Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norrlänen och Försvarsmakten överens om regional handlingsplan för totalförsvarsplanering

Micael Säll Lindahl, regionpolischef Polisregion Nord, Lars Karlsson, chef Norra militärregionen, landshövdingarna Marita Ljung, Jämtland, Lotta Finstorp, Norrbotten, Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten och Berit Högman, Västernorrland.

Micael Säll Lindahl, regionpolischef Polisregion Nord, Lars Karlsson, chef Norra militärregionen, landshövdingarna Marita Ljung, Jämtland, Lotta Finstorp, Norrbotten, Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten och Berit Högman, Västernorrland.

Norrlänen och Försvarsmakten är överens om en regional handlingsplan för en sammanhängande totalförsvarsplanering 2021–2025. Torsdag 4 november skrev landshövdingarna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland och chefen för Norra militärregionen under den gemensamma handlingsplanen.

Den regionala handlingsplanen beskriver vad som behöver göras för att utveckla totalförsvaret i de fyra nordliga länen. Den tar upp gemensamma frågor för norrlänen och hur arbetet på länsnivå och aktörsnivå ska stärkas.

– Det är av stor betydelse att länsstyrelserna samarbetar över länsgränserna och, med hjälp av regionala och lokala aktörer, succesivt ökar förmågan att stötta det militära försvaret i händelse av kris och krig. Vi bygger nu vidare på den kunskap och de erfarenheter vi fått under pandemin och andra kriser som vi hanterat tillsammans de senaste åren som till exempel skogsbränder och elstörningar, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län.

Den nationella handlingsplanen Handlingskraft, som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram, är grunden för den regionala handlingsplanen. De nationella målen har kompletterats med regionala mål och förutsättningar.

– När samhället ställs inför påfrestningar behöver vi stå enade. Det handlar om vad vi behöver göra för att bli så förberedda som vi bara kan, säger Lars Karlsson, chef Norra militärregionen.

Den regionala handlingsplanen skrevs under i samband med Totalförsvarets chefsmöte inom de nordliga länen där landshövdingarna i de fyra norrlänen, chefen för Militärregion Nord, regionchefen för säkerhetspolisen och regionpolischefen för Polisregion Nord deltar.

Bakgrund

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målen för det civila försvaret. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

För att skapa en sammanhängande totalförsvarsplanering har Försvarsmakten och MSB utifrån regeringens inriktning tagit fram handlingsplanen Handlingskraft: Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025. Syftet är att stödja totalförsvarets aktörer att öka sin förmåga för att på sikt nå riksdagens och regeringens övergripande mål för totalförsvaret. Regional handlingsplan för en sammanhängande totalförsvarsplanering 2021–2025 är en fördjupning av denna för de fyra nordliga länen Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

Kontakt