Matkompassen – medveten konsumtion

Svenska livsmedel kännetecknas av säker mat, god djuromsorg och hänsyn till miljön. Svenskt jordbruk har en stor betydelse för våra miljömål och för den svenska landsbygden.


Söker du som konsument, krögare eller butik närproducerad mat? Besök karttjänsten "Hitta mat från Västerbotten" om du vill veta mer vilka länets livsmedelsproducenter är och vad de producerar.

När du väljer att köpa mat som producerats i din närhet bidrar du till att:

 • hålla landskapet öppet
 • sysselsättning på landsbygden - fler kan bo kvar på landsbygden
 • behålla ett rikt odlingslandskap - en grundsten i att långsiktigt kunna nyttja våra naturresurser.

Du gynnar även vattenförsörjningen, människors och djurs hälsa och andra hållbarhetsfrågor.

"Hitta mat från Västerbotten" - länets skafferi

Här kan du besöka länets livsmedelsproducenter, hoppas det ska "smaka". Kartan genomgår löpande justeringar, vid besök klicka på nålspetsen på markören så kommer du till länets producenter.

Karttjänsten "Hitta mat från Västerbotten"länk till annan webbplats

Vad vi äter påverkar möjligheterna till en hållbar utveckling

Vad vi konsumenter väljer att äta påverkar inte bara oss själva och vår hälsa, utan också andra arter och vår planet. Projektet Matkompassen vill öka kunskapen om vad det innebär om du som länsmedborgare väljer mat från det egna länet.

Säkra livsmedel

Som konsument ska du kunna lita på att maten är säker och inte innebär risk för din hälsa. All livsmedelsinformation som du som konsument får, skriftligt eller muntligt, via livsmedelsförpackningar, skyltning i affären och matsedlar ska också hjälpa dig till ett medvetet val. 

Inom livsmedelsområdet finns det omfattande regler och lagar som ska skydda konsumenterna. Nästan alla regler är utarbetade inom EU och gäller för hela EU. I Sverige har vi därutöver nationella lagar, förordningar och föreskrifter inom området.

Livsmedelsverket informerar om livsmedelslagstiftningenlänk till annan webbplats

Märkning av produkter

Som konsument ska du ges möjlighet att ta reda på vart maten du köper är tillverkad eller köttets ursprung. Det finns tydliga regler hur mat ska märkas. Om du köper mat över disk eller direkt av producent ska du också kunna få svar. Det som ska framgå är framförallt identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprung eller produktionsmetod. Man får inte ange att ett livsmedel har egenskaper som det inte har.

Regler och livsmedelsinformation om livsmedel från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Märkning med närodlat och urspung i fokus

När det gäller varumärken inom livsmedelssektorn så har det under senare år dykt upp föreningar som på egna initiativ valt att skapa egen kvalitetsmärkning för att ge dig som kund en garant på att den mat de köper är närproducerad. Varumärket Röda sigillet är ett sådant exempel. Den märkningen står för att maten är genuint och traditionellt tillverkad från livsmedelsproducenter i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland samt att de i möjligaste mån är gjorda på av råvaror från regionen eller närliggande delar i Sverige. En annan kvalitetsmärkning är Östgötamat och Bondens egna marknad som bygger på liknande koncept där närodlat och ursprung är centrala.

Schyssta djurförhållanden

Svensk djurskyddslagstiftning utgår från att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Detta innebär exempelvis att grisar ges mer strö, att kor går på bete sommartid och att våra djur har större ytor att röra sig på inomhus jämfört med i övriga EU-länder. När detta kompletteras med förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan lantbrukare, veterinärer, branschorganisationer och företag samt myndigheternas kontroller av att lagstiftningen efterlevs har vi goda förutsättningar för att få friska djur som har det bra och kan utöva sitt naturliga beteende.

I Sverige har vi systematiska kontroller av djurskyddet och flera kontrollprogram för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Producenternas och branschernas arbete i kombination med de lagstiftade kontrollerna har medför att vi i Sverige har lyckats bekämpa och utrota flera sjukdomar som djur i andra länder drabbas av.

Jordbruksverket informerar om det svenska djurskyddetlänk till annan webbplats

Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. De resistenta bakterierna kan spridas via mat. Som konsument kan du bromsa utvecklingen. Resistenta bakterier är ett hot mot både djur och människor. För att lyfta antibiotikans betydelse och öka kunskapen, har 23 myndigheter och organisationer gått samman och lanserat webbplatsen www.skyddaantibiotikan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antbiotikaresistens och livsmedellänk till annan webbplats

Varför ska vi välja svenska råvaror och livsmedel?

Det finns många goda skäl till varför vi ska välja mat från Sverige. Vi vet idag att betande djur och ett levande lantbruk bidrar till att skapa förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden. Jordbruksverket har tagit fram fakta som visar på de unika mervärden som svenskt jordbruk har, följ länkarna nedan och lär dig mer om dessa mervärden.

Mervärden i svensk grisproduktionlänk till annan webbplats

Mervärden i svensk kycklingproduktionlänk till annan webbplats

Mervärden i svensk produktion av får och lammlänk till annan webbplats

Mervärden i svensk nötköttsproduktionlänk till annan webbplats

Mervärden i svensk mjölkproduktionlänk till annan webbplats

Mervärden hos svensk odlinglänk till annan webbplats

Värna jordbruks mark

Den odlingsbara marken är begränsad och ska i framtiden försörja allt fler. Det är därför viktigt att vi säkerställer att hänsyn tas till jordbruksmarken och jordbruksproduktionen tillsammans med andra samhällsintressen i den fysiska planeringen. Detta blir särskilt viktigt när siktet är inställt på en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i Sverige och med Agenda 2030.

Hållbar produktion och konsumtion

I Sverige har vi både ekologisk och konventionell produktion med unika mervärden, och det finns efterfrågan på båda. Hur kan maten i Sverige produceras hållbart och vilka effekter har våra matval på miljö och samhälle lokalt och globalt? Jordbruksverkets rapport Hållbar produktion och konsumtionlänk till annan webbplats beskrivs några av de utmaningar vi står inför för att försörja världens befolkning med mat. 

Matsvinn

Vi vet idag att matsvinn förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtions-kedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, arbeta för ett minskat matsvinn. I handlingsplanen "Fler gör mer" kan du läsa om hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet. Regeringsuppdraget om minskat matsvinn är en del av Livsmedelsstrategin.

Fler gör mer, handlingsplan för minskat matsvinn 2030länk till annan webbplats

Sverige måste trygga livsmedelsförsörjningen och se till att livsmedelssäkerheten är hög. Det innebär att vi måste producera mer mat som är nyttig och god och som inte gör oss sjuka samtidigt som allt är hållbart.

Livsmedelsförsörjning i krislänk till annan webbplats

Skolmaterial

För er som arbetar i skolan missa inte Gratisiskolan.se. De erbjuder skolpersonal kostnadsfria material och verktyg kring viktiga samhällsfrågor. Här kommer några förslag på viktiga områden att belysa i er undervisning med för en hållbar konsumtion och produktion.

Viktigt att tänka på när du handlar matlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om vad matproducenter bidrar med, förutom matlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilder av en levande landsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välja mat efter säsonglänk till annan webbplats

Säsongen styrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Märkning av matlänk till annan webbplats

Jordbruk och biologisk mångfaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läromedel om hållbar matlänk till annan webbplats

Jorden och skogen i stanlänk till annan webbplats

Aktiviteter för konsumenter, skola och allmänhet i Västerbottenlänk till annan webbplats

Via LRFs besöksgårdar i Västerbotten finns möjlighet att träffa djur och bönder för att få veta mer om hur ett jord- eller skogsbruk fungerar. Du kan åka dit med en förskole- eller skolklass, arbetsplats eller förening. Du kontaktar själv gården och bestämmer datum och tid.

Besöksgårdar i Västerbottenlänk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Matkompassen är ett samarbetsprojekt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategins intentioner och målsättningar. Länsstyrelsen Västerbotten är projektägare och projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Samarbetspartners i projektet är företrädare från:

 • Umeå universitet Restauranghögskolan,
 • Hushållningssällskapet Västerbotten,
 • Lantbrukarnas riksförbund Västerbotten,
 • Forslunda gymnasiet Umeå kommun,
 • Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Länsstyrelsen Regional tillväxt och
 • Region Västerbottens turism
 • Levande landsbygd. Att jordbrukslandskapet är beroende av en levande landsbygd för att kunna brukas är viktigt att lyfta i projektet. Även att lantbruket bidrar till kollektiva nyttigheter såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt upprätthåller odlingslandskapets natur och kulturvärden lyfts.
 • En hållbar och livskraftig lokal livsmedelsproduktion. Detta gynnar det lokala näringslivet och kan leda till fler arbetstillfällen för bygdens invånare.
 • Självförsörjning i länet. Projektet vill visa att en ­ökning av livsmedel kan innebära möjlighet till en ökad självförsörj­ning av livsmedel i hela länet. Samt att matproduktion och konsumtion bör ske hållbart och gå i linje med andra viktiga mål som Länsstyrelsen arbetar med.
 • ”Hitta mat från Västerbotten”. Tjänsten ska göra att livsmedelsprodukter som producerats i Västerbotten blir mer tillgängliga för konsumenter och andra potentiella kunder.
 • Projektet kommer att beröra flertalet områden som exempelvis matsvinn, distribution av varor, marknadsföring i handel osv.

Kontakt