Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som är förbjudna och vilka åtgärder som innebär att du måste ansöka om dispens till Länsstyrelsen.

För ansökan tas en ansökningsavgift ut. Avgiften är för närvarande 3 700, se i Avgiftsförordningen (1992:191).


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om ansökan om dispens
Sammanfattad beskrivning över vad ansökan om dispens gäller:Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad ska bifogas.


Beskriv utförligt hanteringen/arbetet/åtgärden du ansöker om

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från självaanläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkter
Fyll i detta avsnitt om din ansökan avser petroleumprodukter/ andra kemikalieprodukter.
Säkerhetsdatablad ska bifogas.


Till exempel tankning, oljeavskiljare,golvbrunnar i förvaringsutrymme.
Bilagor som bifogas ansökan
Bilagor som bifogas ansökan


Kontakt