Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur påverkas Västerbottens näringsliv av coronaviruset?

Bild på en grupp människor

Deltog på mötet gjorde Jonas Nordin från Företagarna, Anders Hahlin från Arbetsförmedlingen, länsråd Lars Lustig, landshövding Magdalena Andersson, Eva-Lena Fjällström beredskapsdirektör på Länsstyrelsen, Anders Hjalmarsson från Handelskammaren, Lotta Folkesson från LRF, Mats Andersson från Svenskt näringsliv och Kennet Johansson från enheten för regional tillväxt på Länsstyrelsen.

Fredag morgon den 20 mars träffade landshövding Magdalena Andersson och länsråd Lars Lustig representanter för näringslivet för att diskutera omfattningen av effekterna av Coronaviruset för Västerbottens företag i dagsläget, och vilka åtgärder som är önskvärda och möjliga nationellt och regionalt.

Det finns en oro för varsel framför allt i de branscher som direkt påverkas av coronaviruset såsom service, besöks- och resenäringen bland andra. Större företag har också mer resurser jämfört med små och medelstora företag samt enskilda bolag att hantera situationen.

– Läget är otroligt allvarligt för Västerbottens företagare, nästintill alla påverkas.
Nu är det viktigt att vi kraftsamlar och gör allt vi kan för att hjälpa länets företagare genom detta, säger Jonas Nordin från Företagarna i Västerbotten.

– Vi ser att näringslivet påverkas och har det tufft just nu. Allt ifrån material- och produktionsflöden till resor, transporter, efterfrågan och likviditetssvårigheter med mera påverkas. Inom besöksnäringen är läget mycket allvarligt. Det är viktigt med kraftfulla stödinsatser inom många branscher och områden för att bibehålla fungerande verksamheter och arbetstillfällen. Betydelsen av insatser för en fortsatt väl fungerande infrastruktur inom samtliga transportslag är också av största vikt, menar Anders Hjalmarsson på Västerbottens Handelskammare.

Lindring av konsekvenserna

Mats Andersson på Svenskt Näringsliv menar att krisen kommer att slå hårt mot många företag och många jobb över hela landet och att kommuner, regioner och länsstyrelser kan spela en viktig roll för att lindra konsekvenserna för näringslivet. Detta genom snabba åtgärder för att stärka företagens likviditet och frigöra tid hos företagen.

Det finns också en oro för tillgången till barnomsorg som kan påverka företag i näringar som i dagsläget inte klassats som samhällsviktiga, såsom primärproduktionen av livsmedel.

– Vi behöver alla äta tre gånger per dag, även under en kris. Då måste våra primärproducenter få de rätta förutsättningarna att fortsätta verka, säger Lotta Folkesson, på LRF Västerbotten.

Länsöverskridande samarbeten

Att kraftsamla, samverka och hitta gemensamma lösningar under dessa extraordinära omständigheter är några av de slutsatser som framkom under mötet. Anders Hahlin på Arbetsförmedlingen uppger att de arbetar länsöverskridande just nu för att hjälpa varandra och vara tillgängliga samtidigt som de försöker matcha behoven i länen med arbetskraft.

Länsstyrelsen kommer bland annat bidra genom att betalningsvillkoren ändras så att fler företag får betalt snabbare genom att prioritera utbetalningar till företag, skjuta upp faktureringen av tillsynsavgifter och genom att föra en dialog med andra myndigheter om rådande situation och behov i vårt län. Under kommande vecka ska Länsstyrelsen även bjuda in kommunerna till ett digitalt möte för att diskutera näringslivsfrågan vidare.

Kontakt