Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som är förbjudna och vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan enligt vattenskyddsföreskifter till Länsstyrelsen.


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om anmälan
Sammanfattad beskrivning över vad anmälan gäller:Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad ska bifogas.Beskriv utförligt den anmälda hanteringen/arbetet/åtgärden.

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från självaanläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkter
Fyll i detta avsnitt om din anmälan avser petroleumprodukter/ andra kemikalieprodukter.Säkerhetsblad ska bifogas.


Beskrivning av schaktningsarbete och borrningar.
Fyll i detta avsnitt om om din anmälan avser schaktningar eller borrningar.

För borrning av dricksvattenbrunn uppge
För borrning av dricksvattenbrunn uppge
Bilaga ska bifogas.
Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:Kontakt