16- 22 okt 2023 klocka 09.00 - 21.00

Delaktighetsveckan 2023

”Från utanförskap till innanförskap". Ta del av kunskap, goda exempel och höj din kompetens inom mänskliga rättigheter.

Vi erbjuder föreläsningar med stor spännvidd som rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Här hittar du föreläsningar som talar just till dig!

För vem?

Veckan riktar sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.

Program för Delaktighetsveckan 2023

Programpunkter arrangeras under hela veckan, det vill säga från måndag till och med söndag. Innehållet kommer vara varierat, genomföras med olika samverkansaktörer och med olika teman. Det kommer dessutom vara en blandning av digitala, fysiska och hybridvarianter på programpunkterna.

Det fullständiga programmet finns nedan. För att se allt innehåll, öppna fliken för resepektive dag. Programmet uppdateras med detaljer löpande.

Använd gärna #delaktighetsveckan2023 om du omnämner veckan i sociala medier.

För dig som behöver övernatta i Lycksele till exempel mellan onsdag och torsdag har vi ordnat med en bokningskod för att boka hotellrum till ett något reducerat pris. Uppge koden ”Delaktighetsveckan” för att boka ett av dessa rum. Koden är bara giltig till den 7 september, men det går såklart boka rum även när koden inte längre är giltig (om än till normalt pris och så länge rum finns tillgängliga). Du står själv för kostnaden för eventuell övernattning.

Illustration med människor och olika symboler. 
Logotype för Social hållbarhet och agenda 2030 mål.

Delaktighetsveckan 2023 #delaktighetsveckan2023

Invigning av Delaktighetsveckan! Det är äntligen dags för årets upplaga av Delaktighetsveckan. Under veckan kommer vi bjudas på ett brett program med fokus på för att skapa ett innanförskap för alla människor, medborgare, invånare. Tillsammans ökar vi kunskap och medvetenhet om allas lika värde, mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

09.00-09.45 Invigning

Här kommer vi bland annat pratat Agenda 2030, intersektionalitet och normer. Bland annat kommer inslag ske om status för mänskliga rättigheter internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

MR-institutet berättar mer om varför institutet finns, om årsrapporten från 2022 med trender som fortfarande är aktuella och om en summering av undersökningen om invånarnas kännedom om och upplevelser av MR.

Medverkande: Utredare från MR-institutet.

Plats: Digitalt.

10.00-10.30 Två lokala exempel om medborgarskapsceremonier

Åsele kommun och Bodens kommun delar med sig av exempel på hur en medborgarskapsceremoni kan se ut och struktureras. Vill du veta mer om hur en medborgarskapsceremoni kan gå till eller inspireras i ditt utvecklingsarbete - ta chansen att ta del av två olika exempel.

Medverkande: Åsele kommun och Bodens kommun

Plats: Digitalt.

10.45-12.00 Care - Social inkludering i samhället

Care är ett samverkansprojekt mellan studieförbundet Sensus Norrland samt Luleå stift och Härnösand stift samt dess församlingar. Projektet vänder sig till små och medelstora orter i de områden som inkluderar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Målet är att nå personer som flytt kriget i Ukraina, stärka dessa i språk, samhällskunskap och arbetsmarknad parallellt med att arbeta med social inkludering i samhället.

I projektets förarbete har en kunnat se att många Care-projekt gynnar de som bor i stora städer. Den centrala utplaceringen av ukrainare runt om i Sverige har gjort att det i många små och medelstora kommuner finns för få ur målgruppen för att kunna genomföra en kvalitetsmässigt god verksamhet. Antalet, och därmed också resurserna, är för små. Ingen enskild organisation, varken kommunen eller andra organisationer på orten, kan genomföra aktiviteter. Därför krävs ett strukturerat och organiserat arbete på dessa mindre orter.

Svenska kyrkan har genom sina knappt 1300 församlingar en unik organisation med närvaro i samtliga kommuner i Sverige, stora som små. De har också stor erfarenhet av att arbeta med den målgrupp som projektet avser. Sensus i sin tur har en lång erfarenhet av att utbilda målgruppen i både språk, samhällskunskap och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Genom detta samarbete mellan Sensus och Svenska kyrkan erbjuds målgruppen ett arbetssätt som är anpassat till ett mindre samhälle. Metoden av att arbeta med språk, samhällskunskap och arbetsmarknad i sig är inte unik. Däremot är projektets tydliga vinkel att hitta arbetssätt i små och medelstora kommuner unikt. Projektet slutredovisas i september 2023 och här kommer du få ta del av slutresultaten.

Medverkande: Svenska kyrkan Luleå stift tillsammans med Sensus Norrland.

Plats: Digitalt.

13.00 - 13.30 Tuta för demokratin!

Från juni 2022 till juni 2023 driver Youth 2030 Movement en demokratisatsning för motorburen ungdom mellan 15–25 år i Malå och Norsjö med målet att öka valdeltagandet för förstagångsväljare i valen 2022 och 2026, och att stärka målgruppens möjligheter till deltagande och inkludering mellan valen.

Projektet syftar även till att samhällsutvecklingen ska inkludera unga, för en starkare och mer rättvis demokrati. Projektets aktiviteter sker av, med och för en grupp unga som deltar mer sällan i demokratin och på platser där deltagandet i demokratin är lägre än snittet – i landsbygdskommuner i norra Sveriges inland.

Motorburen ungdom är en målgrupp unga som sällan ser sig själva representeras i media eller i politiska sammanhang. I projektet jobbar vi med demokratiambassadörer, unga personer på orten som är med i planerandet och genomförandet av aktiviteter inom ramarna för projektet lokalt och som blir förebilder i sin community.

Projektet Tuta för demokratin! är finansierat av MUCF och genomförs tillsammans med våra samverkanspartners Norsjö kommun och Malå kommun. Vill du veta mer om projektet? Ta chansen och lyssna.

Medverkande: Helena Forsgren, projektledare Youth 2030 Movement.

Plats: Digitalt.

13.45 - 14.30 45 minuter om barn och unga

SE MIG - stöd till barn och unga 0–6 år

För att främja tidig upptäckt av barn i åldrarna 0–6 som riskerar att fara illa, och att de erbjuds adekvat stöd och skydd, har Bris under det senaste året kartlagt de bakomliggande orsakerna till låga anmälningstal och stöd till små barn. Det har resulterat i en rapport som syftar till att öka kunskapen om de yngsta barnens villkor, behov och rättigheter samt om konsekvenser av utsatthet, hinder för stöd och vikten av tidig upptäckt.

De har även utvecklat ett samtalsstöd för svåra samtal med föräldrar när man känner oro för ett barn, som ska vara till hjälp för professionella inom förskolan. Vill du veta mer? Delta vid detta pass.

Medverkande: Klara Enmark, regionombud Bris.

Plats: Digitalt.

Dorotea kommuns ungdomsråd

Som ett resultat av att ha varit en av tre kommuner i projektet Youth Up North har Dorotea kommun satsat på att skapa ett ungdomsråd med och för kommunens ungdomar. Vill du veta mer om vad som krävs och hur det gick till när det startades upp? Boka in det redan nu.

Medverkande: Amanda Hansson, ungdomskonsulent Dorotea kommun samt ungdomsrepresentanter.

Plats: Digitalt.

14.45 - 15.25 40 minuter om viktiga målgrupper i rättighetsarbetet

Projekt Rättigheterna är våra

Hur är det att leva i Västerbotten med normbrytande funktionalitet? Vilka drömmar och förhoppningar om ett framtida Västerbotten finns? Och vilken samhällsförändring behövs för att vi ska ta oss dit?

Rättigheterna är våra är ett treårigt funktionsrättsprojekt som vill bidra till ett Västerbotten där människor, oavsett funktionalitet, får sina medborgerliga och mänskliga rättigheter tillgodosedda. Projektet startar upp i februari 2023 och drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i nära samverkan med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum. Boka in detta i din kalender redan nu om du vill veta mer.

Medverkande: Emma Möller, projektledare Rättighetscentrum Västerbotten

Plats: Digitalt.

Nationella minoriteter

Region Västerbotten berättar mer om sitt arbete med nationella minoriteter i Västerbotten.

Medverkande: Ann-Sofi Grenholm, Region Västerbotten.

