Ett rikt odlingslandskap

Att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet är viktigt, därför erbjuder vi kurser, rådgivning och förmedling av jordbruksmark.

Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljömål. Naturliga ängs- och betesmarker hör till de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och dom måste vi värna om.

Förmedling av jordbruksmark

Markägare har nu möjligheten att upplåta sina marker till intresserade via vår betes- och odlingsmarksförmedling.

Förmedling av odlings- och betesmark

Kurser, fältvandringar och rådgivning

Vi anordnar kurser, fältvandringar och personlig rådgivning ute på gårdarna. Vi kan också medverka vid träffar som arrangeras. Vi vill bidra till att du kan driva ditt företag med god ekonomi och hög djurvälfärd samtidigt som du bidrar till att miljömålen uppfylls.

Kursutbud och andra aktiviteter hittar du i tidningen Norrbruk eller i vår kalender. Hör av dig om du har önskemål om specifika kurser eller fältvandringar, se kontaktuppgifter nedan.

Rådgivning om betesmark och ängsmark

Vill du restaurera en betesmark eller slåtteräng? Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar eller som vill lära dig hur skötseln kan bli bättre. Rådgivningen anpassas efter dina frågor och funderingar. De flesta rådgivningar omfattar ett besök på gården.

Anmäl intresse för rådgivning


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan
Kommun där den aktuella marken ligger * (obligatorisk)
Kommun där den aktuella marken ligger
Lägg gärna in en länk till Google Maps eller beskriv riktning och avstånd från gården/närmaste samhälle.
Jag vill få råd om * (obligatorisk)
Jag vill få råd om


Typ av betesmark * (obligatorisk)
Typ av betesmark


Bevara och utveckla ängs- och betesmarker

Länsstyrelsen Västerbotten deltar i en nationell satsning för att skapa förutsättningar för att öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

För att kunna bevara och utveckla dessa marker kan det krävas olika typer av skötselmetoder. Det kan handla om mer extensivt bete, att befintliga betesdjur flyttas från vall till naturbete, alternativa betesdjur, kompletterande skötsel som bränning och slåtter, olika skötselmetoder över tid (till exempel att marken betas vartannat år och slås vartannat), alternativa maskinella metoder och teknik för slåtter med mera. Vi vill även att skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra för att bevara och öka arealen ängs- och betesmarker.

Har du förslag på aktiviteter?

Har du önskemål om aktiviteter för att bevara och utveckla ängs- och betesmarker? Hör av dig till vår samordnare.

Logotyp EU Jordbruksfonden

Kontakt

Hanna Lindgren

projektledare/rådgivare för ängs- och betesmarker