17- 23 okt 2022 klocka 09.00 - 21.00

Delaktighetsveckan 2022

Välkommen till årets upplaga av Delaktighetsveckan! I år under temat Agenda 2030 och social hållbarhet.

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder för tredje året i rad in till Delaktighetsveckan. Veckan arrangeras av Social Hållbarhet, vilket inkluderar sakområdena folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Under årets Delaktighetsvecka samverkar och arrangeras många av programpunkterna tillsammans med några av länets kommuner och representanter från idéburen sektor.

Syftet med veckan är att lyfta perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Delaktighetsveckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.

De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Vår förhoppning är att du ska hitta en eller flera föreläsningar som talar just till dig.

Loui Sand, föreläsare under Delaktighetsveckan 2022. 

Loui Sand, föreläsare under Delaktighetsveckan 2022.

Program för Delaktighetsveckan 2022

Programpunkter arrangeras under hela veckan, det vill säga från måndag till och med söndag. Innehållet kommer vara varierat, genomföras med olika samverkansaktörer och med olika teman. Det kommer dessutom vara en blandning av digitala, fysiska och hybridvarianter på programpunkterna.

Under veckan kommer vissa mål ur Agenda 2030 synliggöras extra mycket. Det handlar om mål 1 (ingen fattigdom), mål 3 (god hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning), mål 5 (jämställdhet), mål 10 (minskad ojämlikhet), mål 11 (hållbara städer och samhällen) samt mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

Det fullständiga programmet finns nedan. För att se allt innehåll, öppna fliken för resepektive dag.

Logotype för Social hållbarhet och agenda 2030 mål.
Agenda 2030 mål 1, 3, 4, 5, 10, 11 och 16. 

Invigning av Delaktighetsveckan! Det är äntligen dags för årets upplaga av Delaktighetsveckan. Under veckan kommer vi bjudas på ett brett program med fokus på Agenda 2030 målen 1, 3, 4, 5, 10 , 11 och 16. Tillsammans ökar vi kunskap och medvetenhet om allas lika värde, mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Fokus under denna dag kommer ligga på mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) i Agenda 2030.

10.00-11.00 Mitt liv äger ingen - Loui Sand

Loui Sand, svensk handbollsspelare, även känd från Superstars och som invigningstalare för Pride 2022, håller den breda föreläsningen "Mitt liv äger ingen" där publiken bjuds på en både personlig och stark föreläsning. Föreläsningen tar sin grund i psykisk ohälsa, inkludering, mänskliga rättigheter och utanförskap.

Jag jobbar igenom dom tunga delarna med humor, man måste kunna skratta åt de hemska/jobbiga delarna i livet emellanåt.

Medverkande: Loui Sand.

Plats: Tannbergsskolans aula (Tannbergsvägen 9, 921 33 Lycksele) och digitalt.

Information: OBS! 13 års gräns för att få lyssna på föreläsningen.

11.00-12.00 En exkluderande trygghetspolitik? En studie av svenska kommuners strategier för att öka trygghet i offentliga miljöer

I svensk offentlig politik har trygghet ofta formulerats som en förutsättning för ett demokratiskt och jämställt samhälle. Samtidigt visar forskning att betydelsen av trygghet under senare år i ökande grad sammankopplats med frågor om nationell och individuell säkerhet, brottsprevention och invandring. I ljuset av en förändrad välfärdsstat, där ideal om universell välfärd, kollektivt ansvar och demokratisk legitimitet i allt högre utsträckning trängs undan av nyliberala marknadsbaserade ideal om individuellt ansvar, konkurrens och effektivitet menar jag att den centralitet som trygghet fått som politiskt ideal väcker frågor. Varför trygghet? Varför just nu?

Varför blir trygghet allt oftare svaret på samhälleliga problem i Sverige, snarare än jämlikhet, rättvisa eller demokrati? Med avstamp i dessa frågor undersöker avhandlingen som presenteras under denna föreläsning hur (o)trygghet förstås, adresseras och därmed formas som politiskt problem i Sverige idag, och vad det får för effekter.

Medverkande: Jennie Brandén, Postdoktor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet.

Plats: Församlingsgården Lycksele (Storgatan 51, 921 32 Lycksele) och digitalt.

13.00 - 15.00 Exempel från Lycksele kommun hur ett rättighetsarbete kan se ut

Minoritetssamordning för samisk inkludering

Hur arbetar Lycksele kommun för att uppfylla kraven som finns på ett samiskt förvaltningsområde?

Medverkande: Marita Stinnerbom, minoritetssamordnare.

Tid och plats: 30–45 minuter. Digital föreläsning.

Inkluderande mötesplatser för motorburna unga

Alla unga har rätt att känna sig inkluderade i samhället och unga med motorintresse har hamnat högt på agendan, inte sällan med negativa tongångar kring högt musikspelande och störande körning.

Medverkande: Niklas Karlsson, ungdomssamordnare.

Tid och plats: 20-30 minuter. Förinspelad föreläsning.

Centrumutveckling i Lycksele kommun

I lokala mätningar uttrycks högre otrygghet i centrum i förhållande till andra områden. Hur arbetar vi med ökad tillgänglighet och inkludering som verktyg för att öka tryggheten?

Medverkande: Representant från kommunledningskontoret på Lycksele kommun.

Tid och plats: Digital föreläsning.

17.00-18.00 Rörelserikedom med RF-SISU

Rörelserikedom är viktigt för att skapa hållbara samhällsmedborgare, hållbara samhällen och attraktiva livsmiljöer. Ta chansen och lyssna på Robert Lindberg från RF-SISU om varför rörelserikedom är så viktigt. Det kan också hända att föreläsningen inkluderar några praktiska inslag.

Målgrupp: Vuxna och ledare inom föreningslivet.

Medverkande: Robert Lindberg, Projektledare rörelsesatstning i skolan, RF-SISU.

Plats: Församlingsgården Lycksele (Storgatan 51, 921 32 Lycksele) och digitalt.

18:30-19:30 Stressa ner & växla upp

Idag så finns stressen alltid närvarande – överallt och i olika former. Men vad är egentligen stress, hur påverkar den oss och vad kan vi göra för att minska den?

Under föreläsningen kommer Kristoffer Ejebro att informera och inspirera till en vardag med mindre stress, mer energi och en bättre balans i livet.

Medverkande: Kristoffer Ejebro, diplomerad/licensierad kostrådgivare och livsstilsrådgivare.

Arrangörer: RF-SISU Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.

Plats: Församlingsgården Lycksele (Storgatan 51, 921 32 Lycksele) och digitalt.

För en god och jämlik hälsa – exempel och dialog

Fokus under denna dag är Agenda 2030:s mål nummer 3: Hälsa och välbefinnande.

10.00-11.00 Hur man startar en fritidsbank – erfarenheter från Umeå

Information om vad fritidsbanken är, exempel på hur det startats upp och drivs i Umeå kommun. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Medverkande: Ida Odeblom från Umeå fritid och Johanna Vilhelmsson från RF-SISU.

Plats: Digital föreläsning.

14.00-14.45 Kumulus - För barn och unga med frihetsberövad familjemedlem

Information om det stöds som ges och om hur Kumulus arbetar preventivt med att förebygga psykisk ohälsa (och/eller egen kriminalitet).

Plats: Digital föreläsning.

Fokus under denna dag är Agenda 2030:s mål 11 (hållbara städer och samhällen).

10.00-10.45 Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet

Syftet med detta forskningsprojekt är att analysera barnfamiljers flytt ut från storstadsområdena som en strategi i syfte att förbättra den sociala hållbarheten i det dagliga livet(balans mellan arbete och privatliv och förbättrad livskvalitet).

Att byta bostadsregion innebär en omorganisation av vardagen när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter. Projektet vill också ge svar på hur organiseringen av vardagslivet motiverar flyttbeslutet, men också hur flyttarna upplever att vardagslivet förändrats. Vid denna föreläsning får du höra mer kring projektet och dess resultat.

Medverkande: Emma Lundholm, Lektor och docent i kulturgeografi, Umeå Universitet.

Plats: Digital föreläsning.

13.00-14.00 Det samiska kulturlandskapet i Sjeltie/Åsele

Bernt Ove Viklund, arkeolog, pratar om sitt arbete med rapporten han sammanställt för Åsele kommun över samiska fornlämningar inom kommunen.

Medverkande: Bernt Ove Viklund (arkeolog), Elna Fjellström och Leisa Renfjell (samiska koordinatorer Sjeltie/Åsele).

Plats: Föreläsaren är med via länk. Det går att delta både på plats på Åsele bibliotek (Lillgatan 2, 919 32 Åsele) samt digitalt.

14.30-14.45 Kulturströmmen

Behöver äldre personer också kultur?

Plats: Åsele bibliotek (Lillgatan 2, 919 32 Åsele) samt möjlighet att delta digitalt.

Fokus under denna dag är Agenda 2030:s mål nummer 5: Jämställdhet.

10.00-11.00 Stadigvarande boende för våldsutsatta

Länsstyrelsen Västerbotten presenterar sin kartläggning av de insatser länets kommuner tillhandahåller för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Visning av publikation | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hanna Hansson kommer också att presentera de samlade nationella resultateten, som Länsstyrelsen Västerbotten har haft ansvar för att sammanställa och redovisa till regeringen. Avslutningsvis kommer Länsstyrelsen att berätta om hur kartläggningens resultat kommer att tas om hand i länet. Deltagarna kommer också kunna ställa frågor och skicka med synpunkter och förslag till Länsstyrelsen i det fortsatta arbetet.

Medverkande: Länsstyrelsen Västerbotten.

Plats: Digital föreläsning.

18.00-19.00 Guldstadens kvinno- och tjejjour

Organisationer i det civila samhället fyller en viktig roll i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Landets kvinno- och tjejjourer är ett exempel, då våldsutsatta kan vända sig dit för råd, stöd och skydd. I Skellefteå finns Guldstadens kvinnojour och tjejjour, som arbetar både med direkta stödinsatser till våldsutsatta och med våldspreventivt arbete. Under denna föreläsning berättar Lina och Agnes om kvinno- och tjejjourens arbete och verksamhet och du får veta mer om vad jouren möter i kontakten kvinnor, tjejer, ickebinära och transpersoner som kontaktar jouren.

Medverkande: Representanter från Guldstadens kvinnojour och tjejjour.

Plats: Digitalt föreläsning.

Fokus under denna dag är Agenda 2030:s mål nummer 4: God utbildning för alla.

10.00-12.00 Filmvisning och samtal om barn och unga som ser, hör eller känner till våld i hemmet

Initiativet SE BARNEN startades i syfte att synliggöra barn och unga som ser, hör eller känner till våld i hemmet, verka för ett bättre samhälleligt stöd samt ett starkare rättsligt skydd. Dokumentärfilmerna "My life my lesson" och "Say Something" utgör en grundpelare i initiativet. Filmerna är gjorde ur barnets perspektiv och ger en unik inblick i hur barn och unga påverkas av att uppleva våld mellan närstående vuxna. Båda filmerna har vunnit Kristallenpriset för bästa dokumentärfilm och nåtts av fler än 12 miljoner tittare på TV. De utgör ett beprövat verktyg för att arbeta kunskapshöjande gentemot verksamheter och målgrupper som på olika vis berörs av frågan om barn som upplever våld i nära relationer.

Under dessa två timmar kommer följande att ske:

 1. Föredrag om våld I nära relationer ur barn och ungas perspektiv.
 2. Filmvisning av "My life my lesson" och/eller "Say Something".
 3. Diskussionsfrågor med processledning.

Medverkande: Initiativet SE BARNEN.

Plats: Lilla Salongen, Vegaskolans bibliotek, Vegagatan 10, 911 31 Vännäs.

14.00-16.00 Förstå, förebygga och hantera konflikter med barn och unga.

Föreläsning med Petra Krantz Lindgren fil dr. och beteendevetare som arbetar med personlig utveckling för föräldrar och pedagoger. Har skrivit boken "Med känsla för barns självkänsla" och är en av de återkommande experterna i radioprogrammet "Fatta Familjen" (UR) och har podden "Relatera mera", tillsammans med psykolog David Edfelt.

Föreläsningens innehåll:

 1. Vi måste prata om målen: Vilka egenskaper vill vi ge barnen stöd i att utveckla? Vad vi vill skall känneteckna relationerna mellan barn och vuxna?
 2. Förstå och förebygga problem och konflikter: Barns behov och förmågor, Trygghet: En förutsättning för lärande, Men hen kunde ju igår!
 3. Relationsskapande kommunikation: Lyssna för att förstå, Sätta gränser med respekt.

Medverkande: Petra Krantz Lindgren fil dr., beteendevetare och författare

Plats: Digital föreläsning.

15.00-17.00 Nattvandring Vännäs informerar

Nattvandring Vännäs finns utanför ICA Supermarket i Vännäs och informerar om sin verksamhet. Informationen ges i samarbete med Medborgarskolan. Som nattvandrare/dagvandrare eller kvällsvandrare rör vi oss i grupper om 2-5 vuxna i det offentliga rummet. Utan att tränga oss på söker vi kontakt med ungdomar och samtalar, skrattar, medlar, plåstrar om, lånar ut mobilen, hjälper, stöttar och mycket mer. Nattvandrarna samverkar med polis, kommun och andra myndigheter men vi ”leker” aldrig polis, ordningsvakt eller uppger oss för att representera myndigheter. Vi är trygga vuxna som finns till hands. Vi behöver bli fler som vandrar i Vännäs. Det handlar inte om att vara ute och vandra varje helg utan kanske en eller två gånger per år. Man väljer själv hur ofta man vill vandra och hur mycket man vill ge av sin tid!

Medverkande: Även Länsstyrelsen Västerbotten finns på plats med en tipsrunda och informerar om sina uppdrag.

Arrangör: Medborgarskolan och Nattvandring Vännäs.

Plats: ICA Supermarket i Vännäs, Östra Järnvägsgatan 20, 911 32 Vännäs.

Integration och Agenda 2030

Fokus under denna dag är Agenda 2030:s mål nummer 1: Ingen fattigdom.

11.00-15.00 på Norsjö Folkets hus, "Medan" (lokal Tranan och biosalong Örnen)

11.00 Invigning av dagen, Kommunchef Eleonore Hedman

Utställare i lokalen Tranan (under hela dagen)

 • Länsstyrelsen Västerbotten Integration informerar om sin verksamhet, delar ut material, bjuder på godis och ballonger, frågetävling om integration med möjlighet att vinna fina priser.
 • Studieförbundet Vuxenskolan informerar om sin verksamhet för nyanlända och andra utrikes födda personer, delar ut material och bjuder på godis.
 • ABF bjuder in till eritreansk kaffeceremoni, kaffe, the och fikabröd.
 • Världens barn bjuder på ”svenska” smaker så som mjukkaka direkt från bagarstugan, lingon och hjortronsylt m.m.
 • Svenska kyrkan.
 • Coompanion informerar om arbetsmarknadsprojekten Empowerment + och Ojobbigt.
 • Multi Nation informerar om sitt arbete med att skapa ett forum i Norsjö för att ge information, support och tjänster till personer och företag som nyligen har flyttat till eller planerar att flytta till Norsjö.

13.00-15.00 Filmvisning "Sveriges bäste svensk" (Studieförbundet Vuxenskolan)

Filmvisning av del 1 och del 2 av filmen "Sveriges bäste svensk "inklusive diskussioner. Publiken bjuds på popcorn och Festis.

Mat och fika

Det kommer finnas möjlighet att köpa mat och fika på Medan under hela dagen.

För barnen

Det bjuds på godis, ballonger, ansikstmålning, rittävling med fina priser.

Att prata demokratiska – Om mångfald, inkludering och normkritisk kommunikation

Vad menas med vithetsnorm? Hur används begreppet rasifiering? Varför kallas människor som är födda här invandrare? Heter det flykting eller människor på flykt? Vad "får" man säga och vad spelar det egentligen för roll vem som säger vad?

Det är lätt att känna sig vilsekommen i begreppsdjungeln och många är rädda för att säga fel i en snabb Twittervärld som utspelar sig i realtid. Den här ängsligheten har träffsäkert döpts till "teoretisk ångest". Men hur dämpar vi vår teoriångest?

Botemedlet är inte att prata mindre. Tvärtom, vi behöver kommunicera mera. Mera inkluderande. Det handlar därför inte om att sluta säga "fel" utan om att börja göra rätt. På rätt sätt. Att lära sig prata demokratiska - rätt och slätt.

Föreläsare: Barakat Ghebrehawariat

Plats: Förinspelad föreläsning. Länk kommer att skickas ut till de som anmäler sig, men det kommer också finnas möjlighet för de som är på plats i Norsjö att få ta del av länken på plats.

Under söndagen avslutas årets upplaga av Delaktighetsveckan. Men misströsta inte, vi kommer året 2023. Fokus under denna sista dag kommer ligga på mål 10 (minskad ojämlikhet) i Agenda 2030.

Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Denna självbild utmanas dock allt oftare både inom kultur och politik såväl som inom forskningen. Samtidigt är okunskapen fortsatt utbredd om samisk kultur och historia, vilket i sin tur skapar hinder för arbetet mot fördomar och rasism mot samer.

Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin. Vi kommer också att få höra panelisternas syn på hur rasism mot samer tar sig uttryck idag.

 • Maja Hagerman, vetenskapsjournalist och författare. Maja Hagerman har bl.a. skrivit boken Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta (2015). En biografi om läkaren och professorn Herman Lundborg i Uppsala som ledde Sveriges statliga rasbiologiska institut. För den boken fick Maja Hagerman Svenska Akademiens biografipris 2016 samt nominerades till Augustpriset 2015. Maja Hagerman utnämndes till hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2012.
 • Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget. Sametinget är både en myndighet och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter. Per Olof Nutti har arbetat med och drivit frågor om svenska samers möjligheter som ursprungsfolk under lång tid. Innan han blev ordförande för Sametinget var han ordförande för Könkämä sameby. Per Olof Nutti har även varit ledamot i Samerådet. Under mandatperioden 2013-2017 var han verksam som ledamot i Sametinget och vice ordförande i presidiet.
 • Olov-Anders Sikku, fristående ledarskribent på Östersundsposten. Olov-Anders Sikku har tidigare arbetat som utredare och koordinator vid Sametinget samt som förbundssekreterare vid Samiska Riksungdomsförbundet. Olov-Anders Sikku är också en del av humorgänget Bauta som bland annat gjort en serie som visats i SVT.

Moderator är Johanna Palmström. Samtalet spelades in den 17 mars 2021 och du kan när som helst under veckan ta del av Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag | Forum för levande historia. Länk till annan webbplats.

