Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våldsprevention Västerbotten – våldsförebyggande arbete med en genusförändrande ansats i glesbygdskommuner

Länsstyrelsen Västerbotten har sedan 2018 arbetat tillsammans med organisationen MÄN, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina och Åsele kommun samt med deltagande från Polismyndigheten, inom initiativet Våldsprevention Västerbotten. Arbetet pågår fortfarande och de första åren finns nu sammanställda och utvärderade i en rapport. 

Länsstyrelsen har sedan 1995 haft regeringsuppdrag inom det jämställdhetspolitiska området och har sedan 2004 även haft specifika uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor samt att stötta verksamheter som möter våldsutsatta. Länsstyrelserna ska även vara navet i genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där en av målsättningarna är ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld samt har även i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

En av bakgrundsfaktorerna till initiativet är därför att utveckla en tvärsektoriell samverkan kring frågor om våldsprevention och genus, såväl internt på Länsstyrelsen som externt i kommunerna. Till detta kommer även insikten om att det finns både behov och potential för ett än mer offensivt förebyggande arbete genom att Länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunerna lägger samman sina lägesbilder av varje kommun kopplat till våldsprevention med ambitionen att arbeta tillsammans istället för i helt separata processer.

Länsstyrelsen Västerbotten tillfrågade därför fyra mindre kommuner i Västerbotten om att delta i arbetet och att därigenom bidra till en kunskapsökning kring hur ett våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats i glesbygd/små kommuner kan byggas upp. Det långsiktiga målet är att skapa en grund för fortsatt systematiskt och kunskapsbaserat arbete mot generellt våld och mot mäns våld mot kvinnor.

I den utvärdering som genomförts framgår att Länsstyrelsen fått en tydligare inblick i kommunernas verksamhet genom arbetet med Våldsprevention Västerbotten, men även vilket stöd Länsstyrelsen kan vara. Kommunerna upplever en god kunskapsöverföring och en ökad samverkan, och nämner styrkan i att representanter från så många olika verksamheter i varje kommun har samlats för att arbeta med våldsprevention redan från start som en viktig framgångsfaktor.

Det våldspreventiva arbetet fortsätter

Länsstyrelsen har en långsiktig ambition med Våldsprevention Västerbotten, och där ingår att kunna vara ett kunskapsstöd till kommunerna. Bland annat påbörjades under hösten 2020 en processledarutbildning där Länsstyrelsen, polisen samt deltagare från de fyra kommunerna deltar, för att stärka kapaciteten för medverkande kommuner och myndigheter att själva driva och vidareutveckla sitt våldspreventiva arbete, vilken fortsätter under 2021. Det arbete som pågått och pågår hade inte varit genomförbart utan de stora och viktiga beslut som tagits och fortfarande tas av de fyra kommunerna.

Kontakt