Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen vill att vindkraft­kommuner får ekonomiskt stöd

Länsstyrelsen har yttrat sig över betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) och där framhåller myndigheten att vindkraftkommuner bör få ekonomisk kompensation och att de även i fortsättningen bör få bibehålla inflytande över lokaliseringarna.

Sverige har högt satta klimat- och energipolitiska mål. Ett av dem är 100 procent förnybar elproduktion år 2040. En omfattande utbyggnad av vindkraft är en förutsättning för att Sverige ska nå målen. För att det ska vara möjligt krävs både en effektivare och mer förutsägbar prövningsprocess, men också att kommunerna är villiga att planera för vindkraft och att det leder till något positivt för lokalsamhället.

Länsstyrelsen Västerbotten lyfter särskilt fram tre saker i yttrandet:

  1. Kommunerna ska ha även i fortsättningen ha inflytande över lokaliseringen av vindkraft.
  2. Ett ekonomiskt planeringsstöd bör införas för att göra det lättare för kommunerna att hålla översiktsplanerna aktuella.
    För att det ska vara realistiskt att förvänta sig att alla kommuner ska mäkta med att uppdatera översiktsplanen för vindkraft var fjärde år krävs att det tillförs resurser i form av ett riktat ekonomiskt planeringsstöd för det arbetet. För att detta stöd ska få bäst effekt är det viktigt att stödet samordnas med länsstyrelsernas vägledningsarbete samt ett kommande uppdrag om att regionalisera den nationella vindkraftsstrategin.
  3. Det finns idag en stark lokal opinion mot vindkraftsetablering i Västerbotten, precis som i resten av landet. För att få ökad acceptans krävs att vindkraftsutbyggnaden bidrar till det lokala samhället. Länsstyrelsen anser att ett system behöver utarbetas för ekonomisk kompensation till den kommun där vindkraft byggs. Kompensationens storlek ska stå i relation till samhällets behov av den naturresurs som kommunen upplåter.

Länsstyrelsen anser också att det är rimligt att en kommun som bidrar till produktion av grön vindel till Sverige ska kunna erbjuda sina medborgare grundläggande service och faciliteter som bibliotek, badhus med mera.

Kontakt