Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsbyggandet sjunker i länet

Stora investeringar i näringslivet i kombination med en intensiv planering för tillväxt har skapat förväntningar på hög byggtakt i Västerbottens län. Kommunerna bedömer i den årliga bostadsmarknadsenkäten att byggande av 3500 nya bostäder kommer att påbörjas under 2021 och 2022. Under 2020 sjönk dock antalet färdigställda bostäder i länet för andra året i rad.

Sett över tid brukar en betydande andel av de nya bostäder som byggs i länet återfinnas i Umeå, vars tillväxttakt varit på en hög nivå i decennier. 2018 färdigställdes 1435 bostäder i Umeå, att jämföras med år 2020 då 414 nya bostäder stod inflyttningsklara. En minskning med 71 procent.

- Det kan finnas flera förklaringar till den minskande byggtakten i Umeå. De senaste åren har många byggprojekt påbörjats och färdigställande fördelas lite olika över åren. Det är därför svårt att säga om detta kommer bli en ihållande nedåtgående trend. I Umeå påbörjades nästan dubbelt så många bostäder under 2020 som under 2019. Samtidigt pågår flera stora planprojekt, till exempel Tomtebo strand och Ön som kommer att skapa många nya byggrätter. Det finns därför förutsättningar för byggandet att vända uppåt igen kommande år säger Anton Brännvall, samhällsplanerare vid Länsstyrelsen.

I Skellefteå har tillväxten i form av nya bostäder ökat. År 2020 färdigställdes 189 bostäder. Det kan jämföras med perioden 2000–2020 då i genomsnitt 65 nya bostäder blev inflyttningsklara per år.

- Ökningen kan kopplas till de stora investeringar som sker i kommunen och den ökade efterfrågan som följer i spåren av dessa. Nu byggs tillfälliga bostäder för att möta efterfrågan på kort sikt och kommande år planerar kommunen för att nästan 1000 bostäder per år ska kunna bli inflyttningsklara. Om det blir verklighet skulle det innebära en historiskt hög byggtakt, berättar Anton Brännvall.

- Ska vi klara kompetensförsörjningen och behålla värdet av alla stora industriinvesteringar som nu görs i länet så behövs fler bostäder i attraktiva stads-och boendemiljöer. För att klara det behöver alla aktörer samverka på ett bra och konstruktivt sätt. Denna rapport är ett viktigt verktyg och kunskapsunderlag för alla aktörer för att se vad som behöver utvecklas och förbättras, säger Helen Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Ytterligare några resultat hämtade från den regionala bostadsmarknadsanalysen 2021:

 • Små förändringar i kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden
  Tre kommuner bedömer att det finns ett överskott av bostäder – två fler än förra året. Sex kommuner bedömer att det råder balans – tre färre än föregående år.
 • Kraftiga prisökningar
  Bostadspriserna i länet ökar precis som på andra håll i landet. Siffror från Svensk mäklarstatistik visar en ökning med 18 procent på bostadsrätter och 25 procent på småhus i Skellefteå under perioden februari-april 2021 jämfört med februari-april 2020. Motsvarande siffror i Umeå var 20 procent för bostadsrätter och 13 procent för småhus. Priserna på småhus ökar även i flera av länets övriga kommuner.
 • Även priser på fritidshus ökar
  Priser på fritidshus ökar snabbare än småhus i flera kommuner. I flera kommuner är priser på fritidshus högre än för permanenta småhus. Flera kommuner har också fler fritidshus än småhus.
 • Svårt att bygga nytt i många kommuner
  Även om priserna ökar även i många av länets mindre kommuner så gör de det från låga nivåer. De dåliga marknadsförutsättningarna gör att det är en tuff utmaning att förändra bostadsbeståndet genom nyproduktion då det är svårt för både privatpersoner och byggaktörer att beviljas lån. I flera kommuner med en svag bostadsmarknad har det dock byggts nya hyresrätter med hjälp av det statliga investeringsstöd som handläggs av Länsstyrelsen.
 • Bostadsbristen slår ojämlikt
  Utrikes födda, yngre, de som bor i hyresrätt och de som är ensamstående drabbas av bostadsbrist i högre utsträckning än andra. Det är en svår uppgift för kommunerna att säkerställa att det finns bostäder för de med låga inkomster eller särskilda behov. Det gäller särskilt i kommuner med stigande priser och höga hyror i nyproduktion där konkurrensen om de billigare bostäderna i det befintliga beståndet är hård.

  Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har genomfört en enkätundersökning riktad till kvinnojourer och socialtjänster i de båda länen för att få bättre kunskap om våldsutsattas boendesituation. Den visar att det förekommit att kvinnor nekats plats i skyddade boenden på grund av platsbrist eller missbruksproblem. Kvinnojourerna lyfter att användning av förturer i högre utsträckning än idag skulle underlätta
 • Läget på bostadsmarknaden har förbättrats för flera grupper
  Kommunerna bedömer att läget förbättrats för ungdomar, studenter, äldre och personer med funktionsnedsättning jämfört med föregående år.
 • Växande andel äldre innebär utmaningar kopplat till bostadsförsörjningen
  Andelen över 80 år kommer att öka i alla kommuner – det innebär att det kommer finnas behov av fler platser i särskilda boenden och i andra boendelösningar som passar äldre. Fler kommuner än tidigare år uppger samtidigt att det finns senior och trygghetsbostäder i kommunen.

Bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län 2021

Kontakt