26 okt 2021 klocka 10.00 - 12.00

Regionalt nätverk inom föräldraskapsstöd - fokus på föräldraskapsstöd riktat till föräldrar och barn som lever i en våldskontext

Välkommen till en träff med det regionala nätverket inom föräldraskapsstöd. Träffen kommer fokusera på föräldraskapsstöd, våld (särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och fötryck) samt erfarenhetsutbyte.

Föräldraskapsstöd handlar om att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet. 

Tema för nätverksträffen

Föräldraskapsstöd riktat till föräldrar och barn som lever i en våldskontext, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Föräldrar är ansvariga för barnets uppfostran, utveckling och för att barnet har en trygg och kärleksfull uppväxtmiljö. Föräldrarna ska vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa. Föräldraskapet är på många sätt fantastiskt, men under barnets uppväxt möter föräldrar också en hel del utmaningar. Då kan stödjande insatser för föräldraskapet vara till hjälp.

I den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd från 2018 står det att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att det är viktigt att det finns ett relevant och tillgängligt stöd som verkligen möter det behov som föräldrar har. Strategin betonar också att samverkan är otroligt viktigt.

Enligt artikel 19 i barnkonventionen:

Ska staten vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård.

Våldets konsekvenser

Att växa upp i en miljö där det förekommer våld påverkar barnets möjlighet till anknytning, utveckling och trygghet, vilka är viktiga byggstenar för framtiden.
När våld äger rum i familjen kan det vara omgivet av ett kulturellt tabu. Den som berättar om våldet i sin familj riskerar att drabbas av skam och förtal. En strategi att hantera detta kan vara att omvandla våldet till en ”normal” händelse, vilket beskrivs som vanligt bland barn i förskoleåldern. Ett flertal studier visar att när barn lever med våld i familjen under sin uppväxt påverkas deras nära relationer och mönster för socialt samspel negativt. Vidare rapporterar de fler konflikter i kamratrelationer samt känner sig mer ensamma än andra barn.

Alla barn som utsatts för skrämmande och smärtsamma erfarenheter under uppväxten blir inte psykiskt traumatiserade. Skyddsfaktorer kan vara tillgångar som skyddar barnet från stress, upprätthåller anpassning eller gynnar återhämtning. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som upplever våld hemma är viktiga vuxna utanför hemmet i barnets närhet. En god relation till syskon eller vänner kan också mildra effekterna av stressen och ge stöd.

Stöd till barn i familjer där det förekommer våld

Det finns risk för att barnens behov förbises när mamman eller pappan utsatts för våld. Barn som lever med våld och/eller utsätts för våld är mycket utsatta. I familjer där den ena föräldern misshandlas sviktar i regel båda föräldrarna i sin föräldraroll.

Målgrupp:

Politiker, tjänstepersoner och andra yrkesverksamma som arbetar med föräldraskapsstöd och/eller arbetar med föräldrar som har barn med kognitiv funktionsnedsättning.

Syfte:

Att möta behovet (som framkom i 2020 års kartläggning av föräldraskapsstödet i länet) av mer kunskap kring föräldraskapsstöd för föräldrar och barn som lever i en våldskontext samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan nätverket.

Program för träffen:

  • 10-10.15 Länsstyrelsen informerar
  • 10.15-10.45 Kompetenshöjande pass med Rúna Baianstovu, Universitetslektor vid Örebro Universitet om: Hedersrelaterat våld och förtryck. Det omdiskuterade familjearbetet
  • 10.45-10.55 Paus
  • 10.55-11.10 Gott exempel: Bryt Våldsarvet! Centrum Mot Våld i Skellefteå
  • 11.10-11.50 Erfarenhetsutbyte mellan nätverket
  • 11.50 - 12.00 Avslut och nästa träff

Varmt välkomna!

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 oktober klockan 23.55.
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 okt 2021

Kontakt