Publiceringsdatum: 26 september 2019

Senast uppdaterad: torsdag 26 september, 15.09

Dödade fridlysta flodpärlmusslor upphittade

Det har kommit till Länsstyrelsens kännedom att en person hittat ett stort antal döda flodpärlmusslor i ute naturen. Det syns att det är människor som har brutit upp skalen och tagit ur musslorna. Arten är fridlyst och det är olagligt att skada eller påverka dem.

Flodpärlmusslan är en av flera starkt hotade arter i Västerbotten. En fridlyst art är skyddad med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

– Tidigare fiskades flodpärlmusslor så mycket att de var nära att försvinna i norra Sverige. Det ledde till att flodpärlmusslan fridlystes 1994. Men än idag kan händelser som den här ha stora effekter på artens överlevnad i små bestånd, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammen för hotade arter vid Länsstyrelsen

Arten starkt hotad i framtiden

Via olika projekt läggs idag flera miljoner kronor varje år på vattenvårdsarbete i Västerbotten för att bland annat bevara flodpärlmussla, lax, öring och flera andra sötvattensarter, exempelvis i EU LIFE-projektet ReBorN och Samverkansprojekt Rickleån.

I Länsstyrelsens arbete genomförs insatser där påverkade vattenmiljöer återställs där flodpärlmusslan är en av fokusarterna. Ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla är ett tecken på ett väl fungerande ekosystem med bland annat rent vatten och att andra vattenlevande djur lever i samma område.

– Flodpärlmusslans status är oroväckande. De flesta av länets och Sveriges populationer är hotade idag. Inom miljöövervakningen har majoriteten av våra bestånd dålig föryngring i många vattendrag vilket betyder att artens fortlevnad är starkt hotad i framtiden, säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef och ansvarig för miljöövervakning och kalkning vid Länsstyrelsen, samt projektledare i ReBorN LIFE.

– För att de insatser vi gör ska få effekt är det viktigt att människor tar hänsyn till miljön och att vi alla jobbar tillsammans för en hållbar och levande natur som våra kommande generationer kan få glädje av, fortsätter Tommy Vennman.

Uppmaning att inte störa fridlysta arter

Händelsen är polisanmäld av personal på det skogsbolag som äger marken där musslorna hittades. Nu vill Länsstyrelsen påminna allmänheten om att inte störa eller påverka fridlysta arter du eventuellt stöter på ute i naturen.

– När något sådant här händer handlar det oftast om ren okunskap. Är du osäker kring vad som gäller kring en art så kontakta gärna oss på Länsstyrelsen eller din kommun för mer information, säger Malin König.

Kontakt