Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ett rikt odlingslandskap

Att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet är viktigt, därför erbjuder vi kurser, rådgivning och förmedling av jordbruksmark.

Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljömål. Naturliga ängs- och betesmarker hör till de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och dom måste vi värna om.

Förmedling av jordbruksmark

Markägare har nu möjligheten att upplåta sina marker till intresserade via vår betes- och odlingsmarksförmedling.

Förmedling av odlings- och betesmark

Kurser, fältvandringar och rådgivning

Vi anordnar kurser, fältvandringar och personlig rådgivning ute på gårdarna. Vi kan också medverka vid träffar som arrangeras. Vi vill bidra till att du kan driva ditt företag med god ekonomi och hög djurvälfärd samtidigt som du bidrar till att miljömålen uppfylls.

Kursutbud och andra aktiviteter hittar du i tidningen Norrbruk eller i vår kalender. Hör av dig om du har önskemål om specifika kurser eller fältvandringar, se kontaktuppgifter nedan.

Tidningen Norrbruk

Vår kalender

Hävdade marker i Vindeläven-Juhttátahkka biosfärområde

Vill du restaurera och återuppta skötseln av betesmarker eller slåtterängar utmed Vindelälven? Nu finns möjlighet att få rådgivning och delfinansiering. Världsnaturfonden och Länsstyrelsen driver under 2022–2023 ett gemensamt projekt med syfte att restaurera slåtter och betesmarker i Vindeläven-Juhttátahkka biosfärområde Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer, hör av dig till:

Kristina Larsson
Projektledare
kristina.larsson@lansstyrelsen.se
010-225 42 58

Rådgivning om betesmark och ängsmark

Vill du restaurera en betesmark eller slåtteräng? Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar eller som vill lära dig hur skötseln kan bli bättre. Rådgivningen anpassas efter dina frågor och funderingar. De flesta rådgivningar omfattar ett besök på gården.

Anmäl intresse för rådgivning


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan
Kommun där den aktuella marken ligger * (obligatorisk)
Kommun där den aktuella marken ligger
Lägg gärna in en länk till Google Maps eller beskriv riktning och avstånd från gården/närmaste samhälle.
Jag vill få råd om * (obligatorisk)
Jag vill få råd om


Typ av betesmark * (obligatorisk)
Typ av betesmark


Bevara och utveckla ängs- och betesmarker

Länsstyrelsen Västerbotten deltar i en nationell satsning för att skapa förutsättningar för att öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

För att kunna bevara och utveckla dessa marker kan det krävas olika typer av skötselmetoder. Det kan handla om mer extensivt bete, att befintliga betesdjur flyttas från vall till naturbete, alternativa betesdjur, kompletterande skötsel som bränning och slåtter, olika skötselmetoder över tid (till exempel att marken betas vartannat år och slås vartannat), alternativa maskinella metoder och teknik för slåtter med mera. Vi vill även att skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra för att bevara och öka arealen ängs- och betesmarker.

Odlingslandskapets resurser i Västerbotten

Projektets syfte är att öka kunskapen och skapa förutsättningar för att fler ängs- och betesmarker ska skötas, öka andelen aktivt brukad odlingsmark, informera och synliggöra ekosystemtjänsterna i svensk natur och i odlingslandskapet och värdet av att den biologiska mångfalden bevaras. Vi vill med projektet även informera om vilka fåglar, växter, insekter och svampar som är viktiga och värdefulla inom odlingslandskapet samt visa på vilka invasiva arter som finns och hur dessa påverkar.

Inom projekten sker aktiviteter såsom informationsträffar, fältvandringar, temadagar, webbinarium m.m. Även Länsstyrelsens markförmedling har startats inom ovanstående projekt.

Har du förslag på aktiviteter?

Har du önskemål om aktiviteter för att bevara och utveckla ängs- och betesmarker? Hör av dig till projektledaren.

Logotyp EU Jordbruksfonden

Kontakt

Hanna Lindgren

projektledare/rådgivare för ängs- och betesmarker

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss