Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 44

Länsstyrelsen har upphävt skyddsområde för Överboda vattentäkt, Umeå kommun och

Umeå Makadam AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet av berg på fastigheten Berttjärn 1:7 i Umeå kommun.

Beslut om Vattenskyddsområde för Överboda vattentäkt

Länsstyrelsen har genom beslut 513-7171-2021 upphävt skyddsområde enligt karta från 1980 samt skyddsområde med skyddsföreskrifter från 1998 för Överboda vattentäkt, Umeå kommun

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagan ska ha inkommit senast den 26 november 2021 Ange ärendebeteckning 513-7171-2021. Överklagan lämnas via e-post eller brev.

Ansökan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Berttjärn i Umeå kommun

Det är möjligt att ta del av och yttra sig över följande ansökan:

Umeå Makadam AB redovisar miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamhet av berg på fastigheten Berttjärn 1:7 i Umeå kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvarare på kommunledningsstaben vid Umeå kommun, Skolgatan 31 A, Umeå och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-4787-2020.

Yttrande över ansökan ska ha inkommit senast den 5 december 2021. Yttranden lämnas via vår e-tjänst på hemsidan, e-post, brev eller telefon. Ange ärendebeteckning.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Kontakt