Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Sök dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Anmäl eller ansök om dispens

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som är förbjudna och vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller en ansökan om dispens till Länsstyrelsen.

Gör så här för att anmäla eller ansöka:

 1. Fyll i anmälan eller ansökningsblankett:
  Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter (webbansökan)
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter (webbansökan)

  Varianter för utskrift:
  Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter (pdf)PDF
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter (pdf)PDF
 2. Skicka blanketten digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta anmälan/ansökan till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 84 Umeå
 3. Skicka bilagor till ansökan till e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se
  eller posta dem till adressen ovan.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om anmälan
Sammanfattad beskrivning över vad anmälan gäller:


Beskriv utförligt den anmälda hanteringen/arbetet/åtgärden.

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både frånsjälva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från självaanläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.


Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkter
Fyll i detta avsnitt om din anmälan avser petroleumprodukter/ andra kemikalieprodukter.Bifoga filer
Observera att du inte kan bifoga filer större än 10 MB. Är dina filer större, kontakta oss.
Beskrivning av schaktningsarbete och borrningar.
Fyll i detta avsnitt om om din anmälan avser schaktningar eller borrningar.

För borrning av dricksvattenbrunn uppge
För borrning av dricksvattenbrunn uppge

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Vid flera tillfällen varje år besöker Länsstyrelsen Västerbotten olika vattenskyddsområden i länet. Tillsynen innebär att vi:

 • kontrollerar att vattenskyddsföreskrifterna efterlevs
 • uppmärksammar eventuella åtgärder och ingrepp som riskerar att påverka områdets vattentäkt negativt
 • kontrollerar beslutade förelägganden och tillstånd i anmälnings- och tillståndsärenden
 • genomför informationsinsatser.

Västerbottens dricksvatten

I Västerbotten har vi förhållandevis gott om bra dricksvatten. De flesta har kommunalt dricksvatten men många tar också dricksvatten från egna brunnar. Det kommunala dricksvattnet är oftast grundvatten som pumpas upp till ett vattenverk där det eventuellt modifieras innan det skickas ut i ledningsnätet. Ibland har grundvattenbildningen förstärkts genom att man infiltrerat vatten från en närliggande sjö eller ett vattendrag. Kommunen ansvarar för att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet.

Av länets 172 vattentäkter ligger cirka 50 procent på befintliga grundvattenförekomster, resten i morän i berg. Huvudparten av vattentäkterna i länet baseras på grundvatten. Fördelen med grundvatten i förhållande till ytvatten är att det vanligen är av hög kvalitét. I detta underlag ingår både allmänna och enskilda täkter med > 50 anslutna eller med uttag > 10 m3/dygn.

I länet har idag omkring 20 vattentäkter fastställda skyddsområden med föreskrifter enligt miljöbalken. Resterande vattentäkter saknar skydd eller har skyddsområden som behöver revideras då de fastställdes innan miljöbalken infördes.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt