15- 21 nov 2021 klocka 08.00 - 20.00

Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras inom ramen för regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor.

Syftet med veckan är att genom ett antal olika föreläsningar lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och demokrati.

Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.

De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Vår förhoppning är att du ska hitta en eller flera föreläsningar som talar just till dig. Bland alla som deltar i mer än två föreläsningar under veckan lottar vi ut fina priser.

Tema Demokrati:

I år fyller Demokratin 100 år! Det är nämligen hundra år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt!

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Människors deltagande i samhällslivet och rätt att organisera sig i olika frågor är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.

Mål 16 i Agenda 2030 Länk till annan webbplats. fokuserar på insatser som ska främja demokrati i världen. Där ingår att skydda människors och civilsamhällets grundläggande friheter, säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner.

Målet för demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Logotype Vår Demokrati

Anmälan är nu öppen!

Varmt välkommen att anmäla dig till Delaktighetsveckan 2021. Progampunkterna genomförs enbart live och spelas inte in. Du kan anmäla dig till så många programpunkter du vill under veckan.

Programmet kan fortfarande komma att justeras något.

Program med programblad för Delaktighetsveckan 2021 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Måndag 15/11

Invigning av Delaktighetsveckan 2021 #delaktighetsveckan

Välkommen! Det är dags för en ny Delaktighetsvecka, en vecka fylld av inspiration, engagemang och kunskap. Under denna första programpunkt får vi ta del av musik, gäster och information om veckan. Detta vill du inte missa, boka av tiden i din kalender redan nu! Psst… Vi kan redan nu avslöja att ett boksamtal tillsammans med Suad Ali kring boken ”Dina händer var fulla av liv” kommer genomföras och att sångerskan Elin Örebrand från Klabböle står för underhållning.

Plats: Digitalt

Tid: Måndag 15/11 kl. 09.00-10.30

Medverkande: Rosaline Marbinah, Elin Örebrand och Suad Ali & Länsstyrelsen Västerbotten

Målgrupp: Alla som deltar under veckan!

Lämna ingen utanför

Den statistiska lägesbild som SCB publicerade i oktober 2019 pekade på några stora utmaningar i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. En av dessa var att ojämlikheterna mellan olika grupper inte minskar och att de ökar på flera områden. Med den insikten i ryggen beslutade SCB att nästa statistiska lägesbild skulle fokusera helt på frågan om ojämlikheter mellan grupper, det vill säga på principen att inte lämna någon utanför. Syftet med denna statistiska lägesbild är därför att synliggöra grupper för vilka målen nås i mindre utsträckning än för andra och där en relativt sett högre andel individer inte får sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Under detta pass får vi veta mer om den lägesbild som publicerades i oktober 2020.

Plats: Digitalt

Tid: Måndag 15/11 kl. 11.00-12.00

Föreläsare: Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig på SCB

Målgrupp: Riktar sig till dig som vill veta mer om vilka grupper som löper större risk att inte få sina rättigheter tillgodosedda.

Demokrati ur ett funktionsrättsperspektiv

Funktionsrätt Västerbotten är en länstäckande paraplyorganisation som samordnar funktionshinderrörelsen i Västerbotten. Samverkan sker på medlemsföreningarnas villkor och har till syfte att stärka och underlätta det gemensamma intressepolitiska arbetet inom hela länet. Funktionsrätt Västerbotten arbetar efter visionen ”ett samhälle för alla människor” och målsättningarna är:

 • ett samhälle för alla präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet
 • ett samhälle för alla som bygger på allas lika värde och rätt
 • ett samhälle som tillvaratar alla medborgares resurser genom att vara anpassat efter alla medborgares förutsättningar och behov.

Vill du veta mer? Boka in detta pass i din kalender!

Plats: Digitalt

Tid: Måndag 15/11 kl. 13.00-14.00

Föreläsare: Funktionsrätt Västerbotten

Målgrupp: Detta pass har en bred målgrupp och riktar sig till alla som vill öka sin kunskap inom demokrati och delaktighetsfrågor.

Rätten till bostad: Boendesituationen för våldsutsatta kvinnor

Våldsutsatta är en särskilt utsatt grupp på bostadsmarknaden. Att det finns möjlighet att förändra sin boendesituation är ofta avgörande för att kunna lämna en destruktiv eller våldsam relation och svårigheter att hitta en bostad kan få stora konsekvenser. Personer utsatta för våld i nära relation drabbas ofta av olika typer av ohälsa och sjukskrivningar vilket innebär att de kan ha begränsade möjligheter både att köpa en bostad genom att beviljas lån och att hyra en bostad då de kan ha svårt att uppfylla hyresvärdars inkomstkrav. Rätten till bostad blir därför en viktig rättighetsdimension. Ta del av delar av Västerbottens läns bostadsmarknadsanalys från 2021 som fokuserade på just detta.

Plats: Digitalt

Tid: Måndag 15/11 kl. 15.00-16.00

Föreläsare: Länsstyrelsen Västerbotten, Social hållbarhet och Samhällsplanering & boende

Målgrupp: Riktar sig primärt till dig som möter våldsutsatta kvinnor och till dig som arbetar med bostadsfrågor. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Minoriteten romer och demokrati

Britt-Inger Hedström Lundqvist har länge varit engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Vid den första romska galan ”Himlen, Jorden & Hjulet” 2019 tilldelades Britt-Inger årets Katarina Taikon-pris till en romsk eldsjäl med motiveringen: ”Kämpar för att romer ska få makt över sin egen historia. En förebild som länge jobbat ideellt och varit med i statens referensgrupper. Föreläser om romsk historia och varför det är viktigt att romer enas som grupp. Har skrivit böcker, startat nättidningar och kämpar för att romer ska få ta tillbaka sitt språk och kultur.” Vill du veta mer om den nationella minoriteten romer och demokrati? Delta på denna kvällsföreläsning.

Plats: Digitalt

Tid: Måndag 15/11 kl. 18.00-19.00

Föreläsare: Britt-Inger Hedström Lundqvist, Verksamhetsledare på Kärnhuset och Ansvarig utgivare magasin DIKKO.

Målgrupp: För dig som vill lära dig mer om en av våra fem nationella minoriteter.

Tisdag 16/11

Ungas politiska och demokratiska delaktighet: Tre stora utmaningar och hur dessa skulle kunna hanteras

Erik Andersson är filosofie doktor och docent i pedagogik, legitimerad grund- och gymnasielärare samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare. Andersson har medverkat i statliga, regionala och kommunala sammanhang i pedagogiska frågor om demokrati, politisk delaktighet och barn- och ungdomspolitik samt inom skolövergripande och forskningsbaserad skol- och undervisningsförbättring. Han har även medverkat inom olika sammanhang i föreningsidrotten och behandlat frågor om lärande, delaktighet, fostran, barnrättsfrågor, värdegrund, ledares och föräldrars påverkan på barn och ungdomars socialisation och lärande. Har dessutom nyligen skrivit ett kapitel i en internationell antologi, som kommer att ges ut hösten 2021. Med utgångspunkt i det kapitlet och tidigare erfarenhet får vi under detta pass veta mer om ungas politiska och demokratiska delaktighet i en mängd olika sammanhang. Boka in detta pass i din kalender om du tycker detta låter intressant.

Plats: Digitalt

Tid: Tisdag 16/11 kl. 09.00-10.00

Föreläsare: Erik Andersson, Universitetslektor vid Örebro Universitet

Målgrupp: Riktar sig primärt till dig som möter ungdomar i ditt arbete eller i föreningslivet. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

20 minuter eftersnack

Här kommer ett lokalt/regionalt exempel att ta plats i programmet. Punkten genomförs i direkt anslutning till passet ovan och kräver ingen föranmälan. De som vill lyssna på ett gott exempel och få möjlighet till dialog kring ämnet stannar kvar i cirka 20 minuter efter ovan genomförd föreläsning.

Vad händer i Dorotea och hur kan delaktighet och inflytandearbete stärka kommunen i stort? Om ungas framtidsdrömmar, förändringsförslag och projektet Youth Up North

Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Unga människor behöver få – och ta – mer makt och inflytande i samhället.

För att det är rättvist. För att det kommer att göra demokratin starkare, bättre och mer demokratisk.

Tillsammans river Youth 2030 Movement hinder mellan unga och makten. De skapar sammanhang

där unga gör sina röster hörda och får påverka. Projektet Youth Up North bedrivs bland annat i Dorotea. Vill du veta mer?

Plats: Digitalt

Tid: Tisdag 16/11 kl. 11.00-12.00

Föreläsare: Youth 2030 Movement

Målgrupp: Riktar sig främst till dig som är politiker eller chef i offentlig verksamhet samt till dig som möter ungdomar i ditt arbete. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Intersektionalitet som begrepp och perspektiv 

Vad betyder ordet intersektionalitet? Hur kan intersektionella perspektiv vara användbara för att främja inkludering på din arbetsplats? På vilka sätt kan din verksamhet förbättras genom ett övergripande intersektionellt tankesätt?

Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det såväl utifrån begreppets ursprung som genom olika samtida exempel. Ni får möjlighet att reflektera över er organisation utifrån en intersektionell ingång. Genom förståelse för hur olika diskrimineringsstrukturer samverkar stärker vi er att förändra mönster och handlingar och verka för en mer jämlik och trygg arbetsplats.

Plats: Digitalt

Tid: Tisdag 16/11 kl. 13.00-14.00

Föreläsare: Mångkulturellt centrum (MKC)

Målgrupp: Detta pass har en bred målgrupp och riktar sig till alla som vill öka sin kunskap inom demokrati och delaktighetsfrågor.

Var ligger Jiddischland?

”Bara för några tiotal år sedan kunde det tränade språkörat höra jiddisch överallt i Malmö – från Moriskan i Folkets park till badplatsen Sibbarp hitom ”Persiska viken”. Malmö var då staden med de flest jiddischtalande i landet. Idag mumlar några enslingar enstaka ord på idiomet, innan de hastar in bakom en bestyckad synagoga.” Salomon Schulman är barnläkare, författare och medarbetare på Expressens kultursida.

Plats: Digitalt

Tid: Tisdag 16/11 kl. 15.00-16.00

Föreläsare: Salomon Schulman

Målgrupp: För dig som vill lära dig mer om en av våra fem nationella minoriteter.

Utan spaning ingen aning!

Under våren 2021 har Rädda Barnen i samverkan med RF-SISU Västerbotten och Rättighetscentrum Västerbotten bedrivit en satsning Utan spaning igen aning! Satsningens syfte är att med hjälp av ett metodmaterial Perspektivbyrån (som utvecklats av Rättighetscentrum Västerbotten) synliggöra barns röster och delaktighet i idrottsföreningar i Västerbotten. Mycket kort bygger metoden på att barn agerar agenter som spanar på föreningens verksamhet ur ett barnperspektiv och med grund i de sju diskrimineringsgrunderna. Genom dessa spaningar får föreningen kunskap om vad i verksamheten de kan utveckla och anpassa så att fler kan och vill delta på deras villkor i föreningsdriven idrott så länge som möjligt. Vill du veta mer om hur du och din förening kan arbeta?

Plats: Digitalt

Tid: Tisdag 16/11 kl. 18.00-19.00

Föreläsare: Rädda Barnen, RF-SISU Västerbotten och Rättighetscentrum Västerbotten

Målgrupp: Riktar sig primärt till dig som möter barn i föreningslivet. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Onsdag 17/11

Antirasistiskt ledarskap

Välkommen till ett pass om antirasistiskt ledarskap. Här skapar vi engagemang för ett arbete som kan förebygga rasism på din arbetsplats. Hur kan du bli en antirasistisk ledare som skapar förutsättningar för en tryggare arbetsplats?

Plats: Digitalt

Tid: Onsdag 17/11 kl. 09.00-10.00

Föreläsare: Rättighetscentrum Västerbotten

Målgrupp: Riktar sig framför allt till dig som är chef eller arbetsgivare. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

20 minuter eftersnack i dialogform

Här kommer ett lokalt/regionalt exempel att ta plats i programmet. Punkten genomförs i direkt anslutning till passet ovan och kräver ingen föranmälan. De som vill lyssna på ett gott exempel och få möjlighet till dialog kring ämnet stannar kvar i cirka 20 minuter efter ovan genomförd föreläsning.

