Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brett stöd för lagändring mot narkotikahandel via postflödet

Paket som kommer genom brevlådan i dörren.

En ny SIFO-undersökning genomförd av samarbetet mot nätdroger i de fyra nordligaste länen visar att medvetenheten hos allmänheten om problemet med narkotikahandel via postflödet har ökat de senaste fem åren. Stödet för en lagändring som ökar möjligheterna för polis och tull att ingripa mot brottsligheten är fortsatt mycket starkt – även om det skulle påverka den egna personliga integriteten.

Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har sedan 2014 samarbetat i projektet Tillsammans mot nätdroger. Det är ett samarbete med bland andra Polismyndigheten Region Nord, Tullverket, företag och kommuner. Utgångspunkten är problemen med lättillgänglig narkotika i glesbygden.

Hösten 2015 genomfördes en första SIFO-undersökning för att få en uppfattning om allmänhetens syn på narkotika i postflödet. Undersökningen har nu upprepats och det är en markant ökad medvetenhet om fenomenet bland både män och kvinnor i alla åldrar. 8 av 10 svenskar har uppfattningen att narkotika skickas ganska ofta eller mycket ofta med posten. I stort sett ingen har längre uppfattningen att det sällan eller aldrig förekommer.

– Vi är förstås glada för att medvetenheten om problemet har ökat. Det här ger oss ett bra underlag för fortsatt arbete mot narkotika och för ett tryggare samhälle, säger Anna-Karin Waenerlund som arbetar som länsamordnare för alkohol, narkotika, doping, tobakförebyggande arbete samt spel om pengar på Länsstyrelsen Västerbotten.

Det mest glädjande i undersökningen är dock det breda stöd som frågan om en framtida lagändring får. En klar majoritet av både kvinnor och män i alla åldrar anser att en ändring av postlagen är rimlig och viktig för att bekämpa brottslighet i postflödet.

– Vi känner att vi har allmänhetens stöd och det är förstås det viktigaste. Vi behöver ha en lagstiftning som allmänheten uppfattar som legitim. Redan 2015 såg vi att många tyckte att lagen var orimlig och behövde ändras, och det stödet är ännu starkare i år säger Adam Nyström, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Lagstiftningen behöver anpassas till det moderna samhällets sätt att distribuera försändelser

När den nuvarande postlagen skrevs på 1990-talet var varken dagens omfattande näthandel eller nätdroger begrepp som lagstiftarna kunde föreställa sig. Idag beräknas cirka en miljon försändelser per år innehålla narkotika, en ökning över tid. Stödet för brottsbekämpande myndigheter att kunna utföra sitt arbete även i postflödet är fortsatt stort. De flesta tillfrågade anser att det vore helt acceptabelt, eller acceptabelt om än irriterande, att få sin egen nät-inhandlade försändelse kontrollerad av tull eller polis.

– Människors sätt att utbyta förtroligheter har i grunden förändras genom digitaliseringen. Innehållet i postflödet har också förändrats. Att då anpassa lagstiftningen dagens operativa verklighet är en rimlig åtgärd för att minska skador på människor och att försvåra för den organiserade brottligheten, säger Regionpolischef Micael Säll-Lindahl.

1000 personer i åldrarna 15-79 år fick hösten 2020 svara på tre frågor via telefon om narkotikaförsändelser i postflödet. Svaren är representativa för befolkningen. I september 2020 genomfördes en uppföljande undersökning, där 1361 personer i åldrarna 18-79 år besvarade tre frågor via en webbpanel. Två av frågorna var identiskt ställda i båda undersökningarna, medan en av frågorna omformulerats något.

Tabell som beskriver hur ofta de tillfråga tror att narkotika skickas per post, år 2015
Diagram som beskriver hur ofta de tillfrågade tror att narkotika skickas per post, år 2020.
Diagram som beskriver hur de tillfrågade ser på kontroll av egen försändelse.

Kontakt