Publiceringsdatum: 29 november 2018

Senast uppdaterad: fredag 14 december, 11.38

Laxens år invigt - aktiviteter i Västerbotten under 2019

2019 är Laxens år. Idag invigde Havs- och vattenmyndigheten International Year of the Salmon - ett internationellt initiativ för att öka intresset för åtgärder och forskning om de vilda laxbestånden och laxens livsmiljöer.

I Västerbotten kommer flera aktiviteter riktade till allmänheten att äga rum under Laxens år. Syftet är att öka medvetenheten och öka intresset för bevarande av laxbestånden.

Under Laxens år samarbetar Hans- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen med intresseorganisationer, kommuner, forskning och andra myndigheter. Under 2019 kommer det runt om i landet att hållas en rad aktiviteter som vänder sig till den intresserade allmänheten, till exempel aktiviteter ute vid laxälvarna och konferenser om vad som görs för att förbättra laxbestånden.

- För oss i Västerbotten är det självklart att vi ska utnyttja den här möjligheten att lyfta fram laxen. Vi är ett län med sju naturliga laxälvar. Laxen och laxälvarna är värdefulla både historiskt och i framtiden i länet, säger Torleif Erikson, fiskekolog vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kommer att genomföra aktiviteterna i länet i samverkan med Vindelälvens fiskeråd och SLU vilt-, fisk- och miljö.

Här är några av händelserna under 2019:

Laxens dag: Genomförs i tre laxälvar fördelade i länet (Lögdeälven-södra delen, Rickleån-mellersta delen, Åbyälven-norra delen. Gemensamt för de tre arrangemangen är spridning av kunskap om laxens liv, krav på sina miljö och viktiga delar i laxens förvaltning. Laxens dag genomförs under en helg på våren.

Regional laxkonferens: Anordnas för länets fiskevårdsområden i Västerbottens lax- och havsöringsvattendrag. Fokus på konferensen är att uppdatera kunskapen hos förvaltarna i fiskevårdsområden med fokus på laxens situation vad gäller beståndsutveckling, och hälsostatus.

Laxracet: Laxracet är ett projekt som genomför sitt andra år 2019. Det drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Naturskolan i Umeå, i tätt samarbete med Vindelälvens Fiskeråd och Länsstyrelsen i Västerbotten. Målgruppen är skolklasser i åk 4 längs Ume- och Vindelälven. I projektet ingår ett studiebesök till laxtrapporna intill vattenkraftverket i Stornorrfors. Deltagande klasser blir också delaktiga i aktuell forskning då laxar kommer att märkas med sändare, och deras vandring i Vindelälven kommer att kunna följas digitalt - i ett laxrace. Allmänheten kommer senare att bjudas in till Norrfors för att ta del av det skolklasserna får ta del av inom ramen för projektet.

- Vi planerar också att vara med på universitetens utbildningsdagar där lärare ges möjlighet att lära sig mer om laxen. Dessutom kommer vi att sprida den informationsskrift som tagit fram inom ramen för laxracet, berättar Torleif Eriksson.

Under hösten 2019 planeras invigningen av biosfärområdet Vindelälvsdalen.  Laxen, laxens livscykel och dess betydelse i Vindelälvsdalen är central i biosfärområdet och kommer att lyftas fram.

Kontakt