Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

​Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur, och en modern, attraktiv landsbygd. Landsbygdsprogrammet innehåller företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor för hela Sverige i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Vi räknar med att programmet kommer att tillföra cirka 1,5 miljarder kronor till Västerbottens län under perioden.

EU:s mål styr

Alla landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets prioriteringar bidrar till EU:s övergripande strategi, EU 2020, "Smart och hållbar tillväxt för alla". Tillväxtstrategin ska bidra till innovativ och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. I Sverige ska landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och socialfondsprogrammet gemensamt bidra till de fondgemensamma tematiska målen.

Regional handlingsplan i länet

Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer i länet, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer.

Den regionala handlingsplanen används för att styra Länsstyrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling. I planen redovisas stödnivåer, regionala prioriteringar och begränsningar för de stöd som kan sökas i Västerbottens län.

Regionalt handlingsprogram för Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Projekt inom landsbygdsprogrammet

En levande landsbygd

Syftet med projektet är att informera Landsbygdsprogrammets målgrupper, små och medelstora företag inklusive jordbruksföretag som diversifierar sin verksamhet, om programmets mål och olika möjligheter till stöd. Projektet ska skapa tillfällen till erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel och inspirera aktuella målgrupper, till exempel tas en digital Matkarta fram för Västerbotten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss