Publiceringsdatum: 18 september 2019

Senast uppdaterad: onsdag 18 september, 15.58

Länsstyrelsen säger nej till förslag om sänkta hastigheter

Länsstyrelsen avstyrker samtliga Trafikverkets förslag till sänkta hastighetsbegränsningar i länet.

- Sänkta hastighetsbegränsningar får aldrig bli ett alternativ till att bygga bort de svagheter som finns efter det prioriterade vägnätet i länet, säger landshövding Magdalena Andersson.

Trafikverket har föreslagit nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på vägarna E4, E12, E45, 95, 363, 364 och 531 i Västerbottens län. Förslaget innebär en sänkning av hastighetsbegränsningen från 90 km/tim till 80 km/tim på 9 sträckor som sammanlagt omfattar cirka 151 km.

Länsstyrelsen avstyrker samtliga förslag med denna motivering: 

-          Sänkta hastighetsbegränsningar slår direkt mot enskildas möjligheter att bosätta sig utanför de större orterna och kan leda till ökad utflyttning. Hårdast slår hastighetssänkningarna mot pendlare efter väg E4 där hastighetsbegränsningen föreslås sänkas från 90 km/tim till 80 km/tim på sträckor om sammanlagt ca 69 km. Framförallt påverkas Bygdeå, Ånäset och Lövånger där de flesta invånarna pendlar in till Umeå och Skellefteå.

-          Sänkta hastighetsbegränsningar får negativa konsekvenser för näringslivet i länet. Det gäller förstås i Umeå och Skellefteå, men också andra orter. I Vindeln finns företag som är beroende av arbetspendling från Umeå och andra närliggande orter. Sänkta hastighetsbegränsningar efter väg 363 kommer att medföra att det blir svårare för företag på orten att rekrytera och behålla personal.

-          Trafikverket har i sina konsekvensutredningar inte belyst de ekonomiska konsekvenser längre pendlingstider kommer att få för kommuner och företag eller de effekter de kommer att ha för enskilda.

-          Trafikverket har inte gjort någon individuell bedömning av de berörda sträckornas egenskaper utöver att de saknar mittseparering och trafikeras över 2 000 fordon per dygn. De föreslagna hastighetsbegränsningarna har inte heller någon koppling till antalet olyckor efter sträckorna.

-          Sänkta hastighetsbegränsningar får aldrig bli ett alternativ till att bygga bort de svagheter som finns efter det prioriterade vägnätet i länet.

-          Det bästa sättet att förebygga kollisioner är genom mötesseparering. Om sådana åtgärder genomförs kan hastighetsbegränsningar höjas till 100 km/tim och restiderna förkortas.

Yttrandet i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbotten
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se
010-225 43 00

Per Lundström
Länsjurist
per.lundstrom@lansstyrelsen.se
010-225 43 41


Kontakt