Publiceringsdatum: 22 oktober 2019

Senast uppdaterad: tisdag 22 oktober, 15.16

Nu återställer vi fler våtmarker

Återställning av en våtmark I Björnlandets nationalpark.

Länsstyrelsen Västerbotten fortsätter att återställa våtmarker i naturreservat och andra skyddade områden.

I våtmarker som påverkats av mänskliga ingrepp, framför allt dikning och dränering, rinner vattnet undan. Det leder till att våtmarken torkar ut. Genom att restaurera våtmarkerna till ett mer ursprungligt skick kan de återfå sina naturliga funktioner.

Diken fylls igen och dämmen stoppar vattnet

Med hjälp av grävmaskin läggs massor tillbaka i dikena för att stoppa dräneringen av kringliggande marker. Träd som vuxit upp vid diket avverkas. En annan metod som vi använder är att göra dämmen för att stoppa vattenflödet i dikena.

Områden där vi arbetar 2019–2020

Ett dämme av stockar håller kvar vattnet i våtmarken.

Våtmarker gör mycket nytta

Fungerande våtmarker har en lång rad positiva funktioner. Bland annat:

  • Fungerar utjämnande vid översvämning och torka
  • Renar vattnet
  • Bidrar till mer grundvatten
  • Är viktiga miljöer för många växter och djur
  • Fungerar som naturliga barriärer vid skogsbränder
  • Minskar övergödningen
  • Binder kol och kan på så vis motverka klimatförändringar

Dränering och utdikning har skadat våtmarker

Många områden dikades under 1800-talet och 1900-talet. Syftet var att skogen skulle växa bättre eller för att få mer åkermark. Det har gjort att myrarna torkar ut och succesivt växer igen eller blir till blöt skog.

Mer om våtmarkssatsningen

Att återställa myrar och andra våtmarker som skadats av utdikning är en viktig del i Länsstyrelsens arbete att sköta de skyddade områdena. Sedan 2018 har Länsstyrelsen restaurerat våtmarker som en del i den våtmarkssatsning regeringen beslutade om 2017. För 2019 har Naturvårdsverket tilldelat drygt 1 miljon till Länsstyrelsen för våtmarksrestaureringar i länet.

Kontakt