Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna bidrar till ny lagstiftning för ett tryggare samhälle med mindre narkotika och vapen

För att förhindra illegal handel med exempelvis narkotika, dopingmedel, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor kan nuvarande postlag ändras. De fyra nordligaste länen har bidragit till utredningen om postlagen som idag överlämnades till ansvarigt statsråd Anders Ygeman.

De fyra nordligaste länens har bidragit med erfarenheter från utvecklingsarbetet "Tillsammans mot nätdroger".

–Utredningen har beaktat glesbygdsperspektivet såväl gällande behov som problembilder, vilket är något vi i de norra länen värnar. Vår förhoppning är att utredningen skall förenkla och möjliggöra ingripande när illegala och farliga varor, exempelvis när narkotika skickas via postflödet, kommenterar Anna-Karin Waenerlund, länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samt spel om pengar

När nuvarande postlag skrevs var internethandel och nätdroger okända fenomen. En kartläggning som samverkansarbetet genomförde redan 2014 visade att många postombud upplever det vanligt förekommande med försändelser som kan innehålla droger och känner en oro över att hantera dessa. Den nya lagstiftningen ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för dem. Länsstyrelsen har genomfört två SIFO-undersökningar 2015 och 2020 som båda visar att allmänheten ger ett starkt stöd till denna lagändring.

–Vi fortsätter arbetet inom ramen för "Tillsammans mot Nätdroger", nu med siktet på fortsatt samverkan och förberedelse inför att den nya lagstiftningen kommer på plats. Gemensamt behöver vi arbeta med ta fram nya rutiner och stödja våra samverkansaktörer, inte minst genom kunskapshöjande insatser framgent, menar Anna-Karin.

Representant i utredningens expertgrupp har varit Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Fakta

Tillsammans mot nätdroger är ett samverkansarbete där polis, tull, kommuner, leverantörer och andra berörda aktörer i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår.

Arbetet har pågått sedan 2014. Arbetet kopplar både till mål 3 i Agenda 2030 och till Barnkonventionen. Artikel 33 innebär bland annat att Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika.

Kontakt