Plats: Digitalt.

15:30-16.00 Agenda 2030

Vilhelmina kommun berättar om sitt arbete med Agenda 2030 och satsningen på en hållbarhetskväll i kommunen.

Medverkande: Vilhelmina kommun.

Plats: Digitalt.

08:45-09.30 Ett utvecklande lärande genom integration

BIU är ett nationellt arbete, finansierat via EU:s asyl-, integrations- och migrationsfond och hjälper nyanlända i Sverige med undervisning, studiehandledning och samhällsundervisning på 25 olika språk (Albanska- Amhariska- Arabiska- Azerbajdzjanska-Bosniska/kroatiska/serbiska- Dari- Persiska- Engelska- Franska- Hindi- Kurdiska kurmanji- Kurdiska sorani- Polska- Ryska- Somaliska- Swahili- Tigrinja- Turkiska- Ukrainska- Ungerska- Urdu- Vietnamesiska).

Genom BIU online har integration och måluppfyllelse varit en framgång för deltagarna. Tack vare att projektet kan erbjuda studiehandledning på modersmål, jobbspår och elevhälsa online för målgrupperna påskyndas en inkludering i samhället för deltagarna.

Medverkande: Henrik Lövgren, nationell projektledare för BIU.

Plats: Digitalt.

10.00-11.30 Systematiskt förebyggande arbete i skolan

En föreläsning om hur det systematiskt förebyggande arbetet i skolan kan se ut och varför det är viktigt. Mer information kommer att tillkomma.

Medverkande: Staffan Hübinette.

Plats: Digitalt.

13.00-14.00 Utbildningspaketet Rätt att veta! – Kunskap som gör skillnad

Med utgångspunkt i Youmo.se har MUCF tagit fram utbildningspaketet Rätt att veta! Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Många unga saknar kunskap och trygga samtal om ämnen som sexualitet, relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet. Därför finns Youmo.se, utbildningspaketet Rätt att veta! och vägledningen Youmo i praktiken.

Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningspaketet består av fyra webbutbildningar som alla ger dig konkreta verktyg och stöd i hur du kan prata med unga enskilt eller i grupp. Utbildningarna bidrar också till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen.

Målgrupp: Yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga samt chefer/strateger/verksamhetsutvecklare på kommunal eller regional nivå, med ansvar som rör barn och unga.

Arrangörer: MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Plats: Digitalt.

14:30-15.30 Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lupp är Ungdomsenkäten som fungerar som ett verktyg för kommuner och regioner som vill veta hur unga mår, vad som är viktigt för dem och hur de ser på framtiden. I mer än 15 år har svenska beslutsfattare använt sig av ungdomsenkäten Lupp som genomförs och tillhandahålls kommunerna av MUCF för att få en bild av ungas syn på bland annat demokrati, arbete och framtidsvisioner.

Arrangörer: MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Plats: Digitalt.

09.00-15.00 Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck utmärks bland annat av att flera, främst närstående, personer kan utöva och sanktionera kontroll och våld mot en eller flera kvinnor och flickor. Föreställningen om heder bygger på starkt patriarkala och heteronormativa ideal och kan även motivera våld och förtryck av unga män och pojkar, särskilt hbtq-personer. Arbetar du med integrationsfrågor och vill lära dig mer om hedersrelaterat våld och förtryck? Länsstyrelsen i Västerbotten bjuder in till en utbildningsdag i Lycksele. Läs mer och anmäl dig här: Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Arrangörer: Länsstyrelsen Västerbotten.

Plats: På plats på Hotell Lappland i Lycksele.

Övrigt: För dig som behöver övernatta i Lycksele t.ex. mellan onsdag och torsdag har vi ordnat med en bokningskod för att boka hotellrum till ett något reducerat pris. Uppge koden ”Delaktighetsveckan” för att boka ett av dessa rum. Koden är bara giltig till den 7 september, men det går såklart boka rum även när koden inte längre är giltig (om än till normalt pris och så länge rum finns tillgängliga). OBS! Du står själv för kostnaden för eventuell övernattning.

12.10-12.55 Dagens rätt – lunchföreläsning om tillgänglig och inkluderande skolgång

Dagens rätt är en seminarieserie om mänskliga rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Denna gång pratar vi om tillgänglig och inkluderande skolgång.

