Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens fältarbeten i Västerbotten i sommar

Två män står i en bäck och elfiskar

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Varje sommar och fram till hösten har Länsstyrelsen många anställda ute i skog och mark för olika sorters fältarbeten. Det rör sig om inventering av olika växter och djurarter, restaureringar och underhållsarbete, återställning av naturmiljöer till provtagningar och olika undersökningar. Insatserna fungerar bland annat som underlag för miljöövervakning och vattenförvaltning eller för att beskriva miljötillståndet och för att följa arters och naturmiljöers förändringar över tid.

– Ännu en omfattande fältsäsong har dragit igång nu där våra säsongsanställda åker runt hela länet för olika arbeten ute i skog och mark, så det är möjligt att ni träffar på någon av vår personal på olika platser i Västerbotten. Stanna gärna och fråga om arbetet som pågår! säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef vid miljöanalysenheten.

Här listas ett urval av de fältaktiviteter som kommer pågå under sommaren:

Vattenkemiprovtagning i Interreg-projektet KLIVA

Provtagning av vattenkemin i Hertsångersälvens avrinningsområde där underlaget kommer att användas för att modellera metalltransporten i avrinningsområdet. Det är ett delmoment i projektet KLIVA där vi bland annat ska använda hydrologiska modeller för att visa hur vattenbalansen fungerar och hur påverkan från sura sulfatjordar kan förändras i ett förändrat klimat.

Provtagningarna kommer göras i Hertsångerälven i Robertsfors kommun.

Kontaktpersoner
Tobias Eriksson och Lotta Ström
tobias.eriksson@lansstyrelsen.se
lotta.strom@lansstyrelsen.se

Restaurering av vattendrag i Kultsjödalen

I Kultsjödalen genomförs restaurering av flottledspåverkade delar av Marsån, Stalon-, Daina och Gäddbäcken. Restaureringen ska förbättra livsmiljön och reproduktionsförmågan hos musslan och dess värdfisk öringen. 2021 restaureras lekbottnar för öring och stödåtgärder görs för att öka beståndet av flodpärlmussla.

Kontaktperson
Magnus Lindberg
magnus.lindberg@lansstyrelsen.se

Restaurering i Vargån inom EU-projektet Ecostreams for LIFE

Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten kommer mellan år 2021-2026 att genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. I Västerbottens län kommer restaureringsåtgärder genomföras i Öreälven med flera biflöden från Storforsen ovanför Örträsk och nedströms. 2021 sker restaureringsarbete främst i Vargån. Under restaureringsarbetet kommer grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. I arbetet används även verktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand.

Kontaktperson
Roger Vallin
roger.vallin@lansstyrelsen.se

Dykinventering

Dykinventering kommer att ske inom ReBorn, Ecostreams och Rickleå-projektet i Lögdeälven, Öreälven och Rickleån. Syftet är att kartlägga förekomst av den hotade arten flodpärlmussla.

Kontaktpersoner
Joakim Nilsson och Tommy Vennman
joakim.nilsson@lansstyrelsen.se
Tommy.Vennman@lansstyrelsen.se

Inventering av fjällvegetation

Länsstyrelsen inventerar växter på fem höga fjälltoppar i Västerbotten för att följa effekter av ett förändrat klimat. På hög höjd lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser varför man kan förvänta sig tydliga förändringar. Ett av fjällen inventeras varje år och i år är det dags för Ljusfjället i Vilhelmina kommun. Vi återkommer vart femte år till samma provytor och samlar bland annat in information om vilka arter som växer där och hur stor del av ytan de växer på.

Kontaktperson
Lotta Ström
lotta.strom@lansstyrelsen.se

Bottenfaunaprovtagning

Fältarbete med bottenfaunaprovtagning genomförs från och med mitten av maj och pågår fram till mitten av juni.

Vi sparkar i kalkade vattendrag enligt metod M42 som en del i kalkeffektuppföljningen. En del lokaler tillhör miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen. Totalt sparkar vi ca 60 lokaler.

