Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser och Sametinget vill att Trafikverket ska ansvara för uppsamlingshagar för renar vid vägar och järnvägar

Västerbottens länsvapen.

När ren och vilt korsar väg och järnväg uppstår ofta olyckor. För att minska risken för olyckor planerar Trafikverket för närvarande flera ren- och viltpassager över och under vägar och järnvägar i Norrbottens och Västerbottens län. Det är vanligt att det i anslutning till dessa passager behöver uppföras uppsamlingshagar för renar. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län samt Sametinget, uppmanar nu Trafikverket att planera för och bekosta dessa uppsamlingshagar.

Vägar och järnvägar innebär inte bara ett hinder för flyttningar av renar. Dessa innebär också en risk för olyckor med ren och vilt med skador på fordon och trafikanter som följd. När renarna ska flyttas över vissa vägar idag måste vägen stängas av, vilket medför risker, är tids- och resurskrävande samt påverkar trafikanter. Trafikverket har därför, de senaste åren höjt ambitionen för att få till fungerande passager för vilt- och ren. Trafikverket anser sig dock inte ha ansvar för att vid behov uppföra uppsamlingshagar för renar i anslutning till dessa passager.

De tre myndigheterna föreslår därför i en skrivelse att Trafikverket, som har intresse av och som byggt järnvägen och vägarna, ska bekosta dessa uppsamlingshagar och också informera berörda markägare om att ytterligare mark kan behöva tas i anspråk i anslutning till passagerna.

Som det är idag blir det enskilda renägare och/eller markägare som får står för uppförandet och kostnaden av uppsamlingshagar om behovet uppstår. 

Kontakt