Mänskliga rättigheter är ett åtagande som rör hela den offentliga förvaltningen. Till stor del förverkligas människors rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Med utgångspunkt i granskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter lyfter vi i denna föreläsningsserie upp aktuella utmaningar på lokal och regional nivå.

Seminarieserien genomförs i samverkan mellan Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Läs mer och anmäl dig här: Dagens rätt: Tillgänglig och inkluderande skolgång | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag: 15 oktober.

Medverkande: Se uppdaterad information via länken ovan.

Plats: Digitalt.

14.00-14.30 Framtidens människor i våra händer

"Hållbarhetsbegreppet är intressant eftersom det är så hett. Det används överallt, från de globala målen till den nationella politiken och näringslivet. Alla ska vara hållbara. Då blir det viktigt att fundera över vad det är det för värde som vi bekänner oss till".

Definitionen av hållbarhet tar också hänsyn till framtidens människor. Men vilka är de och hur många är de? Hållbarhet i världen och hållbarhet i Västerbotten – är det samma sak? Dessa frågor och många fler utforskar filosofen Kalle Grill under denna föreläsning.

Medverkande: Kalle Grill, docent i filosofi vid Umeå Universitet.

Plats: Digitalt.

15:15-16.00 Etablering och ett rikare liv

Vilhelmina kommun driver integrationsprojektet "Etablering och ett rikare liv".

Projektet drivs till juni 2024, men redan idag finns så många fina resultat som projektet vill dela med sig av.

Vill du veta mer? Ta chansen och lyssna på när projektledaren berättar mer.

Medverkande: Marta Gustafsson, projektledare.

Plats: Digitalt.

09.00-16.30 Västerbottens nya Rättighetsnätverk

Idag finns det ett antal olika nätverk och mötesforum inom både mänskliga rättigheter och integration. Det kan vara svårt att prioritera var en ska delta samtidigt som en kanske har många frågor på sitt bord. Det innebär en risk för att missa såväl information som viktiga kontakter. Dessutom går många av frågorna hand i hand med varandra.

Därför bygger vi nu gemensamt Västerbottens nya Rättighetsnätverk, ett nätverk som samlar flera frågor. Det kan bidra till synergieffekter mellan våra gemensamma frågor samt bättre förutsättningar för att arbeta med frågor om såväl mänskliga rättigheter som integration i länet.

Nu bygger vi tillsammans Västerbottens Rättighetsnätverk – från perspektivträngsel till perspektivgemenskap! Ta chansen att delta den 19 oktober.

Varför ska jag delta?

Här kommer dialog och samskapande vara en viktig nyckel. Du, dina åsikter och din organisation behövs, alla tankar, idéer och inspel är värdefulla! Kanske är du också intresserad av att efter denna dag ingå i en fortsatt arbetsgrupp för att bygga Rättighetsnätverket vidare?

Under dagen kommer du att få en uppdaterad bild av diskriminering i Sverige idag och lära dig mer om rättighetsbaserat arbetssätt, testa på modeller för samskapande dialoger och få veta mer om minoritetsstress.

Här får du också möjlighet att träffa andra som arbetar med frågorna i Västerbotten och vem vet, kanske har du också chansen att få med dig ny kunskapshöjande litteratur, delta i en tävling eller något annat kul?

Det kommer dessutom finnas möjlighet att mellan perioden 1 september-17 september att lämna inspel och information om behov av nätverk. Det görs i samband med anmälan eller via mejl till rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se.

Målgrupp

Västerbottens Rättighetsnätverk riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av frågor om mänskliga rättigheter eller integration. Du kanske är politiker, chef, tjänsteperson eller ideellt engagerad? Eller så arbetar du i offentlig sektor, inom näringslivet, i en organisation eller förening? Det är möjligt att du kanske sedan tidigare ingår i något av Länsstyrelsen nätverk.

