Publiceringsdatum: 20 mars 2019

Senast uppdaterad: onsdag 20 mars, 10.33

Satsar på att stärka krisberedskapen i Västerbotten

Om vi förbereder oss i vardagen klarar vi våra uppdrag bättre när en samhällsstörning inträffar. Länets förmåga att hantera samhällsstörningar är god, men det finns områden som fortsatt behöver utvecklas. Länsstyrelsen Västerbotten har beviljats 15 miljoner kronor från MSB för att satsa ytterligare på länets krisberedskap under fyra år, 2019–2022.

Utvecklar tillsammans med länets aktörer

Länsstyrelsen Västerbotten har inom ramen för det sammanhållande projektet ansökt om medel från anslag 2:4 Krisberedskap och har beviljats 15 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Tillsammans med länets aktörer ska arbetet bedrivas för att krisberedskapen i länet ska stärkas samt utvecklas de kommande fyra åren, 2019–2022. Det är ett arbete som handlar om att vidareutveckla det som redan finns idag men även ta höjd för kommande uppgifter inom området.

-Projektet innebär också att vi genom att bygga vidare på krisberedskapen – förbereder oss för den verksamhet som behövs under höjd beredskap för att vi på sikt ska kunna fullgöra uppgifterna inom totalförsvaret, säger Eva-Lena Fjällström som är beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Sex utvecklingsområden

Projektets aktiviteter rör både det krisberedskapsarbete som sker i vardagen samt vid en samhällsstörning. Aktiviteterna utformas utifrån sex utvecklingsområden:

  • Analys och planering
  • Planläggning
  • Geografiskt områdesansvar samt samverkan och ledning
  • Utbildning och övning
  • Säkra kommunikationer och rapportering
  • Stärkt säkerhetsskydd

Fakta

Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela ekonomiska medel genom anslag 2:4 till olika aktörer för att förstärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. Det fyra år långa sammanhållna projektet som samtliga länsstyrelser har kunnat ansöka om; är till för att stödja och samordna kommuner, landsting och andra lokala samt regionala aktörer under perioden 2019–2022. Projektet syftar till att utveckla förmågan att förebygga och hantera allvarliga samhällsstörningar i länen. Det kan omfatta aktiviteter som kompetensutveckling, metoder, rutiner, övningar, totalförsvar, säkerhetsskydd, verktyg och nätverk samt de resurser som behövs för detta.

Kontakt