Publiceringsdatum: 1 februari 2019

Senast uppdaterad: fredag 1 februari, 11.42

Pilotprojekt för mer jämlik hälsa i Västerbotten

Länsstyrelserna i Västerbotten och Stockholm får i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget består av ett pilotprojekt under åren 2019–2020.

– Ett mycket glädjande besked som innebär att Länsstyrelsen i Västerbotten blir en nyckelaktör i samordningen av arbetet för att uppnå en mer jämlik hälsa i länet, säger Lisa Harryson, folkhälsostrateg vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Sverige har sedan 2003 en samlad folkhälsopolitik som utgår från ett över­gripande nationellt mål för folkhälsoarbetet: att skapa samhälleliga förutsätt­ningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverk­bara hälsoklyftorna inom en generation.

Västerbotten har på många sätt goda förutsättningar till en god folkhälsa och en väl fungerade välfärd. En utmaning är dock att det finns stora variationer mellan länets kommuner vad det gäller förutsättningar för hälsa och välfärd. Hela Västerbotten står också inför en framtida demografisk utmaning med ett ökat omsorgsbehov och stora utmaningar för att klara den bemanning som en god välfärd kräver.

– En central del i projektet är att undersöka vilka behov av stöd i folkhälsoarbetet som finns i länets alla kommuner. Vi kommer att kontakta och besöka alla kommuner i länet och även erbjuda aktiviteter och stöd i det lokala folkhälsoarbetet, berättar Lisa Harryson.

För att under kommande år kunna utjämna skillnader i hälsa behövs ett tydligare gemensamt ansvarstagande mellan den offentliga, privata och idéburna sektorn.

– Länsstyrelsen kommer att arbeta i nära samverkan med Region Västerbotten och forskare från Umeå Universitet. Det pågår idag ett omfattande lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Men för att under kommande år kunna utjämna skillnader i hälsa behövs ett tydligare gemensamt ansvarstagande mellan offentliga, privata och idéburna sektorn, säger Lisa Harryson.

Kontakt