Program för dagen:

 • 09.00 – 09.10 Välkomna till Västerbottens nya Rättighetsnätverk!
 • 09.10 – 09.35 Hur ser bilden ut kring diskriminering i Sverige idag? (Love Ander, utredare, Diskrimineringsombudsmannen)
 • 09.35 – 10.00 Rättighetsbaserat arbetssätt – vad är det och hur kan man göra?
 • 10.00 – 10.30 Paus
 • 10.30 – 12.00 Medskapande dialoger: Hur skapar vi och bygger ett samverkansnätverk som gör skillnad? (under ledning av Jämställdhetsmyndigheten)
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 13.50 Medskapande dialoger: Är ett Rättighetsnätverk ett alternativ? (under ledning av Jämställdhetsmyndigheten)
 • 13.50 – 14.35 Unga och minoritetsstress i relation till etnicitet (Hanna Wallensteen, leg. psykolog och föreläsare)
 • 14.35 – 14.55 Paus
 • 14.55 – 15.40 Unga och minoritetsstress i relation till etnicitet (Hanna Wallensteen, leg. Psykolog och föreläsare)
 • 15.40 – 16.10 Panelsamtal med unga nationella minoriteter om minoritetsstress och rasism (under ledning av MUCF)
 • 16.10 – 16:30 Summering och avslutning

Arrangörer: Länsstyrelsen Västerbotten.

Plats: På plats på Hotell Lappland i Lycksele. Vissa delar kommer vara möjliga att ta del av digitalt med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan.

Övrigt: För dig som behöver övernatta i Lycksele t.ex. mellan onsdag och torsdag har vi ordnat med en bokningskod för att boka hotellrum till ett något reducerat pris. Uppge koden ”Delaktighetsveckan” för att boka ett av dessa rum. Koden är bara giltig till den 7 september, men det går såklart boka rum även när koden inte längre är giltig (om än till normalt pris och så länge rum finns tillgängliga). OBS! Du står själv för kostnaden för eventuell övernattning.

08.30-10.30 Ledarskapsfrukost med föreläsning om psykologisk trygghet, inkludering och minoritetsstress för chefer

Ledare spelar stor roll för arbetet med trygghet, inkludering och minoritetsstress. Här ges du som är ledare möjlighet till kompetenshöjning och samtal med leg. psykolog och föreläsare Hanna Wallensteen.

Medverkande: Hanna Wallensteen, leg. psykolog och föreläsare.

Plats: På plats på Hotell Lappland i Lycksele och digitalt med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan.

09.00-10.15 Föreläsning om: Sexuella övergrepp på nätet ger allvarliga konsekvenser

Vad är sexuella övergrepp på nätet? Hur vanligt är det och hur kan vi skydda barnen som utsätts?

Sexualbrott mot barn på nätet har ökat och får allvarliga konsekvenser för de som drabbas. Vi bjuder in till en digital förläsning för yrkesverksamma med Malin Joleby som berättar om barns utsatthet för den här typen av sexualbrott. Läs mer och anmäl dig här: Sexuella övergrepp på nätet ger allvarliga konsekvenser | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats..

Medverkande: Malin Joleby är postdoktor vid Klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm och forskar om sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Arrangörer: Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten, Barnahus i Jämtland, Västernorrland och Umeå samt regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel i region Nord.

Plats: Digitalt.

10.00-12.00 Välkommen på Bris nätverksträff i Lycksele!


Vikten av tidiga och förebyggande insatser för barn. Att tidigt upptäcka ett barns utsatthet för att därefter kunna erbjuda hjälp, kan vara helt avgörande för ett barns utveckling. Under en förmiddag får du ta del av föreläsningar och samtal med fokus på tidiga och förebyggande insatser för barn.

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt, liv och utveckling. Ändå finns det barn i Sverige som lever i utsatthet redan från ung ålder. Lyssna till Klara Enmark, regionombud Bris region Nord, presentera Bris aktuella kunskapsrapport "Se mig - Rätten till stöd tidigt i livet" som fokuserar på de yngsta barnen som lever i utsatthet. Du får också ta del av Bris stödmaterial för svåra samtal med föräldrar som tagits fram i samband med rapporten.

Hör Åsa Carlsson, socionom Bris region Nord, berätta om Föräldraskap i Sverige (FÖS) - ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Medverkar gör också Rania Dara och Malin Sjulsson, FÖS-gruppledare i Lycksele kommun.

