Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i länets fjällnära skogar

Flygbild över fjällnära skog.

Inventeringarna har framförallt gjorts från lågt flygande helikopter. Det är ett effektivt arbetssätt som ger bra överblick över annars svårtillgängliga skogar.

Det finns stora områden med höga naturvärden i Västerbottens fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som Länsstyrelsen nyligen genomfört. Inventeringen bidrar med ny kunskap till arbetet med bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald.

Länsstyrelsen har under hösten inventerat naturvärden i länets fjällnära skogar på uppdrag av Naturvårdsverket. Inventeringen omfattar även skogar strax nedan det fjällnära området och visar att det finns över 130 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden i områden nära våra fjäll.

– Vi har tidigare saknat en helhetsbild över vilka skogsområden med höga naturvärden som finns i länets västra delar. I och med inventeringen har vi nu fått ett bra kunskapsunderlag som kan användas av både myndigheter och markägare, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Helikopter på marken i skogsmiljö.

Unikt landskap med höga naturvärden

Skogslandskapen i Västerbottens fjällnära delar är helt unika eftersom stora, orörda naturområden blir allt mer sällsynt. Områdena har en rik biologisk mångfald och fungerar som spridningslänkar för många arter. Att djur- och växtarter kan sprida sig i landskapet är avgörande för att de ska kunna överleva på lång sikt.

Skogarna längs den svenska fjällkedjan är ett av få intakta naturlandskap som finns kvar i Europa och Sverige har därför ett internationellt ansvar för att dessa värden bevaras.

– Inventeringen visar att vi har stora sammanhängande områden med höga naturvärden och var de finns. Områdena består ofta av en mosaik av naturskogar, fjällbjörkskog, myrar och fjäll och har på grund av sin storlek och naturliga dynamik en unik betydelse för bevarande av biologisk mångfald, säger Emil Larsson, handläggare på naturvårdsenheten.

Länsstyrelsens fortsatta arbete

Länsstyrelsen har genomfört inventeringen under en mycket begränsad tid. Under vintern fortsätter arbetet med att slutföra sammanställningen av resultaten och analysera dem tillsammans med Naturvårdsverket.

– Vi kommer att presentera resultatet på vår hemsida och påbörja en dialog med markägare om hur de höga naturvärdena kan bevaras, säger Björn Jonsson.

Naturvårdsverkets sammanställning av inventeringen (PDF) Länk till annan webbplats.

Kontakt