Publiceringsdatum: 1 februari 2019

Senast uppdaterad: fredag 1 februari, 08.38

Internationella våtmarksdagen firas 2 februari

Våtmarksrestaurering i Brånsjöns naturreservat.

Den 2 februari firas världens våtmarker för att uppmärksamma deras viktiga roll för ekosystemet. Förutom att vara hem för många djur och växter kan våtmarkerna motverka klimatförändringarna och även förhindra torka och översvämningar.

Västerbotten är rikt på våtmarker, mer än en femtedel av länet består av våtmarker av olika slag. Länsstyrelsen har under 2018 restaurerat utdikade våtmarker som en del i den våtmarkssatsning regeringen beslutade om 2017. Syftet är att återställa dem till ett ursprungligt skick för att få tillbaka områdenas många viktiga funktioner för djur och natur.

Återställning i Blylodmyrans naturreservat

I Blylodmyrans naturreservat utanför Boliden finns en av våtmarkerna som vi återställt. Blylodmyran är ett av länets finaste rikkärr, en ovanlig, kalkrik miljö med stora naturvärden.

I början av 1900-talet dikades myren i ett försök att göra om den till åkermark. Efter att odlingarna övergavs ett par decennier senare förvandlades den torrlagda myrmarken till en björkskog.

– Nu har vi avverkat träden och grävt igen dikena för att hjälpa myren att behålla vatten. Det kommer att gynna orkidéer och andra ovanliga arter. Dessutom blir det mer grundvatten och bindningen av koldioxid ökar, berättar Hanna Johansson Jänkänpää på Naturvårdsenheten.

Fler restaureringar

Länsstyrelsen har även gjort insatser för våtmarker i naturreservaten Vithattsmyrarna, Jättungsmyran, Tribladtjärn, Brånsjön och Sjulsmyran. Restaureringarna består av flera åtgärder. Diken har grävts igen, mindre stopp som bromsar vattnets framfart har byggts upp och kringliggande träd tagits ner.

Påverkan på våtmarker

De senaste hundra åren har många våtmarker skadats av mänsklig aktivitet, framför allt eftersom de dränerats och dikats ur. Särskilt i kustlandet är många sjöar utdikade eller sänkta. Genom att återställa våtmarkerna till ett ursprungligt skick kan problem med höga vattenflöden i vattendrag minskas. På så sätt ökar tillskottet till grundvattnet, vilket är positivt för dricksvattenförsörjningen. Fungerande våtmarker kan också minska övergödningen och är viktiga miljöer för djur och växter.

Kontakt