Min okända historia

Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”. De medverkande är aktuella med var sin släkthistoria i serieform där de själva är huvudpersoner och läsaren får följa deras sökande efter sanningen om sin släkts öde. Deras släkthistorier är också större berättelser om rasism och förtryck. Joanna Rubin Drangers bok ”Ihåg kom oss till liv” handlar både om judiskt liv i Sverige och om hur hennes släkt drabbats av Förintelsen. Mats Jonsson tecknar de svenska samernas och Sveriges koloniala historia i ”När vi var samer”. Möt dem i ett samtal om den gemensamma erfarenheten att efterforska, teckna och skriva fram en tystad och bortglömd historia. Moderator är Erika Hedenström, Forum för levande historia. Inspelad på Forum för levande historia 2022-05-25. När som helst under veckan kan du ta del av S Länk till annan webbplats.amtalskväll: Min okända historia | Forum för levande historia. Länk till annan webbplats.

Per Anger-priset 2022

Prisceremonin för Anabela Lemos som är 2022 års motagare av Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Anabela Lemos tar emot priset av kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Musik av Stockholms Musikgymnasiums kör ledd av Helene Stureborg, kvintett från Viktor Rydberg Gymnasium, brasskvartett Södra Latin. Konferencier är Parul Sharma. Ceremonin ägde rum på Göta Lejon i Stockholm den 31 mars 2022. När som helst under veckan kan du ta del av prisutdelningen av Per Anger-priset 2022 | Forum för levande historia. Länk till annan webbplats.

Sofia och Fred Taikon

Sofia Taikon kom till Sverige 1945 som ung överlevande av folkmordet på romer, under Förintelsen. Hon hade överlevt koncentrations- och förintelseläger i Nazityskland men förlorat alla i sin släkt. Hör Fred Taikon berätta om hur Sofia kom att bli en del av hans familj och deras tillvaro på Södermalm i Stockholm.

En film av Johan Palmgren för Forum för levande historia, 2022. När som helst under veckan kan du ta del av filmen om Sofia och Fred Taikon | Forum för levande historia. Länk till annan webbplats.

Hur arbetar offentlig sektor mot rasism?

Svenska myndigheter och kommuner möter varje år miljontals invånare. Alla har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande – oavsett exempelvis var vi bor, vad vi tror eller vilken hudfärg vi har. Samtidigt finns en risk att mötena påverkas av begränsande normer eller stereotypa föreställningar.

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna regeringens plan mot rasism och fortbilda offentliganställda om rasism i historien och i dag. I våra möten med offentliganställda har vi sett att många tycker att frågor om rasism är svåra och känsliga, vilket riskerar att leda till att man undviker att ta i dem.

Den 20 april, under MR-dagarna 2021, arrangerade Forum för levande historia ett panelsamtal med representanter från Polismyndigheten, Försäkringskassan och Forum för levande historia. Under seminariet presenterades även webbfortbildningen Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande Länk till annan webbplats. som Forum för levande historia skapat till offentliganställda. Här kan du när som helst under veckan ta del av panelstamtalet Hur arbetar offentlig sektor mot rasism? | Forum för levande historia. Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt, fysiskt, hybrid.
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
09 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Observera att vissa av programpunkterna ovan enbart genomförs fysiskt, därmed går dessa inte att anmäla sig till.

Sista anmälningsdag är den 9 oktober klockan 23.55.

Deltar du som privatperson?
Deltar du som privatperson?

En deltagarlista kommer skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.
En deltagarlista kommer skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.


Särskilda behov
Har du behov av tillgänglighetsanpassning till exempel teckenspråktolkning, hörselteknisk utrustning, information i tillgängliga format eller andra övriga tillgänglighetsbehov? Eller särskilda kostbehov? Mejla då dessa till oss.
Jag anmäler mig till följande pass under Delaktighetsveckan (observera att det är möjligt att anmäla sig till flera pass under veckan): * (obligatorisk)
Jag anmäler mig till följande pass under Delaktighetsveckan (observera att det är möjligt att anmäla sig till flera pass under veckan):
Kontakt