Kom och fyll på med nya kunskaper, inspiration och träffa andra som arbetar för och med barn i Västerbotten! Registrering och dialogfika från klockan 10.00. Nätverksträffen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig här senast 12 oktober: Bris nätverksträff - anmälan. Länk till annan webbplats.

Arrangörer: Bris

Moderator: Erik Nilsson, regionombud Bris region Nord

Plats: Ansia, Sommarvägen 1 i Lycksele.

13.00-14.00 Att förstå och motverka vithetsnormer

Hur hänger bilder av svenskhet ihop med föreställningar om ras?

Vad är vithetsnormer och hur kan de motverkas? Dessa frågor berörs av genusvetaren Katarina Mattsson, Södertörns högskola, som bland annat hämtar exempel från en studie av Fröken Sverige-tävlingen på 50-talet för att väcka tankar om hur vithetsnormer också formar mer vardagliga sammanhang i det samtida svenska samhället.

Medverkande: Katarina Mattsson, genusvetare, Södertörns högskola.

Plats: Digitalt.

Under helgen genomförs nästan inga programpunkter live. Däremot vill vi tipsa och uppmana er till att ta del av ett digitalt program. Programmet går att ta del av närsomhelst under veckan. Hinner du inte det? Spara gärna ner tipsen och ta del av dessa vid annat tillfälle.

2024 arrangeras MR-dagarna i Västerbotten och Skellefteå. Därför kommer vi inte genomföra någon Delaktighetsvecka nästa år, men uppmanar er alla att istället besöka Sara Kulturhus den 14-16 november för att delta på Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Läs mer här: MR-dagarna i Skellefteå 2024 Länk till annan webbplats.. Delaktighetsveckan kommer därför åter 2025.

Söndag 22 oktober

18:30 Boxning en sport för alla - välkommen att prova på funkisboxning på Ringside

Funkisboxning är en inkluderande träningsform för alla från 12 år med kognitiv, fysisk eller normbrytande funktionsvariation.

Arrangörer: IFK Umeå Boxning

Plats: Ringside, Sandbackavägen 3, Umeå.

Övrigt: Ingen anmälan krävs.

Tipsprogram

Rapporter eller liknande:

Filmer, inspelningar eller föreläsningar:

Webbplatser med mer kunskap:

Verktyg och stöd:

Webbutbildningar:

Om arrangemanget

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder för fjärde året i rad in till Delaktighetsveckan.

Var:
Digitalt, fysiskt, hybrid.
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
08 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Observera att vissa av programpunkterna ovan enbart genomförs fysiskt, därmed går dessa inte att anmäla sig till.

Sista anmälningsdag är den 8 oktober klockan 23.55.
Deltar du som privatperson?
Deltar du som privatperson?


Eventuellt vill vi skicka ut material eller vinster till dig som deltagit under veckan, därför ber vi dig om möjligt att lämna din fullständiga postadress.
Frågor om rättighetsnätverket
Vill du lämna synpunkter till Rättighetsnätverket som arrangeras under torsdagen? Om ja, se frågor nedan. Svar senast 17 september. * (obligatorisk)
Vill du lämna synpunkter till Rättighetsnätverket som arrangeras under torsdagen? Om ja, se frågor nedan. Svar senast 17 september.


Är du intresserad av att ingå i en referensgrupp för Rättighetsnätverket?
Är du intresserad av att ingå i en referensgrupp för Rättighetsnätverket?


(Om många anmäler sig kommer ett urval att ske så att gruppen inte blir för stor)Övriga frågor
En deltagarlista kommer skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.
En deltagarlista kommer skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.


Särskilda behov
Har du behov av tillgänglighetsanpassning till exempel teckenspråktolkning, hörselteknisk utrustning, information i tillgängliga format eller andra övriga tillgänglighetsbehov? Eller särskilda kostbehov? Mejla då dessa till oss.
Jag anmäler mig till följande pass under Delaktighetsveckan (observera att det är möjligt att anmäla sig till flera pass under veckan): * (obligatorisk)
Jag anmäler mig till följande pass under Delaktighetsveckan (observera att det är möjligt att anmäla sig till flera pass under veckan):

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss