25 nov 2020 klocka 08.30 - 16.30

INSTÄLLT Konferens: Våldsprevention Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten och organisationen MÄN bjuder in till en konferens om våldsprevention onsdag den 25 november på plats i Umeå under En vecka fri från våld.

Konferensen är uppskjuten till våren 2021 och vi återkommer med nytt datum.

Under dagen presenteras arbetet med initiativet ”Våldsprevention Västerbotten”: Ett våldspreventivt arbete med genusförändrande ansats som genomförs utifrån sakområdena jämställdhet och brottsförebyggande samordning vid Länsstyrelsen Västerbotten, tillsammans med fyra av länets kommuner och polisregion Nord. Dagen erbjuder även föreläsningar om förebyggande arbete samt valbara parallella seminarier om våldsförebyggande arbetssätt och metoder.

Målgrupp: Inbjudan vänder sig särskilt till politisk och kommunal ledning, till tjänstepersoner och chefer verksamma inom polismyndigheten samt inom stat, kommun, civilsamhälle och näringsliv som arbetar med det våldspreventiva området.

Preliminärt program

Förmiddag

• Jämställdhetsmyndigheten: Presentation av forskningsöversikt om våldspreventiva metoder

• Organisationen MÄN: Introduktion till Våldspreventiva nivåer

• Susanne Strand: Att hantera våld nära relation i glesbygd – utmaningar & möjligheter

• Panelsamtal: Kommunala experter om Våldsprevention Västerbotten

Eftermiddag (Valbara parallella seminarier)
• Marika Haug: Situationell våldsprevention i skolan

• Johanna Simmons: Äldres utsatthet för våld och övergrepp

• Jämställdhetsmyndigheten: Mäns våld mot kvinnor – en arbetsgivarfråga


Om föreläsarna

Jämställdhetsmyndigheten:

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer. I särskilda regeringsuppdrag har Jämställdhetsmyndigheten påbörjat ett arbete med att utveckla och sprida metoder för universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i hederskontext och våld i ungas partnerrelationer.

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro Universitet:

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och arbetar som forskare vid Centre for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Som forskare arbetar hon framförallt med att undersöka, utreda och analysera arbete vad avser prevention av våld i nära relation och stalkning. Hennes forskning fokuserar på prevention vad avser återfall i våldsbrott där hon till stor del har bedrivit forskning inom polisen och rättspsykiatrin vad avser riskbedömning och riskhantering.

Marika Haug, kriminolog vid stiftelsen Tryggare Sverige:

Marika Haug är kriminolog och arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bl.a. en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde handlar framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Inom det området har hon varit projektledare för åtskilliga projekt där fokus varit på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer. Hon har även utvecklat verktyget Tryggare Skola som syftar till att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, där fokus bland annat är på att öka elevers inflytande i processen.

Johanna Simmons, docent vid Linköpings universitet:

Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon forskar om äldres utsatthet för olika typer av våld och övergrepp och leder projektet REAGERA – Responding to Elder Abuse in GERiAtric care. Det långsiktiga målet med projektet är att inom hälso- och sjukvården bli bättre på att upptäcka och hjälpa äldre personer som varit utsatta för våld eller övergrepp. Inom ramen för projektet har bland annat ett självskattningsformulär för att upptäcka våldsutsatthet tagits fram, REAGERA-S. Läs mer om REAGERAlänk till annan webbplats.

Dennis Nyström, Utbildare och verksamhetsutvecklare på organisationen MÄN:

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. De utgår från en feministisk värdegrund och tanken att förändrade destruktiva manlighetsnormer krävs för att förebygga våld. Män arbetar även för att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen utifrån visionen en jämställd värld utan våld.

VAR: Umeå Folkets Hus

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt