01 mar 2023 klocka 10.00 - 12.00

Informationsmöte om ändringar i lagen om allmänna vattentjänster

cyklist, gata, vatten.

Foto: Johnér

1 januari 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster (LAV), vilket har stor betydelse för kommunernas arbete med vatten och avlopp. Nu införs krav på en vattentjänstplan för hur vatten- och avloppsfrågorna ska lösas i kommunen.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Denna plan ska vara på plats redan vid utgången av 2023. Även kommuner som redan har befintliga VA-planer behöver se över sina planer så att kraven uppfylls. Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige och samråd behöver ske under framtagandet.

Länsstyrelserna i Norrland bjuder nu in er till seminarium om tilläggen i paragraferna 6 §§ a-d, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och hur det påverkar kommunen.

Målgrupp för informationsmötet

Kommunstyrelser, kommunchefer och berörda förvaltningschefer som berörs av plan- och utvecklingsfrågor, miljö samt VA. Tjänstepersoner inom berörda förvaltningar.

Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
22 feb 2023

Kontakt