Publiceringsdatum: 15 oktober 2018

Glesbygdskommuner i unik satsning för våldsprevention

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder tillsammans med organisationen Män in till två uppstartsdagar av initiativet En kommun fri från våld den 17–18 oktober i Lycksele.

Initiativet En kommun fri från vålds syfte är att möta behov utifrån de kartläggningar om våld som deltagande kommuner genomfört, att skapa ett kunskapsstöd samt ett långsiktigt strategiskt arbete mot våld. Ambitionen är också att kunna bidra till en kunskapsökning kring hur ett våldsförebyggande arbete i glesbygdskommuner kan se ut.

Syftet med uppstartsdagarna är att utifrån handboken ”Inget att vänta på” påbörja en lokalt förankrad och kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik. Det varvas konkreta övningar och självreflektion med strategiskt utvecklingsarbete och teoretisk kunskap om våld, genus och prevention. Arbetet kommer att utgå ifrån genusvetenskapliga perspektiv på våld och folkhälsovetenskapliga perspektiv på prevention.

- Länsstyrelsen har under många år haft i uppdrag från regeringen att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, och i det nuvarande uppdraget finns ett tydligt fokus på just förebyggande arbete. Det är en viktig jämställdhetsfråga där det breda deltagandet från kommunerna i länet är ett viktigt steg, och förhoppningsvis även kan fungera inspirerande och vägledande för andra kommuner i landet som vill arbeta på samma sätt, säger Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

En unik satsning

Fyra kommuner – Norsjö, Sorsele, Vilhelmina och Åsele – medverkar i initiativet En kommun fri från våld. Under uppstartsdagarna närvarar dessutom Polisen, Brottsförebyggande rådet och Jämställdhetsmyndigheten. Initiativet är unikt i den här formen då det tidigare introducerats i främst mellanstora och stora kommuner, och inte heller haft ett politiskt deltagande genom hela processen.

- Enskilda myndigheter eller verksamheter kan inte ensamma bära frågan, vi måste samverka för att nå resultat. Deltagande kommuner har bred uppslutning och ett verksamhetsövergripande fokus, detta talar tydligt för att de är både redo och motiverade att hantera denna komplexa fråga, säger Malin Wiktoreng, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Förhoppningen är att satsningen ska vara vägledande och bidra till att fler kommuner i landet inspireras till ett strukturerat våldspreventivt arbete. Av den anledningen kommer även följeforskare att finnas tillgängliga under hela processtiden. Arbetet ska fortlöpa under hela 2019 och den nationella organisationen Män kommer att hålla i utbildningsinsatserna.

Det långsiktiga målet är att skapa en grund för fortsatt systematiskt och kunskapsbaserat arbete mot generellt våld och mot mäns våld mot kvinnor inom den egna kommunen.

Kontakt