Publiceringsdatum: 20 september 2018

Senast uppdaterad: torsdag 20 september, 10.58

Länsstyrelsen Västerbotten utlyser medel för förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor

Myndigheter, kommuner, ideella organisationer och stiftelser är välkomna att söka medel. Länsstyrelsen utlyser medel omfattande 800 000 kronor för insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Det våldsförebyggande arbetet kan omfatta olika åtgärder som syftar till att förhindra våld eller upprepat våld. Insatser med följande inriktningar prioriteras:

  • Insatser som syftar till att utveckla det universella våldsförebyggande arbetet.
  • Insatser som behandlar normer kring maskulinitet.
  • Insatser med fokus på att förebygga våld i ungas parrelationer.
  • Insatser som fokuserar på att förebygga köp av sexuella tjänster.
  • Insatser med fokus på våldsförebyggande arbete i hederskontext.
  • Återfallsförebyggande insatser för män som har utövat våld.
  • Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå.

Bakgrund och utgångspunkter

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja utvecklingen av universella förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. Uppdraget finansieras av medel från Regeringen via anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Med mäns våld mot kvinnor avses - alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld mot kvinnor och flickor (oberoende av relation till den som utövar våldet), - hedersrelaterat våld och förtryck med skiftande uttryck såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor, - prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning. Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017—2026 (Makt, mål och myndighet—feministisk politik för en jämställd framtid, skr. 2016/17:10) samt Länsstyrelsen Västerbottens länsstrategi Ett jämställt Västerbotten ska beaktas i utformningen av insatserna.

Praktisk information

Utvecklingsmedel beviljas med högst halva kostnaden till insatser som drivs av en myndighet eller en kommun. För insatser som genomförs av ideella organisationer krävs ingen medfinansiering. Insatser som beviljas medel ska vara tidsbegränsade och som längst omfatta ett år. Tidigaste datum för start är 1 november 2018. De organisationer som beviljas medel förutsätts arbeta aktivt med ett genusperspektiv i sin verksamhet. Hur detta arbete bedrivs rent generellt i organisationen samt hur ett genusperspektiv kommer att finnas med specifikt i den insats som ni söker medel för ska beskrivas i ansökan.

Ansökan skickas dels digitalt till sara.moberg@lansstyrelsen.se och dels av behörig firmatecknare undertecknad per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
Sara Moberg
901 86 Umeå

Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 oktober 2018.

Kontakt