Kontaktperson
Tobias Österberg
tobias.osterberg@lansstyrelsen.se

Smågnagarinventering

Varje år under veckorna 26 och 34 genomförs inventering av smågnagare i Ammarnäs. Inventeringen sker längs med fem fångstlinjer och inom varje linje finns nio större fasta provrutor utlagda. Smågnagare är mycket viktiga i en rad näringskedjor då de utgör basföda för rovviltet och har stor betydelse för den biologiska mångfalden av ugglor, rovfåglar, och rovdäggdjur som exempelvis fjällräv.

Miljöövervakningen är viktig då den ger bakgrundsdata för tolkning av populationsförändringar hos bland annat rovviltet. Antalet smågnagare i norra Sverige varierar kraftigt från år till år med beståndstoppar vart tredje eller fjärde år, så kallade sorkcykler. År med riklig förekomst av smågnagare gynnar indirekt andra alternativ bytesdjur för rovviltet som exempelvis skogshare och ripa. Smågnagarövervakningen utgör också en viktig indikator för att upptäcka eventuella förändringar av miljön.

Kontaktperson
Erik Owusu-Ansah
Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se

Elfiske

Första veckan i juli påbörjas elfiskesäsongen som pågår till i början av september. Förhoppningen är att hinna elfiska 130 lokaler, det vill säga specifika platser i vattendrag. De flesta lokaler ingår i kalkeffektuppföljningen och, liksom med bottenfaunaprovtagningen, tillhör en del lokaler miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen.

Kontaktperson
Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Nätfiske

Nätprovfiske bedrivs inom ramen av miljöövervakningsprogrammet och kalkeffektuppföljning med samma metodik. Nät läggs ut på samma platser och samma riktning som tidigare år. Antal nät som läggs ut är beräknat på sjöns yta och djup och ska spridas jämt mellan olika djupintervaller. Fisk mäts och vägs, samt skickas till analys för tungmetaller och miljögifter om sjön också ingår i miljögiftövervakningsprogrammet. Miljöövervakningssjöar provfiskas vart tredje år medan kalkade sjöar med ca 10 års intervall.

Kontaktperson
Darius Strasevicius
darius.strasevicius@lansstyrelsen.se

Utterinventering

Årliga inventeringar bedrivs under augusti-oktober där fyra inventeringsplatser besöks. Under årets inventering görs återbesök på platser som inventerats 2016 och är framslumpade i hela Västerbotten. Varje inventerings punkt är en bro eller trumma över vattendrag där övergången kontrolleras samt ca 50 meter uppströms och nedströms på båda sidor av vattendraget.

Under inventeringens gång söker man spillning och spår efter utter och mink. Under inventeringen noteras förekomst av utter, mink och andra djur såsom bisamråtta, bäver, vattensork och hermelin/vessla. Dessutom samlas data om födoval av utter. Syftet med inventeringen är att följa utbredning och populationsdynamiken av utter och mink.

Kontaktperson
Darius Strasevicius
darius.strasevicius@lansstyrelsen.se

Inventering av flodpärlmusslor

Den starkt hotade flodpärlmusslan finns i ett 70-tal vattendrag i länet och inventeras årligen inom Länsstyrelsens miljöövervakning. Syftet är att fastställa populationernas status och dess trendutveckling över tid samt att beskriva livsmiljöerna och deras förändring över tid samt påvisa eventuell påverkan som kan utgöra hot mot flodpärlmusslan och dess fortsatta överlevnad. Delprogrammet ger också underlag till biologisk uppföljning av genomförda åtgärder som exempelvis kalkning av försurade vattenmiljöer, biotopåterställning av påverkade vattendrag och borttagande av vandringshinder.

Kontaktperson
Tobias Österberg
tobias.osterberg@lansstyrelsen.se

Karta över våra fältarbeten

Kontakt