Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige fortsätter öva totalförsvar

Planeringen fortsätter för totalförsvarsövningen där drygt 400 aktörer övar för att tillsammans försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Flera delar har genomförts och nu återstår övningsdelar på regional nivå samt en nationell del där fokus är på prioriteringar av resurser. På grund av pandemin har de flyttats
fram och planeras genomföras under senhösten 2020 samt under 2021.

Deltagare i övningen är myndigheter inklusive länsstyrelser, regioner, kommuner,
Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan samt frivilliga
försvarsorganisationer, de övar att tillsammans försvara Sverige. Övningen leds och
samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt
Försvarsmakten.

Ändrad tidplan och ändrade format

- Vi har planerat om övningen med hänsyn till corona-pandemin, säger MSB:s
övningsledare, avdelningschef Camilla Asp. Vi har bland annat ändrat tidtabellen och
antalet övade på samma plats, liksom format. Vi har också tagit hänsyn till att många av
de övade aktörerna har nyckelroller i hanteringen av corona-pandemin.
Den nationella övningsdelen består av tre delar, sambandsprov, träning i att ta fram
lägesbilder samt prioritering av resurser, exempelvis drivmedel eller sjukvårdsmateriel, i ett läge där Sverige är under angrepp. Den övningsdelen planeras pågå från slutet av året och in i nästa år.

Den regionala övningsdel i mellersta Sverige som skulle genomföras i december, senareläggs till 2021. I syfte att omhänderta erfarenheter av den hittills genomförda
totalförsvarsutvecklingen liksom av hanteringen av corona-pandemin, ser övningsledningen över möjligheten till att innan dess, genomföra ett erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer, inklusive näringsliv.

Viktigt med väl fungerande totalförsvar

- Pågående konflikter i omvärlden och i vårt närområde med omfattande militär
verksamhet är en påminnelse om vikten av att också ha ett väl fungerande totalförsvar,
säger Försvarsmaktens övningsledare brigadgeneral Gabor Nagy. Försvarsmakten och
MSB har uppdraget att säkerställa att vi har ett totalförsvar och har liksom de andra
övningsdeltagarna en stark vilja att fortsätta övningen med målsättningen att utveckla
totalförsvaret och vår förmåga att hantera kriser.

Nytta av gjorda erfarenheter

Den övningsdel som var planera att genomföras i fält, integrerat med
försvarsmaktsövningen Aurora 20 fick ställas in helt.

-Flera moment som skulle ingått i den övningsdelen istället blev skarp verksamhet under corona-pandemin, bland annat att sätta upp fältsjukhus, säger Gabor Nagy. Flera av de deltagande organisationerna kommer också att använda sig av planeringen och
genomföra hela eller delar av dessa övningsmoment lokalt. Men då inte inom ramen för
den här stora totalförsvarsövningen.

- Det här är en övning för det civila och militära försvaret tillsammans och vi övar att
försvara Sverige vid ett militärt angrepp. Men vi kommer naturligtvis att ta med oss
erfarenheter av coronahanteringen in i övningen, säger Camilla Asp. Flera av deltagarna
har utryckt vilken nytta de haft av de övningsdelar som genomfördes i början av året och under våren. Inte minst när det gäller ansvarsområden och samverkan.

Kontakt