Förmedling av mark

Länsstyrelsen förmedlar kontakten mellan markägare och du som önskar mark för bete eller odling. Här anmäler du ditt intresse.

Det finns ett växande intresse för odling samtidigt som det finns åkermark som växer igen i länet. Det finns även betesdjur som skulle kunna beta större arealer och hålla våra artrika marker öppna. Vår markförmedling är ett sätt att skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan stödja varandra och samtidigt bidra till att bevara och öka arealen med åker-, ängs- och betesmarker.

Anmäl dig till markförmedlingen

Så här går förmedlingen till

 1. Lämna dina önskemål/det du kan erbjuda i webbformulären. Ge specifika svar för att underlätta matchning.

  Jag söker mark:
  Intresseanmälan för dig som söker mark för bete, grovfoder eller odlinglänk till annan webbplats

  Jag erbjuder mark:
  Intresseanmälan för att erbjuda mark för bete, grovfoder eller odlingbetesmark länk till annan webbplats
 2. När behov och erbjudanden matchar tar Länsstyrelsen tar kontakt med dig.
 3. Intresserade och markägare tar därefter kontakt med varandra för att komma överens om ett samarbete och eventuella villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal

Områdeskarta, välj vilket område som intresserar dig

I kartan finns en informationknapp till kartan. Du kan söka ort med hjälp av förstoringsglaset samt välja lager av rutor i lagerlistan.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

 • mellan vilka parter det gäller
 • vilka marker som ingår
 • hur länge avtalet gäller
 • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
 • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
 • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
 • mellan vilka datum marken får betas
 • en djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.
Bild på EU-flagga

Projekt Bevara och utveckla ängs- och betesmarker och Odlingslandskapets resurser i Västerbotten.

Markförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projekten genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Hanna Lindgren

projektledare/rådgivare för ängs- och betesmarker