Rösträtt – men inte för alla: rösträttens begränsningar i den svenska demokratin

”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921” är ett fyraårigt forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet under perioden 2018–2021. Det är den första systematiska undersökningen av den svenska rösträttens begränsningar och utvidgningar efter 1921 och belyser därmed aspekter av den svenska demokratiseringsprocessen som fram tills idag har varit så gott som outforskade. Vill du veta mer – boka in tiden i din kalender redan nu.

Plats: Digitalt

Tid: Onsdag 17/11 kl. 11.00-12.00

Föreläsare: Fia Sundevall, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Målgrupp: Detta pass har en bred målgrupp och riktar sig till alla som vill öka sin kunskap inom demokrati och delaktighetsfrågor.

Unga transpersoners psykiska hälsa – konsekvenser för delaktighet och strategier för förbättring

Kvantitativa studier visar att en stor del av gruppen unga transpersoner rapporterar psykisk ohälsa. Ida har genomfört 16 intervjuer med unga transpersoner (16-25 år) för att undersöka deras egna erfarenheter av sociala faktorer som är viktiga för den psykiska hälsa och uppfattningar om hur hälsan kan förbättras. Resultat från dessa intervjuer kommer presenteras och diskuteras sammanvävt med tidigare forskning.

Plats: Digitalt

Tid: Onsdag 17/11 kl. 13.00-14.00

Föreläsare: Ida Linander, postdoktor och arbetar både vid Epidemiologi och global hälsa och vid Umeå centrum för genusstudier vid Umeå Universitet.

Målgrupp: För dig som vill öka din kunskap inom området.

20 minuter eftersnack i dialogform

Här kommer ett lokalt/regionalt exempel att ta plats i programmet. Punkten genomförs i direkt anslutning till passet ovan och kräver ingen föranmälan. De som vill lyssna på ett gott exempel och få möjlighet till dialog kring ämnet stannar kvar i cirka 20 minuter efter ovan genomförd föreläsning.

Mobbning är lika med våld!

Friends berättar mer om den rapport som släpptes i augusti 2021 kring förekomsten av kränkningar, trakasserier och mobbning. Dessutom tas vikten av systematiskt trygghetsarbete samt att ALLTID AGERA mot mobbning upp. Vad kan du och jag göra?! Hur visar vi civilkurage?

Plats: Digitalt

Tid: Onsdag 17/11 kl. 15.00-16.00

Föreläsare: Friends

Målgrupp: Riktar sig till dig som är verksam inom skolan och som chef i offentlig verksamhet. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Funktionshinder och våld i nära relation

Samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära relation.

Som följd av en rad uppmärksammade mord på kvinnor där den misstänkte har eller har haft en relation till offret lyftes frågan om mäns våld mot kvinnor extra i det mediala samtalet under våren 2021. I mitten på juni presenterade regeringen ett åtgärdsprogram om 40 punkter för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Samtidigt visar internationella studier att personer med funktionsnedsättning, framförallt kvinnor, troligen löper högre risk att utsättas för våld i nära relation än befolkningen i övrigt. Det saknas dock kunskap om bemötande och stödinsatser för målgruppen. Vilka insatser görs? Och vilka erfarenheter av att ge stöd finns bland offentligt anställda som möter personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation? Under denna föreläsning får vi ta del av forskningsresultat från ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som undersöker just detta.

Plats: Digitalt

Tid: Onsdag 17/11 kl. 18.00-19.00

Arrangör: Folkuniversitetet

Föreläsare: Fredinah Namatovu

Målgrupp: Riktar sig främst till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete eller ideella engagemang. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Torsdag 18/11

Barns rätt att komma till tals

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder in till en konferens i samband med Barnkonventionens dag den 18 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

Barn har som grundläggande rättighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade, men deras röster utgör också ett nödvändigt och värdefullt kunskapsunderlag i vår gemensamma samhällsutveckling. Att göra barn och unga delaktiga kan göras på såväl individ- som på gruppnivå, med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi vänder oss med denna digitala kunskapskonferens till alla som vill ha mer kunskap om vad det kan innebära att genomföra barns rätt att komma till tals.

