Publiceringsdatum: 26 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 26 februari, 12.45

Kommunmöte om invasiva främmande arter

I början av februari ordnade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten ett kommunmöte i Skellefteå om invasiva arter.

Under en heldag diskuterades problematiken kring invasiva arter, vilka roller olika aktörer har i bekämpandet samt vilka behov och lösningar som kommunerna har i dag för att kunna arbeta effektivt.

Mötet blev inspirerande och många aspekter lyftes. Förhoppningen är att mötet ska bli återkommande varje år för att kommunerna ska kunna få ta del av senaste nytt och utbyta erfarenheter med varandra.

Mötet arrangerades av länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten, Naturvårdsverket och Trafikverket medverkade också.

Bakgrund

Sedan januari 2019 har Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och tillsyna arbetet kring de invasiva främmande djur- och växtarter som finns på EU:s svarta listalänk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk.

Mer om invasiva främmande arter

Kontakt