Publiceringsdatum: 2 november 2018

Senast uppdaterad: fredag 2 november, 09.48

Järven ökar och lodjuren stabila i Västerbotten

Järvstammen är på väg uppåt igen men ligger fortfarande under miniminivån. Ingen varg har konstaterats i länet den här säsongen och kungsörnshäckningarna var få. Lodjuren håller sig på en ovanligt stabil nivå.

Detta konstaterar Länsstyrelsen i sin slutrapport för rovdjursinventeringen säsongen 1 oktober 2017-30 september 2018 till Naturvårdsverket och Sametinget.

Fortfarande för få järvföryngringar

Årets järvinventering i Västerbottens län resulterade i 22 konstaterade järvföryngringar i länet.

– Vi ser en fortsatt ökning av järvstammen men resultatet ligger fortfarande under länets miniminivå, som är 23 föryngringar, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Om allmänheten noterar järv eller järvspår, framför allt öster om väg E45, får man gärna rapportera detta till Länsstyrelsen. Använd rapporteringssystemet Skandobslänk till annan webbplats eller kontakta till Länsstyrelsen direkt.

Inga vargar konstaterade

Ingen varg har upptäckts i länet under inventeringsperioden, trots att det var bra spårförhållanden under större delen av förra vintern. Av totalt 22 rapporter om varg till Länsstyrelsen var hälften felaktiga och hälften gick inte att följa upp.

– En ny inventeringssäsong började den 1 oktober och varg har nu återigen konstaterats i länet. Vi utreder det aktuella läget just nu, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

Mellanår för kungsörn

Totalt var 90 revir besatta av kungsörn där 24 lyckade och fem misslyckade häckningar konstaterades. 28 ungar föddes och 15 av dem ringmärktes. Kungsörnsstammen i Västerbotten uppskattas idag till ungefär 280 individer.

–Det är ett förhållandevis dåligt resultat för örnarna. Den sena våren och de stora snömängderna som låg kvar sent kan ha påverkat negativt, säger Linda Backlund.

Fortsatt många loföryngringar

Under vintern har 28 familjegrupper av lodjur (honor med ungar) dokumenterats i länet. En familjegrupp har även rört sig i Västernorrlands län, vilket gör att den delas mellan länen. Det slutliga resultatet för Västerbotten blir därför 27,5 föryngringar.

– Lodjursstammen har legat på samma nivå i tre år i rad nu, vilket är ovanligt. Den brukar fluktuera mer, säger Linda Backlund.

– Alla som ser spår efter flera lodjur som går tillsammans, får gärna höra av sig till oss, säger Linda Backlund.

Fokus på björn nästa år

Ingen aktiv inventering av björn har genomförts under säsongen. För 2019 planeras däremot en ny spillningsinventering. Den senaste inventeringen genomfördes 2014 och visade att det då fanns cirka 360 björnar i länet.

Kontakt