Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen tillsätter samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Västerbotten

Flera nya företag har valt att etablera sig i Västerbotten samtidigt som andra expanderar. Parallellt med detta sker stora investeringar i infrastruktur, bland annat i form av Norrbotniabanan och utbyggnad av hamnar i Skellefteå och Umeå. Grannlänet Norrbotten har en motsvarande utveckling. Regeringen har mot bakgrund av detta beslutat att ge en samordnade i uppdrag att främja koordineringen i arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norr- och Västerbotten.

Bland de större etableringarna och expansionerna i Norrbottens och Västerbottens län finns Hybrit Development AB, Northvolt AB, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags omvandlingsplan och utvecklingen av Boliden Aktiebolags återvinningsanläggning i Rönnskär. Etableringarna skapar stora möjligheter för regional utveckling, tillväxt och konkurrenskraft samt förväntas även få stor positiv påverkan på den gröna omställningen av samhället, industrins klimatomställning och för att främja en cirkulär ekonomi.

Etableringarna och expansionerna utgör komplexa processer som innefattar mångfacetterade insatser på olika nivåer inom exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder. Regeringen ser därför behov av en samordnare som kan fungera som en länk mellan berörda aktörer och som kan bidra till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ska fokusera på de områden där störst behov av samordning finns baserat på utmaningarna i respektive fall.

Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, har utsetts till samordnare. Han ska genomföra uppdraget i nära samverkan med Region Norrbotten och Region Västerbotten, berörda kommuner, länsstyrelserna i de båda länen och Tillväxtverket. Samordnaren ska även inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket samt andra myndigheter som bedöms vara relevanta. Vidare ska samverkan ske med näringslivet, arbetsmarknadens parter, Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande samt andra berörda aktörer.

Kontakt