23 nov 2021 klocka 08.15 - 15.00

Våldsprevention Västerbotten; att förebygga i praktiken

Länsstyrelsen Västerbotten och organisationen MÄN bjuder in till en digital konferens om våldsprevention under En vecka fri från våld.

Under dagen presenteras erfarenheter från initiativet ”Våldsprevention Västerbotten” ett arbete med genusförändrande ansats som genomförs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med fyra kommuner, organisationen MÄN och polisregion Nord. Dagen innehåller erfarenheter från 3 års förebyggande arbete men även seminarier kring våldförebyggande arbetssätt och metoder.

Program

Moderator: Peter Söderström, Länsstyrelsen Västerbotten

8.15 – 08.30 Uppkoppling och egen fikastund

8.30 – 09.00 Initiativet Våldsprevention Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten

9.00 – 09.30 Introduktion till våldspreventiva nivåer, Dennis Nyström, organisationen MÄN

9.30 – 09.45 Paus

9.45 – 10.30 Att hantera våld nära relation i glesbygd – utmaningar & möjligheter, Susanne Strand Örebro Universitet

10.30 – 10.45 Paus

10.45 – 11.30 Panelsamtal med kommunala samordnare samt processledare

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 Parallella seminarier (välj ett seminarium vid anmälan)

  • Våld i nära relation, en arbetsgivarfråga! Jämställdhetsmyndigheten
  • Våldsprevention i praktiken: Exempel från Norsjö och Sorsele kommun.
  • Äldres utsatthet för våld och övergrepp. Metod för att fråga om våld mot äldre (REAGERA-S) Johanna Simmons, Linköpings universitet

13.30 – 13.45 Paus

13.45- 14.30 Situationell brottsprevention i skolmiljön - från teori till praktik, Linn Wiklander Josefsson, Stiftelsen Tryggare Sverige

14.30 – 14.50 Samverkan för framgång, Dennis Nyström, organisationen MÄN

14.50 – 15.00 Avslutning

Om föreläsarna

Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken- Myndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer. I särskilda regeringsuppdrag har Jämställdhetsmyndigheten har påbörjat ett arbete med att utveckla och sprida metoder för universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i hederskontext och våld i ungas partnerrelationer.

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och arbetar som forskare vid Centre for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Som forskare arbetar hon framförallt med att undersöka, utreda och analysera arbete vad avser prevention av våld i nära relation och stalkning. Hennes forskning fokuserar på prevention vad avser återfall i våldsbrott där hon till stor del har bedrivit forskning inom polisen och rättspsykiatrin vad avser riskbedömning och riskhantering.

Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon forskar om äldres utsatthet för olika typer av våld och övergrepp och leder projektet REAGERA – Responding to Elder Abuse in GERiAtric care. Det långsiktiga målet med projektet är att inom hälso- och sjukvården bli bättre på att upptäcka och hjälpa äldre personer som varit utsatta för våld eller övergrepp. Inom ramen för projektet har bland annat ett självskattningsformulär för att upptäcka våldsutsatthet tagits fram, REAGERA-S.

Om REAGERA självskattningsformulär Länk till annan webbplats.

Linn Wiklander Josefsson är beteendevetare och kriminolog. Hon har tidigare arbetat inom bland annat skolan, Stödcentrum för unga brottsutsatta samt med brottsaktiva ungdomar. På Stiftelsen handlar hennes verksamhetsområde framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Arbetet består exempelvis av att driva projekt med fokus på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer.

Dennis Nyström har sedan 2012 arbetat inom MÄN med att utveckla metoder och modeller för enskilda verksamheter, kommuner och myndigheter för att arbeta systematiskt med våldsförebyggande arbete. Idag arbetar Dennis med Konceptet ”En kommun fri från våld” där han utbildar och handleder kommuner i utvecklingen av deras våldspreventiva arbete.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2021

Kontakt