Ta jordbruksmark ur produktion

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planterar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning.

Anmäl minst 8 månader i förväg

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till Länsstyrelsens naturvårdsenhet minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning.

Anledningen till det är att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas. Vi vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. I vårt beslut kan vi om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, t ex val av trädslag, eller helt förbjuda plantering om det krävs .

Undantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Ju mindre areal som tas i anspråk desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Det är starkt rekommenderat att göra en anmälan om du inte är helt säker på natur- och kulturvärden i området.

Det här säger lagen

Du kan läsa mer om anmälningsplikten i Miljöbalkenlänk till annan webbplats (12 kap 9§) och Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruketlänk till annan webbplats (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning behöver du inte göra någon anmälan.

Skogsvårdsstyrelsens föreskrifterlänk till annan webbplats (SKSFS 2011:7, 7 kap 22§) anger att den som planterar skog på nedlagd jordbruksmark ska lämna en oplanterad skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer, öppen jordbruksmark och bebyggelse. Skyddszonen kan alternativt planteras med lövträd. 

Kontakt