Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, råd och riktlinjer vecka 42 och förslag till riktlinjer

I veckans rapportering uppger några län en försämrad efterlevnad och en fortsatt trötthet i att följa rekommendationer. Det finns en oro för ökat resande under vintersäsongen. Även bristen på individuellt ansvar i kollektivtrafiken lyfts. I Västerbotten har Vännäs kommun tagit fram en ny film med TV-profilen Sverker Olofsson.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor följs. Sammanfattningen innehåller även goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd gällande sommaraktiviteter och inrikesresor. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Goda exempel som berörs är exempel som kommuner och aktörer tycker har gett särskild effekt för efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 41.

Variation i efterlevnaden

Vissa län upplever att efterlevnaden är hög - andra medel. Tre län anser att efterlevnaden har försämrats och sju län rapporterar om fortsatt trötthet bland allmänheten att följa rekommendationer. I veckans rapportering saknas information från fem län.

Vidtagna åtgärder och behov av åtgärder

Fortsatta informationsinsatser till allmänheten efterfrågas och majoriteten av länen har genomfört tillsynsbesök. Flera län rapporterar om åtgärder som verksamheter eller näringsidkare själva vidtagit – exempelvis avstånd mellan bord, särskilda öppettider för riskgrupper, extra städning, begränsning av antal besökare i butiker och restauranger och begränsad alkoholförsäljning. Några län ser även ett åtgärdsbehov vad gäller anpassade riktlinjer kopplat till vinteraktiviteter.

Efterlevnad i kollektivtrafik

17 av 21 län rapporterar trängsel i kollektivtrafiken, speciellt under rusningstrafik. Något län rapporterar dock en minskning av resandet medan ett par län är oroliga för ökat antal resenärer inför höst- och vintersäsongen. En samlad analys, baserad på bedömd efterlevnad och utvecklingen av beläggningsgrad och antal resenärer, visar på försämrade förutsättningar för efterlevnad i tio av 21 län. Flera län rapporterar dessutom att det är problem med det individuella ansvaret vad gäller att hålla avstånd, välja andra avgångar eller att välja bort kollektivtrafik.

Behov av åtgärder

Några län ser ett behov av åtgärder när det gäller bristandet av det individuella ansvaret. Gratisåkandet har ökat under pandemin – vilket kan leda till problem vad gäller efterlevnaden. Ett par län rapporterar om ett fortsatt behov av nationella riktlinjer.

Goda exempel

Uppsala kommun har tagit fram en lyckad kampanj på sociala medier med berättelser från människor som varit sjuka i covid-19. Ett annat gott exempel kommer från Dalarna där man anordnar en pressträff i oktober för att lyfta fram goda exempel följt av erfarenhetsbyte mellan verksamhetsutövare. Ytterligare ett gott exempel finns i Blekinge där en kommun låter restauranger hålla uteserveringar öppna även under höst och vinter – detta för att minska smittspridning samt ge möjlighet till intäkter för en hårt drabbad bransch.

Goda exempel i kollektivtrafiken

Västerbotten rapporterar om reseplanerare där resenärer meddelas om risk för trängsel, liknanden initiativ finns även i andra län. Västra Götaland använder sig av markeringar, audiella/visuella meddelanden i fordon och fysiska åtgärder vid större knutpunkter. Även informatörer och trygghetsvärdar används för att undvika trängsel. Flertalet län rapporterar om utrop för att hålla avstånd och efterfölja riktlinjerna.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 42länk till annan webbplats

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Läget i Västerbotten vecka 42

Det är fortsatt ett allvarligt läge och det är viktigt att du fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Du behöver ta ett eget ansvar, fortsätta följa rekommendationer, råd och riktlinjer. Res kollektivt bara om du måste och ge plats till dem som inte har ett annat alternativ. Tillsammans bromsar vi smittan.

Sammanfattningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd bedöms generellt som god i länet, men privatpersoners motivation att upprätthålla god efterlevnad bedöms minska. På platser där det blir köbildning som i butiker, i restaurang- och krogmiljö är det svårare att efterleva rekommendationerna. Trängsel på serveringsställen förväntas öka när vädret inte tillåter att sitta ute och alla gäster istället vistas inomhus. Då rekommendationer, riktlinjer och råd troligtvis kommer att kvarstå även nästa år kan det minska människors motivation till att hålla god efterlevnad framöver.

I länets kollektivtrafik är det generellt lite trängsel, men på de stora pendlarlinjerna och i stadstrafiken i Umeå finns det viss trängsel. Resandet med kollektivtrafik ökar i takt med kallare väder.

Goda exempel på vidtagna åtgärder

  • Vännäs kommun har gjort en film med TV-profilen Sverker Olofsson. Budskapet är ”mitt val gör skillnad” med uppmaning till att följa rådande rekommendationer, riktlinjer och råd. Se filmen nedan.
  • Sorsele kommun håller informationsmöten som fjärrsänds inför gymnasievalet för högstadieelever istället för genomförande av besök i grannkommuner.
  • Länstrafiken har ytterligare ökat den resenära informationen i olika kanaler. Redan vid planeringen av en resa informeras resenären via en app om det finns risk för trängsel vid en specifik avgång.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt