Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ska vresros och jättebalsamin bekämpas för att rädda biologisk mångfald

Vresros och jättebalsamin.

Det svensk-finska projektet INSPECT påbörjar under sommaren arbetet med att bekämpa de invasiva arterna vresros och jättebalsamin, två växter som sprider sig snabbt och gör stor skada i naturen.

Jättebalsamin och vresros har tagits in som trädgårdsväxter i Sverige och Finland. De sprider sig okontrollerat i naturen och påverkar ekosystemet negativt.

– Vi kommer att testa nya metoder för att få bort de här arterna. När det gäller vresros testar vi olika material att täcka över buskarna med. För jättebalsamin ska vi prova vattenånga som bekämpningsmetod. Om ånga fungerar har det potential att bli en snabb och miljövänlig metod, berättar Linda Backlund, projektledare för INSPECT på Länsstyrelsen Västerbotten.

Projektet ska även utvärdera hur organisering av arbetskraft för bekämpning kan göras så effektivt som möjligt.

– Att kunna jobba så här systematiskt med invasiva arter ger oss helt nya möjligheter att hitta metoder och arbetssätt för att i bästa fall utrota arterna, eller åtminstone begränsa deras utbredning väsentligt. För vår inhemska flora och fauna är det ett viktigt arbete där alla berörda, från fastighetsägare till myndigheter, behöver hjälpa till, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Naturvårdsenheten.

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. De tränger bort naturligt förekommande djur- och växtarter, skadar ekosystemet och kan ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Jättebalsamin

Jättebalsaminen är sedan 2017 förbjuden att odla inom EU. Växten orsakar stora skador på växt- och djurlivet. Den producerar dessutom stora mängder nektar vilket lockar till sig pollinatörer. Det innebär att bärbuskar och fruktträd riskerar att bli sämre pollinerade och därigenom ge mindre skörd.

Vresros

Vresros får i dagsläget odlas i Sverige, men i Finland är den inte längre tillåten. Växten bildar täta ogenomträngliga bestånd, ofta i strandmiljöer. I södra Sverige är vresrosen sedan länge ett stort hot mot de unika sanddynsmiljöerna. Det diskuteras om vresros ska bli förbjuden även i Sverige.

Mer om INSPECT

INSPECT pågår fram till våren 2022 och i projektet deltar Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun på svenska sidan. De finländska samarbetspartnerna är NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa.

Projektet är finansierat av EU genom Botnia-Atlanticaprogrammet.

INSPECT- INvasive SPecies Eradication and Control Länk till annan webbplats.

Kontakt