Program för förmiddagen

 • 09.00: Varmt välkomna! (Hanna Gerdes, moderator)
 • Pass 1: Barnkonventionens syn på barn som rättighetsbärare och varför det är en rättighet för barn att komma till tals. (Elisabeth Dahlin, barnombudsman)
 • Pass 2: Hur kan man använda både kvalitativa och kvantitativa metoder? Det här passet syftar till att inspirera och ge kunskap om vikten av använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att låta barn komma till tals och hur det som framkommer i metoderna kan analyseras med ett barnrättsperspektiv. (Jonas Karlsson, utredare, Ecpat)
 • Pass 3: Juridiska aspekter på barns rätt att komma till tals. Det här passet syftar till att beskriva vad juridikens möjligheter och hinder för barns rätt att komma till tals. (Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR)
 • Pass 4: Så här gör vi - 3 konkreta exempel där barn har kommit till tals -
  • Delaktighet och inflytande på riktigt! I Örnsköldsviks kommun ska alla barn och unga ha möjlighet att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Som ung räknar vi alla mellan 0 och 25 år. Vi har tagit fram flera metoder och modeller för att delaktighet och inflytande ska ske på riktigt. (Camilla Larsson, demokratiutvecklare, Örnsköldsviks kommun)
  • Barns delaktighet för barnanpassad sjukvård! Expertråd med utgångspunkt i vad som är viktigt för mig som ung patient och vad som vården frågar oss om. Exempel från Skånes universitetssjukhus, barnmedicin på hur barn och unga är delaktiga i ett ständigt pågående utvecklingsarbete för ökad barnpassning av sjukvården. (Ann Elmqvist Fridh, samordnare av Sus expertråd och enhetschef inom barnsjukvården)
  • På barnens arena – spel som verktyg i samtal med barn! Om hur ett brädspel kan skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet med barn inom socialtjänsten – och om vad som kan hända när vi vuxna lämnar vår comfortzone om möter barn på deras egen planhalva. (Maria Sköld, utredare vid kompetenscenter Barn och Unga på Socialförvaltningen i Stockholms stad)
 • Pass 5: Gemensam paneldiskussion med samtliga deltagare. Vi belyser olika aspekter på barns rätt att komma till tals där samtliga föreläsare deltar.
 • 12.15 Konferensen avslutas

Plats: Digitalt

Tid: Torsdag 18/11 kl. 09.00-12.15

Arrangörer: Barnombudsmannen och Länsstyrelserna

Målgrupp: Riktar sig framför allt till dig som arbetar med barnrättsfrågor i din organisation. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Anmälan krävs och görs via denna länk senast 5 november: Barns rätt att komma till tals | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Konsten att göra en färdtjänstresa bättre!

Det går att undvika att utsatta grupper, känner sig ändå mer utsatta när de åker färdtjänst. Forskare vid Karlstads universitet har studerat hur personer med funktionshinder upplever sina färdtjänstresor. Och släpper nu en handbok i hur utsatta grupper kan få en bättre reseupplevelse. Hur upplevs färdtjänstresor? Vilka faktorer har betydande inverkan och vad kan man göra för att skapa en bättre reseupplevelse? Forskarna vid Karlstads universitet har studerat hur resegrupper med olika former av funktionshinder upplever sina färdtjänstresor, detta med särskilt fokus på användarvänlighet och hur resenär och förare tillsammans hanterar situationer som kan uppstå. Under detta pass får vi veta mer om detta!

Plats: Digitalt

Tid: Torsdag 18/11 kl. 11.00-12.00

Föreläsare: Nicklas Salomonson, professor vid Högskolan i Borås

Målgrupp: För dig som vill veta mer om hur vi kan arbeta för en inkluderande färdtjänst.

Samisk kulturförståelse

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som syftar till att säkerställa hälso- och sjukvård på lika villkor för urfolket samerna. Samarbetet omfattar Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra, Svenska samernas riksförbund. Tillsammans har de tagit fram en e-utbildning om samisk kulturförståelse. Här får du möjlighet att öka din samiska kulturkunskap. I utbildningen får du lära dig mer om traditioner, historia, tro, värderingar och normer i den samiska kulturen. Utbildningen bygger på den forskning som finns inom området samisk hälsa som bland annat visar att renskötande samer har ett lägre förtroende för hälso- och sjukvården. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom vård och hälsa, men kan med fördel även användas av andra. Vill du veta mer?

Plats: Digitalt

Tid: Torsdag 18/11 kl. 13.00-14.00

Föreläsare: Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Målgrupp: För dig som vill lära dig mer om en av våra fem nationella minoriteter.

Hur kommer medborgaren till tals när man är livslångt beroende av samhällets stöd? Hur hanteras brister inom kommuner och regioner? (PRELIMINÄRT)

Plats: Digitalt

Tid: Torsdag 18/11 kl. 15.00-16.00

Föreläsare: IVO & SKR

Målgrupp: Riktar sig framför allt till dig som är personligt ombud, god man eller arbetar inom socialtjänst. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Samråd med Sverigefinnarna

Samrådet behandlar frågor som rör den sverigefinska minoriteten och innehåller både informations- och diskussionspunkter.

Plats: Digitalt

Tid: Torsdag 18/11 kl. 17.00-19.00

Arrangörer: Region Västerbotten

Målgrupp: Personer som identifierar sig som Sverigefinnar.

Anmälan krävs och sker till annsofi.grenholm@regionvasterbotten.se senast 1 november.

Fredag 19/11

Vår ömtåliga demokrati – kan folkbildningen skydda den?

Föreläsaren Edna Eriksson har arbetat med kultur, mångfald, mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor i snart två decennier. Hon har alltid strävat efter att utveckla likabehandlingsområdet och hur kunskap inom detta område kan
användas som utgångspunkt i olika sammanhang. Edna har varit verksam som journalist, debattör och som tjänsteman vid olika departement och myndigheter. Frågor om mänskliga rättigheter och demokrati är centrala för henne, och i
dagens föreläsning diskuterar hon vilken roll folkbildningen kan spela för att skydda och utveckla demokratin. Det blir tillfälle att diskutera och ställa frågor.

Plats: Digitalt

Tid: Fredag 19/11 kl. 09.00-10.00

Föreläsare: Edna Eriksson

Arrangörer: Studieförbundsdelegationen i Västerbotten. Här samlas de tio studieförbundens regionala avdelningar för samverkan och för att tillsammans driva gemensamma frågor.

Målgrupp: Alla som vill veta mer om hur folkbildningen spelar roll för demokratin.

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, lantalaiset och kväner

Sannings- och försoningskommission ska utreda kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset till följd av 1800- och 1900-talens assimileringspolitik. Kommissionen ska bl.a.

 • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda,
 • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter, och
 • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning.

Under denna föreläsning får vi höra kommissionsmedlemmen Josephine Ylipää som är fil. mag. och forskningsassistent inom hållbarhetsvetenskap och tidigare ordförande i ungdomsorganisationen Met Nuoret berätta mer om arbetet.

Plats: Digitalt

Tid: Fredag 19/11 kl. 11.00-12.00

Föreläsare: Josephine Ylipää

Målgrupp: För dig som vill lära dig mer om en av våra fem nationella minoriteter.

Föreläsning om strukturell rasism

Lyssna till en av samtidens viktigaste röster när det gäller kampen mot rasism, diskriminering och orättvisor i samhället. Hon ställer sig okuvligt på den utsattes sida och påtalar med tydlighet strukturella och individuella skillnader och problemen som uppstår när människor bemöts olika beroende på bakgrund, religion, etnicitet, hudfärg, kön osv. Lovette Jallow kom till Sverige som 11 åring, men är född i Gambia, där hon växte upp med starka kvinnliga förebilder som gav grund för den enastående viljan och modet att redan i högstadiet utbilda sina klasskamrater i vad rasism var och om människors lika värde. Hennes kamp började där, då hon varje dag fick utstå mobbing pga. sin hudfärg. Har tilldelats Rättvisepriset, Raoul Wallenbergpriset, Årets nätängel och Solidaritetspriset.

Plats: Digitalt

Tid: Fredag 19/11 kl. 13.00-14.00

Föreläsare: Lovette Jallow - prisad samhällsaktivist och författare till Främling i vita rum.

Målgrupp: Detta pass har en bred målgrupp och riktar sig till alla som vill öka sin kunskap inom demokrati och delaktighetsfrågor.

Tidig upptäckt av missbruk hos föräldrar med barn i förskolan

”Emmas hemlighet” har tagits fram för att användas i förskolan i syfte att öppna upp en dialog och en nyfikenhet hos barnen. Emma lever i en familj där det finns ett beroende, men boken kan läsas för alla barn. Det här handledningsmaterialet är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken ”Emmas hemlighet”. Med hjälp av boken och handledningsmaterialet kan du och barnen prata om viktiga teman så som känslor, bråk, stress, olika familjekonstellationer, bra och dåliga hemligheter och barns rätt att få hjälp. Samtal kring detta gör att barnen stärks i sin rätt att tycka, känna och uttrycka sina känslor och behov. Genom att tidigt stärka barn i deras självkänsla och utveckling så finns det möjlighet att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Under denna föreläsning får du veta mer!

Plats: Digitalt

Tid: Fredag 19/11 kl. 15.00-16.00

Föreläsare: Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni

Målgrupp: Riktar sig framför allt till dig som arbetar i förskolan. Andra som är intresserade av ämnet är naturligtvis också välkomna att delta.

Lördag 20/11

Svenska Downföreningen, avdelning Västerbotten (PRELIMINÄRT)

Svenska Downföreningen tror på alla människors potential och lika värde. Med rätt förutsättningar i form av stöd från ett upplyst och engagerat samhälle kan personer med Downs Syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling.

Plats: Digitalt

Tid: Lördag 20/11

Föreläsare: Svenska Downföreningen, avdelning Västerbotten

Målgrupp: För dig som vill öka din kunskap inom området.

Dyster bild i spåren av pandemin – oro för framtiden ökar bland unga och färre ser möjligheter att påverka sin framtid

Generation Z – 2021. Fler unga oroar sig för framtiden samtidigt som färre ser möjligheter att påverka den. Det visar den årliga generationsrapporten från Ungdomsbarometern som släpptes tidigare i år. Intresset för att leva hälsosamt ökar men det gör även stressen över olika saker i tillvaron. Rapporten visar också att årets stora ämnen som pandemin och BLM påverkar vilka frågor som ungdomar tycker är viktigast. Andelen unga, 15-24 år, som oroar sig för framtiden har ökat från 29 procent 2019 till 34 procent 2020. Dessutom har andelen unga som tycker att de har stora möjligheter att påverka sin framtid sjunkit från 69 procent till 59 procent. Lika dystert är det när det gäller ungas möjlighet att påverka sitt liv ”här och nu”. Där har siffran sjunkit från 53 procent 2019 till 39 procent 2020. Vill du veta mer? Boka in denna lördag i november!

Plats: Digitalt

Tid: Lördag 20/11. Tid kompletteras inom kort.

Föreläsare: Ungdomsbarometern

Målgrupp: Denna föreläsning har en bred målgrupp och riktar sig till alla som vill öka sin kunskap om ungas framtidssyn, attityder och värderingar.

Klimaträttvisa – en viktig demokratifråga

Svenska kyrkan genomförde en pilgrimsvandring till klimatmötet i Glasgow och samlar in namn som överlämnades i oktober. Som uppföljning och fortsättning av det arbetet kan du här vara med i en digital workshop om klimat- och miljöfrågor.

Plats: Digitalt

Tid: Lördag 20/11. Tid kompletteras inom kort. 

Föreläsare: Svenska Kyrkan

Målgrupp: För dig som vill öka din kunskap inom området och påverka frågor om Agenda 2030, klimat- och miljöfrågor.

Söndag 21/11

Tips på fler aktiviteter att ta del av!

Kommer att uppdateras allt eftersom.

Anmäl dig

Sista anmälningsdag är den 1 november klockan 23.55.Jag deltar som privatperson:
Jag deltar som privatperson:En deltagarlista kan komma skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista. * (obligatorisk)
En deltagarlista kan komma skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.


Jag anmäler mig till följande pass under Delaktighetsveckan:  * (obligatorisk)
Här väljer du vilket eller vilka pass du vill delta på under veckan. Du kan alltså anmäla dig till så många pass du vill. Alla pass genomförs live och spelas inte in.
Jag anmäler mig till följande pass under Delaktighetsveckan:

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 nov 2021

Kontakt