Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionala planer för olika smittspridningsscenarier

Virus sprids mellan människor

Samtliga länsstyrelser har tagit fram nya regionala planer för olika scenarier av spridningen av covid-19. Länsstyrelsen i Halland har haft i uppdrag att sammanställa dessa planer till en nationell plan, vilken lämnades över till Regeringskansliet den 31 januari. Länsstyrelserna kommer fortsatt vara ett nav för regional och lokal samordning för att minska smittspridningen i samhället.

Insatser inom länsstyrelsernas ansvarsområden

Länsstyrelserna ska fortsatt följa hur rekommendationerna efterlevs och utföra tillsyn enligt Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vi ska även stödja andra verksamheter med exempelvis fördelning av skyddsutrustning och stötta planeringen av vaccinationer. Dessutom ska vi bidra till en tydlig kommunikation för att minska smittspridningen.

Det kommer att vara viktigt att fortsätta leverera lägesbilder och säkerställa att samhällsviktig verksamhet fungerar. Med hjälp av en kontinuitetsplan kan vi också lättare hantera parallella händelser, exempelvis om en storm eller stora översvämningar inträffar samtidigt som vi hanterar pandemin. Detta gör vi genom en aktiv samverkan med både regionala och nationella verksamheter.

Viktigt med samverkan och gemensam planering

Länsstyrelserna bedömer att vi har god beredskap för att bidra till minskad smittspridning av covid-19.

  • Vi ser att det är viktigt att fortsätta utveckla både nationella samordningsformer samt länsstyrelsernas gemensamma arbete för att öka krishanteringsförmågan ytterligare, säger Jörgen Peters, länsråd i Hallands län

I Västerbotten sker regional samverkan med länets krisberedskapsaktörer avseende covid-19 löpande eller vid behov inom en rad viktiga områden som påverkas av pandemin. Samverkan sker med såväl offentliga som privata näringsidkare och aktörer inom civilsamhället. Två viktiga mål med vår samverkan är att bromsa smittspridningen och mildra de negativa följdeffekterna orsakade av hanteringen av pandemin.

Regional samverkan sker inom exempelvis skolfrågor, social hållbarhet (särskilt social problematik och utsatthet) och turism/besöksfrågor. Samverkan sker också inom kommunikation och information gällande provtagning, vaccinering samt nationella råd och rekommendationer.

Utöver denna samverkan har ett antal regionala arbetsgrupper skapats under hanteringen för att exempelvis säkerställa tillgången till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial genom en regional inköpsorganisation samt hantera frågan om handhavandet av avlidna.

Förslag till Folkhälsomyndigheten

Efter sammanställningar från länsstyrelsernas arbete föreslår vi att Folkhälsomyndigheten får uppdraget att beskriva potentiella händelseutvecklingar på både kort och lång sikt. Detta, utifrån de troligaste och farligaste scenarierna. Det arbetet ska fortsättningsvis ligga till grund för lokala, regionala och centrala verksamheters enskilda och gemensamma planering för att minska smittspridningen i samhället.

Kontakt