Publiceringsdatum: 27 augusti 2019

Senast uppdaterad: tisdag 27 augusti, 15.00

Saga hittade mynt från 1600-talet i Holmsund

Myntet som hittades i Holmsund.

Myntet som hittades i Holmsund.

I sommar när Saga Lundsten 7 år, badade tillsammans med sin familj i närheten av Djupviks gamla hamnplats i Holmsund fick hon syn på ett föremål som låg precis vid strandkanten. När hon plockade upp det kunde hon se att det var ett mynt – ett gammalt sådant.

Familjen tog med sig myntet hem och väl hemma kunde de, trots att myntet var eroderat, utläsa årtal 1614. Vilket var betydligt äldre än vad de hade förväntat sig. De tog kontakt med Länsstyrelsen Västerbotten för att få reda på vad som gäller när man hittar ett fynd som är så gammalt.

– Vi är jätteglada att Saga och hennes familj tog kontakt med oss. De har agerat helt rätt. Hittar du något som är gammalt och misstänker att det är ett fornfynd eller en fornlämning ta kontakt med oss på Länsstyrelsen eller ditt närmaste museum för att få reda på hur du ska gå tillväga, säger Ulf Lindberg, Länsantikvarie vid Länsstyrelsen.

Saga Lundsten 7 år, tillsammans med sin bror Andreas
Lundsten och deras mamma Maria Lundgren från Holmsund.

Saga Lundsten 7 år, tillsammans med sin bror Andreas Lundsten och deras mamma Maria Lundgren från Holmsund.

– Nu får vi en möjlighet att registrera och fastställa positionen där myntet påträffades. Det ger oss också möjligheten att se över kontexten i området, fortsätter Ulf Lindberg. Finns det andra registrerade fornlämningar i närheten som myntet kan härledas till, eller är det ett enstaka föremål, ett så kallat lösfynd? Myntet är från tidigt 1600-tal och har på något sätt hamnat i vattnet kring Djupviks gamla hamn. Länsstyrelsen ska nu utreda detta ytterligare, bland annat genom att besöka fyndplatsen och försöka ta reda på vad för typ av mynt det rör sig om.

Är myntet att betrakta som lösfynd och inte på något sätt kan knytas till en fornlämning, kommer Saga troligtvis att få behålla myntet.

Har du hittat något som du tror är ett fornfynd? Ta kontakt med Länsstyrelsen eller ditt närmaste museum. Tack vare att privatpersoner hör av sig till Länsstyrelsen eller till museum och lämnar in sina fynd får vi mer kunskap och information om historien kring en plats och område.

Vad säger lagen?

Kulturmiljölagen säger att ”Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som

  1. påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna, eller
  2. påträffas under andra omständigheter och kan antas vara från tiden före 1850”.

Kulturmiljölagen säger vidare att:

Fornfynd som avses i 3 § 1 tillfaller staten. Fornfynd som avses i 3 § 2 tillfaller upphittaren. Han eller hon är dock skyldig att erbjuda staten att få lösa in det mot betalning (hembud) om:

  1. fornfyndet innehåller föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar, eller
  2. fornfyndet består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Den som påträffar ett fornfynd, som ska tillfalla eller hembjudas staten, ska snarast anmäla fornfyndet till Länsstyrelsen eller Polismyndigheten. Fornfynd som hör till fartygslämning kan även anmälas till Kustbevakningen”.

Kontakt