Publiceringsdatum: 3 april 2019

Senast uppdaterad: onsdag 3 april, 09.46

Nästan hälften av djurskyddskontroller i nötbesättningar utan anmärkning

Nötdjur.

Under 2018 har Länsstyrelsen i Västerbotten utfört planerade kontroller i cirka 174 nötkreatursbesättningar. Skaderisk samt smutsiga djur är den vanligaste anmärkningen.

Vid 98 (56 %) av de 174 planerade kontrollerna konstaterades en eller flera brister från djurskyddslagstiftningen. Vid 8 av de 98 fallen rörde det sig om en eller flera tvärvillkorsbrister.

Vanligaste bristerna

  • Skaderisker 56 st, 21 %
  • Smutsiga djur 46 st, 17 %
  • Utrymme för nötkreatur äldre än 6 månader 34 st, 13 %
  • Rengöring av stallutrymmen/
    utgödsling 31 st, 12 %
  • Ej godtagbart hull 26 st, 10 %
  • Smutsiga liggytor 21 st, 8 %

De vanligaste bristerna är beräknade på det totala antalet nötkontroller 2018 (266 st).

Kontroll av bete under sommaren

Under sommaren 2018 utfördes oaviserade kontroller för att kontrollera om djuren hålls på bete i enlighet med lagstiftningen. Av de besättningar som kontrollerades kunde Länsstyrelsen konstatera att beteskraven inte följts på fyra gårdar.

Fakta om kontrollerna

Totalt under året genomfördes cirka 266 djurskyddskontroller av nötkreatur. I de totala antalet kontroller ingår planerade kontroller, tvärvillkorskontroller, anmälningsärenden och uppföljande kontroll av konstaterade brister. De planerade kontrollerna väljs ut via ett nationellt register som graderar gårdarna efter risk. Ett slumputtag av gårdar görs även via samma register.

Flest kontroller av nötkreatur har utförts i Skellefteå och Robertsfors kommuner.

Kontakt