Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ta jordbruksmark ur produktion

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att skog planteras, marken växer igen eller går över till annan markanvändning.

Anmäl minst 8 månader i förväg

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till Länsstyrelsen minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning.

Du ska anmäla till oss så att vi kan bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas. Vi vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. I vårt beslut kan vi om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, till exempel val av trädslag, eller helt förbjuda plantering om det krävs .

Undantag

  • Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Ju mindre areal som tas i anspråk desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Är du inte helt säker på natur- och kulturvärden i området, gör en anmälan.
  • Om matjordstäkt för annat än husbehov planeras behöver anmälan om nedläggning inte göras. Istället måste du ansöka om tillstånd för täktverksamhet.
  • Övergång till energiskogsodling behöver inte anmälas. Däremot måste samråd enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken ske med Länsstyrelsen eftersom naturmiljön förändras avsevärt.

Anmäl om att ta jordbruksmark ur produktion

  1. Fyll i webbanmälan.
  2. Skicka in anmälan.
Ange namn och kontaktuppgifter till brukaren av jordbruksmarken
Ange namn och kontaktuppgifter till brukaren av jordbruksmarken
Ange e-post (hit skickas bekräftelse på din anmälan)
Ange markägares uppgifter, om annan än brukarens
Ange markägares uppgifter, om annan än brukarensUppgifter om marken som ska tas ur produktion


Ange fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar

Ange församling och kommun.

Ange år då marken planeras tas ur produktion.

Ange de värden du känner till.
Ange vad du avser använda marken till efter att den tas ur jordbruksproduktion
Ange vad du avser använda marken till efter att den tas ur jordbruksproduktion
Kryssa i det du avser använda marken till efter nedläggning.
Kartbild
Du ska skicka in kartbild över det område som ska planteras igen till oss. Du kan skicka in bilden i formuläret, skicka med e-post eller post. Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion" som ämne. Är bilagorna större än 10 MB, kontakta oss innan.Ange areal i hektar.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss