Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Just nu har vi ingen ansökningsperiod. Vi öppnar för ansökningar 2025.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 finns inga medel att fördela.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Västerbotten

Området ska ha kvar höga natur- eller kulturvärden kopplat till en historik av bete eller slåtter för att få stöd.

I Västerbottens län är ansökningar som uppfyller följande kriterier prioriterade:

  • restaurering av betesmarker
  • gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker
  • möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur)
  • förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter
  • riklig förekomst av kulturlämningar
  • kostnadseffektivitet.

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

  • om marken tidigare visat sig vara svår att restaurera
  • riklig förekomst av svårbekämpade arter (till exempel gråal eller blomsterlupin).
  • svårbedömd långsiktighet
  • låg kostnadseffektivitet.

Ansök om bidrag

Om du är intresserad av att söka ersättning för att genomföra restaureringsåtgärder kan du göra en intresseanmälan. Vi kan komma att kontakta dig för att få ytterligare information och eventuellt planera in ett fältbesök under sommaren 2024.

Intresseanmälan för ansökan 2025

Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.


Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.


Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.

Syfte och mål med restaurering
Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärdExempelvis restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, restaurera en igenvuxen slåtteräng.
Områdesinformation

Använd dig gärna av minkarta.lantmateriet.se. Ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade.


Ange till exempel när marken slogs/betades senast.
Utformning

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar.


Exempelvis bete eller slåtter.
Kostnad


Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss