30 nov 2022 klocka 10.00 - 16.00

Regional konferens mänskliga rättigheter

Illustratör: Annefrid Sjöman

En konferens med fokus på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan utföras inom offentlig verksamhet. Detta är en av fyra konferenser som anordnas i samverkan mellan Uppsala universitet, Sveriges kommuner och regioner och länsstyrelserna.

Praktisk information

 • Datum: 30 november 2022
 • Tid: 10.00 - 16.00 (registrering och fika från klockan 9)
 • Plats: Scandic Plaza Umeå, Storgatan 40, Umeå
 • Sista anmälningsdag: 24 november

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner samt övriga aktörer i offentlig sektor.

Program

10.00 Lars Lustig, länsråd, Länsstyrelsen Västerbotten samt kommun/regionrepresentant inleder dagen.

10.15 Sveriges nya myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, presenterar sig

Hur arbetar den nya myndigheten och vad innebär det för kommuner och regioner och deras verksamheter?

11.00 Paus

11.15 Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden i det lokala och regionala Sverige

Den statliga värdegrunden omfattar principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsikts-bildning, respekt samt effektivitet och service. Tillsammans utgör de gemensamma principer för en god förvaltning. Det är dock inte endast statliga aktörer som omfattas av ovan nämnda principer, utan de är i lika hög grad bindande för offentliga aktörer inom lokal och regional verksamhet. Föreläsningen behandlar den statliga värdegrundens sex principer, dess ursprung samt på vilket sätt som de är bindande även för lokala och regionala aktörer. Föreläsningen behandlar även relationen mellan värdegrunden och de mänskliga rättigheterna.Johanna Romare, lektor i mänskliga rättigheter Uppsala universitet

12.00 Lunch

13.00 Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten – en nyskapande trepartssamverkan mellan stat, region och civilsamhälle

Det råder idag konsensus om att mycket arbete återstår innan vi har ett samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och värdighet för alla invånare. Syftet med detta projekt för stärkt samverkan är att bidra till att skapa ett jämlikt Västerbotten, att skickliggöra Västerbotten som region att på ett kreativt och effektivt sätt ta sig an utmaningar med mänskliga rättigheter och demokrati som naturliga och självklara inslag samt bidra till utveckling av tvärsektoriell samverkan och problemlösning med grund i ett människorättsperspektiv där individen är den centrala utgångspunkten.

 • Rebecka Marcusson, strateg mänskliga rättigheter och barnrätt, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Kerstin Hamre, Projektledare Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten, Region Västerbotten
 • Martin Vikgren, regionchef Funktionsrätt Västerbotten

13.45 SKR:s arbete med mänskliga rättigheter samt lärande exempel från Örnsköldsviks kommun

Den lokala och regionala nivån är av avgörande betydelse för människors tillgång till sina mänskliga rättigheter. Sedan 2014 har SKR en överenskommelse med regeringen om att stötta kommuner och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter, framförallt genom implementering av MR i ordinarie processer för styrning och ledning.
SKR berättar om kommuner och regioners roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna och delar med sig av verktyg, resultat och erfarenheter från arbetet inom MR-överenskommelsen. Örnsköldsviks kommun medverkar och berättar om arbetet för en stark lokal demokrati, som bland annat har bestått i en genomgripande demokratiutredning och deltagande i SKR:s utvecklingsnätverk kring lokala samhällskontrakt.

 • Cecilia Berglin, Björn Kullander och Cecilia Ramqvist, SKR
 • Anneli von Wachenfeldt, Föreningsbyrån Örnsköldsviks kommun

14.30 Kaffepaus

15.00 Mänskliga rättigheter: Vägen framåt (Workshop)

Länsstyrelserna, SKR och Uppsala universitet har sedan 2014 haft regeringsuppdrag och överenskommelser som grundar sig i en nationell strategi som syftar till att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. I ett workshopformat tar vi utgångspunkt i det arbete som har genomförts på lokal, regional och statlig nivå och blickar framåt:

 • Vilka utmaningar har aktörer på lokal, regional och statlig nivå kunnat bemöta och vilka utmaningar kvarstår?
 • Vilka behov för samordning och kompetensinsatser finns det på kort och lång sikt?

15.45-16.00 Avrundning och avslut

Var:
Scandic Plaza Umeå, Storgatan 40, Umeå
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
24 nov 2022

Kontakt