Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommunutredningens förslag löser inte kommunernas utmaningar

Länsstyrelsen har yttrat sig över Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget och framför i sitt yttrande att kommunernas situation är betydligt mer diversifierad och komplex än vad utredningen ger bilden av.

Den verklighet som omger kommunernas vardag inom de allra flesta områden där kommunerna har ett ansvar visar på bristande resurser och svårigheter att rekrytera kompetens. Kompetenssituationen är svår inte minst i de centrala ansvarsområdena såsom skola, vård och omsorg. Många kommuner har redan i dag en omfattande samverkan, men det räcker inte för att klara detta. Förslagen baseras på denna ofullständiga bild av situationen. Länsstyrelsen bedömer därför att förslagen inte är tillräckliga för att nå syftet.

Staten har en viktig roll i att stötta kommunerna, men det bör förtydligas vad statens roll och ansvar är, och utifrån detta bör adekvata åtgärder vidtas för att kommunerna ska få ökade förutsättningar att klara sitt uppdrag. Staten behöver ta ett samlat grepp om de kommunala frågorna och de frågor som kan stötta och stärka kommunernas förmåga, exempelvis inom områdena samhällsbyggande, kommunaltekniska verksamheter, bostadsbyggande, tran­sport­infrastruktur, digital infrastruktur, kompetensförsörjning och rekrytering. Detta ska ske i nära samarbete med länsstyrelserna.

Länsstyrelsen avstyrker förslaget om att inrätta en kommundelegation. Länsstyrelserna är redan statens förlängda arm i länet med uppdrag att främja länens utveckling. Att inrätta ytterligare en nivå skapar otydlighet för kommunerna och riskerar en ineffektiv hantering.

Att slå samman kommuner, med liknande svårigheter, bedömer länsstyrelsen ge en ytterst begränsad positiv effekt knappast vara någon fördel alls för de mest utsatta kommunerna.

Kontakt