Publiceringsdatum: 23 september 2019

Senast uppdaterad: torsdag 7 maj, 13.48

Naturvårdsskötsel på Stora Tuvan för en av Sveriges mest hotade fåglar

Hängbron till Stora Tuvan.

Under hösten 2019 kommer Länsstyrelsen Västerbotten att hugga och ringbarka granar på Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. Syftet är att skapa lövskogar där vitryggig hackspett och många andra arter kan trivas.

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Den lever i lövskogar som i dagens landskap är en bristvara. Tidigare har Umeälvens delta och Stora Tuvan varit ett av få häckningsområden för vitryggig hackspett. Genom att ge plats för lövträden ökar möjligheten att Stora Tuvan åter kan bli ett häckningsområde.

Kan se rörigt ut

Arbetena kommer att starta kring 1 oktober och pågå hela hösten. Under och efter arbetena kan det se rörigt ut på Stora Tuvan som är ett populärt rekreationsområde och en känd fågelskådningslokal. Naturvårdsåtgärderna kommer inte att påverka tillgängligheten för besökare.

– Vandringslederna kommer att hållas fria från avverkade och ringbarkade träd, säger Tomas Staafjord, naturbevakare på Länsstyrelsen.

Skötseln kommer att gynna fler än den vitryggiga hackspetten. Många andra djur- och växtarter trivs i lövskogar. Dessutom kommer besökare på sikt att kunna njuta av vackra, ljusa lövskogar i direkt närhet till Umeå, Holmsund och Obbola.

Mer om vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av Sveriges mest hotade arter, 2015 uppskattades det totala antalet i Sverige till under 20 stycken.

– Den senaste häckningen på Stora Tuvan noterades 1995. Under några år på 2000-talet kom många vitryggiga hackspettar till Sverige österifrån. Då noterades arten flera gånger på Stora Tuvan. Det tyder på att området fortfarande är intressant för hackspetten, berättar Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammen för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Det pågår stora satsningar i hela landet för att rädda vitryggen, där en av de viktigaste insatserna är att restaurera igenväxande lövskogar och öka andelen löv i landskapet.

I Västerbotten förekommer det så kallade invasioner från Finland där större antal vilda ungfåglar tar sig över Kvarken på jakt efter nya boplatser. Problemet verkar vara att det inte finns tillräckligt bra miljöer för dem att lyckas med häckningen.

Kontakt