Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelsedelgivning av förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Nordmalings kommun

Länsstyrelsen Västerbottens länsvapen

Länsstyrelsen Västerbotten beslutade år 2014 att utvidga det generella strandskyddet i tolv strandområden på fastlandet och på en ö i Nordmalings kommun. Syftet var att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Innan Länsstyrelsen fattar beslut om utvidgning av strandskyddet ska ägare och innehavare av särskild rätt till marken föreläggas att inom viss tid yttra sig över förslaget till beslut. Föreläggandet ska delges. Om delgivning sker med kungörelsedelgivning ska det enligt 47 och 49 §§ Delgivningslagen (2010:1932) ges till känna bland annat genom att annons om detta förs in i Post- och Inrikes Tidningar.

Under processen som föregick beslut om utvidgning av strandskyddet 2014 förbisåg länsstyrelsen att annonsera i Post- och Inrikes tidningar. Med anledning av detta görs delgivningsprocessen om för samtliga områden i Nordmalings kommun som berördes av de beslut som togs 2014, från förslag till beslut och vidare till slutgiltiga beslut. De områden som nu omfattas av förslag till beslut har samma utbredning som, och innebär ingen förändring jämfört med de områden som berördes av de beslut som togs 2014.

Handlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan samt på kommunförvaltningen i Nordmaling.

Synpunkter skickas skriftligen och ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 11 december 2020. Synpunkter kan skickas digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.
Ange ärendebeteckning 511-8037-2020.

Underlag

Kontakt