Publiceringsdatum: 24 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 25 mars, 10.29

Lokala effekter av klimatförändringar i fokus för landsöverskridande EU-projekt

skog

Risken för torka och översvämningar väntas öka i Västerbotten och Österbotten i framtiden. Extrema väderleksfenomen påverkar inte bara vattenkvaliteten utan också
lokala näringar inom jord- och skogsbruket. I Kvarkenregionen har samarbetsprojektet KLIVA inletts med målet att förbättra förutsättningarna för ett hållbart jord- och
skogsbruk i ett klimat i förändring.

Länsstyrelsen Västerbotten är en av nio projektpartners från Sverige och Finland i projektet KLIVA som ingår i EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica. Målsättningen är att öka kunskapen hos både invånare och näringsutövare inom framför allt skogs- och jordbruk inför de effekter som klimatförändringar kan få i Kvarkenregionen med fokus på vattenmiljöerna.

– Vi kommer identifiera viktiga ekosystemtjänster kopplade till vatten och vattenanvändning, det vill säga nyttor som människan får från naturen, och föra en dialog om hur de kan påverkas i ett förändrat klimat, säger Eva Mikaelsson, enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

Jord- och skogsbruk i förändrat klimat

Projektet kommer främst vara verksamt i två avrinningsområden som liknar varandra; västerbottniska Hertsångersälven och österbottniska Toby å, där målet är att identifiera vad som krävs för att stärka både vattenmiljöernas status samt jord-och och skogsbrukets förutsättningar i ett förändrat klimat.

– Genom KLIVA fortsätter vi att utveckla det fina samarbetet mellan Västerbotten och Österbotten tillsammans med myndigheter och organisationer regionalt och nationellt, säger Eva Mikaelsson.

Framför allt ska projektet bidra till att sprida kunskap om vilka effekter klimatförändringar har för vattenbalansen, det vill säga på vattenflöden och vattenmagasinering i de utvalda områdena, och ska öka medvetenheten om de metaller som sköljs från sura och syrefattiga jordar efter perioder med torka.

Dialog mellan projektpartners och näringsidkare

Stor vikt kommer att läggas vid dialog och utbyte av erfarenheter mellan näringsidkare i områdena och projektets partners för att på så sätt kunna planera åtgärder inför en framtida påverkan från klimatet på jord- och skogsbruk.

– Om vi ska uppnå en uthållig produktion i framtiden är vår hantering av vattnet i landskapet en av de allra viktigaste faktorerna. I projektet vill vi undersöka hur vi kan hantera vattnet i ett avrinningsområde så att produktionen av trävaror och livsmedel kan bibehållas eller öka, samtidigt som den negativa påverkan på vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden minskar, säger Lars Ericson, lantbruksexpert på Länsstyrelsen Västerbotten.

Projektet bidrar till att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Begränsad klimatpåverkan och Agenda 2030-målen Ekosystem och biologisk mångfald samt Bekämpa klimatförändringarna.

Fakta: KLIVA

Projektägare: Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Finland
Budget: ca €1 800 000 (€1 100 000 via EU-stöd)
Projekttid: 2019–2022
Partners: Länsstyrelsen i Västerbotten, Linné Universitet, Sveriges Geologiska Undersökningar och Skogsstyrelsen Region Nord i Sverige samt NTM-centralen i Södra Österbotten, Åbo Akademi, Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral samt Finlands skogscentral från Finland.

 

Kontakt